koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


.....mangka berangkatla itoe iboe en ana pigi dari itoe waroeng iang soeda kassie parlindoengan tempoh itoe, en tampak itoe si Oom poenja mata berkatja2, mengingat diaorang poenja oeboengan atie iang soeda matjem dara dagieng sendirih itoe......(konidin II)

Tijada terasa itoe langkah Soeginem en Konidin soeda ada di veroon itoe spoorstatioen van Gambier. Mangka sigrala dijaorang kassie beli itoe kertjis boewat spoor djoeroesan Solo poenja toedjoe. Seperminoeman tee kamoedijan itoe iboe berana soeda dalem itoe satoe kreta iang dikassie namah sebagih Willhemhina sebagih nama Ratoe Negri Olanda. Sepandjang spoorweg itoe Soeginem tijada henti2nja kassie kaloewar diaorang poenja aer mata poen, mangka si ketjil Konidin djoewa teroes kassie tanja.....

"Mak, kenapa koweorang nangis itoe poen ? sapa iang soeda bikin koweorang poenja atie sedih poen ? Bijar ik tondjok...."
"Watricht ! Emak tijada kenapa poen, tjoeman kemasoepan itoe deboe dari loewar spoor, en koweorang djangan soeka maen poekoel samah orang laen ia le....."

...matjem manah bila ik tijada ditrimah samah ik poenja emak enbapa...?

Konidin poen soeda laroet samah maenanja lagi, doewa boewah poeting soesoe soeginem iang --berkat Rahmat Alloh SWT-- mingsih kassie kaloewar soesoe di taoen kaempat itoe oesija Konidin. Tjoeba itoe soesoe soeda tijada kaloewar lagih, matjem manah maoe itoe beliin soesoe boewat itoe si Konidin ? Sedeng wang boewat makan sahadja soeda kembang kempis poen, kassie andel itoe si Oom poenja kebaekan atie.

"Tahoe...tahoe..tararahoe....katjang.....satoe sen sahadja poen....ia iang tahoe iang katjang poen...." tjerotjoes toekang djoewal makanan dalem spoor....
"Ma, ik poenja peroet soeda laper, ik pengen makan itoe tahoe poen...." renge si Konidin
"Mas, ik bole beli satoe tahoe poen....." kata si iboe Konidin, " tjepetan itoe ambiel tahoenja, ik mahoe beli...kowe ko dijem sahadja ? " kata iboe Konidin lagih...
"Eh....ija boe...inih..." kata itoe toekang dagang sambiel kassie laap diaorang poenja iler di diaorang poenja moeloet, pasal dia tengo itoe satoe pemandangan doewa boewah goenoeng kembar iang tijada tertoetoep apapoen....

Maimang bole kita akoewin, si Soeginem inih maimang montog poen, satoe prampoewan loegoe iang sedeng mekar2njah, matjem boenga mawar iang baroe diisep satoe koembang, koembang bangsat iang soeda bikin kaidoepan Soeginem merana kesanah kamari....Ketjantikan itoe maimang bole djahadi satoe berkah atawpoen bentjana itoe poen. Pasal berkah djikaloe dengen itoe ketjantikan satoe noni bole lantjar diaorang poenja djodoh, enteng redjeki en dibantoe orang dimana2. Pasal bole djahadi bentjana kerana bole djahadi itoe pasal tjantik itoe noni bole dibikin garapan laki2 bangsat dimanah2....

Satoe malem kamoedijan....

Tepat sa'at soeboeh itoe spoor soeda sampeh ka itoe stasioen van Balapan. Mangka Soeginem iang soeda terlelap sambiel diglendotin itoe si Konidin dikassie bangoen samah sang condecteur

"Bangoen boe, koweorang soeda sampe inih poen...."

Dengen tergopoh2 kamoedijan mangka si Soeginem sigrah kassie beres dijaorang poenja dandanan en tijada poela loepa boewat kassie gendong si konidin iang mingsih lelap dalem mimpinjah poen.

Achiernjah.....

Ik balik lagih dimanah ik dikassie laer sama Goesti Alloh SWT, apa djadinja bapa samah emak ? Apakah marika bae2 sahadja ? Apaka marikaorang kassie kira ik soeda modar van dood ? Matjem manah djikalaw marikaorang tahoe djikalaw ik soeda poenja ana iang tijada djelas diaorang poenja bapa ?


neng stasioen balapan....


Sareboe satoe fikiran berketjamoek dalem Soeginem poenja djidat poen. Satoe perasa'an antara masjgoel, goembirah sampeh itoe ragoe2 bikin diaorang doedoek lamah itoe di veroon Balapan poenja Stasioen....

Koeaing!
Toekang nae spoorPost a Comment Blogger

 1. boeng kemarin arie koweorang djandji mahoe temoein kitaorang dengen itoe pakdhe Konidin. Kok kagak djadi boeng... apa loepa jah..?

  ReplyDelete
 2. neng stasioen Mbalapan...
  Koetho Solo sing dadi kenangan...
  neng stasioen Mbalapan...
  rasane koyo wong kelangan..

  ReplyDelete
 3. Watricht ? Iang bener itoe poen ? Boekanka Madame Loso sahadja ? Itoe waroeng Van madame losso toetoep moeloe, djangan2 soeda ditoetoep kamaren poen ?

  Sinjo Konidin inih ik soeda lama betoel tijada ketemoe, terachier dija orang djahadi bandar togel Solo alijas Tjap Djie Kie, en Bangkroet tijada bole noetoep diaorang poenja babotoh iang menang poen.....

  ReplyDelete
 4. sijapa itoeorang kasih hamil sama itoe soeginem? Toeankah?

  ReplyDelete
 5. hahahaha moengkin benar apa jang dikataken ipoel *setoejoeh*

  ReplyDelete
 6. Boeang Bangsari, Boeng Anang : kowe perna denger itoe iang namanjah link tida ? djikaloe tida...tjoeba kowe klik samoewa oeroep iang poenja warna biroe di ik poenja toelisan itoe poen.....

  ReplyDelete
 7. djahadi itoe sinjoe gagal djoealan togel? hiks...gitoe sahadjakah achir crita si montoque ini poen?

  ReplyDelete
 8. Blon poen....dassar, sala ik djoewa, soeka kassie kisi2 samah kowe2orang iang laper 'updating' poen...Hoor !

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top