koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Siksa'an di Chaiangan....
Sadjoeroes kamoedijan, sairing dengen berdjalanjah tempo, ik soeda poetoes asa sahadja, so'alnjah itoe wektoe soeda noendjoekin djem itoe setenga doewa belas poen, tandanjah ik poenja kertjis soeda tida tertolong lagih....Tiba2 di ik poenja poenggoeng adah iang nepo "pa, kowe orang djikalaw itoe kowe orang poenja boeroeng bisa dilepas, moengkin sahdja jij poenja boeroeng bisa kowe tinggalkeun di itoe water klosen....."

Bangsat !! Ternjata itoe si Agoes, oknuum iang ik soeroeh njoesoelin ik poenja
paspoort en kertjis, soeda sedari tahadi berkoeloem mesoem di belakang ik poenja poenggoeng.....


ini oknuum blon tahoe rasanjah itoe diembat make itoe nenas poenja granade poen....

Kowe orang poenja idee tida, matjem manah ik poenja ati goegoem-goembira- goembira loka ? Itoe laksanah kowe orang sedang koempoel dengen itoe bintang toniil dewasa iang paling molek di sloeroe kolong djagad sambil itoe boegil tanpa sehelai benang poen....

Tanpa manoenggoe lebi landjoet ik segra sahadja lari ke itoe loket boewat mbajar itoe fiskaal...langsoeng ik serahin ik poenja itoe paspoort en kertjis en itoe wang sadjoemla F 1,000,000 ke itoe depan oknuum pendjaga itoe roewangan....
"Boeng, kowe orang bertjanda ja ? Mana itoe jij poenja itoe boarding pass ? Tanja itoe oknuum dengen moeka koruptoornjah....

Watricht..! Sangking ik poenja ati paniek, ik loepa bahuwa ik blon itoe boarding poen, segra sahadja ik lari ka itoe roewang kertjis....
"Non, ik mahoe itoe ndaftarin ik poenja kertjis.....", kata ik dengen ngos2an itoe...
"Mahap pa, kowe orang bisa tengo sendirih ini toelisan, tida tarima itoe daptaran lagih...."

Sadjoeta itoe topan badai...kebo boeloekan , kadal tjatjingan.....babi ngefets...


Sedjena ik merasa ik poenja aliran darah branti di soewatoe titi nadir poen....eh, sadjoeroes kamoedijan ada itoe ada singke2 akew djoega tergopo2 menjongsongken dia orang poenja kertjis,
"Non ik mahoe itoe daptarin ik poeja kertjis....."
Temtoe sahadja ditola dengen gagahnja sama itoe oknum noni....
"Djikalaw iang penerbangan djem doewa matjem manah non ?" timpal itoe singke dengen harap2 andjing....
"Tetep tida bisa boe, itoe penoe djoewa poen.." djawab itoe noni dengen senjoem poewas...

Bangsat djoega ini boeda akew, soeda djelas ik doeloewan mala ini oknuum njerobot dengen broetaalnjah....

"Noni iang tjantiek manis en lekker, tolongin ik skali lagih sahadja, ik inih iang poenja itoe broer iang soeda boarding tadih, ik inih oknuum iang paspoort en kertjisnjah katinggalan itoe poen....." kata ik dengen mimi moeka iang serasa tjampoeran antara kepengen itoe mastuurbatie en bera poen...
"Oh...boeng koeaing ja ? Oh ija....kenapa tida bilang dari tadi boeng...."

matjem mana tida bilang, kowe orang poenja oetek sahadja iang kidal !!!!

Segra sahadja itoe noni mentjet2 itoe tombol itoe mesin itoeng elektriek ....
"Watriecht...!! Ini mesin ko ngadat ja ? Boeng mahap...kita orang poenja sisteem sedang itoe error seblon berkembang poen....."

Ja Allah Ja Rabbi, kiranjah blon selesai djoewa tjobaanMoe teradap hambaMoe iang tampan roepawan inih.....

"Moso tida bisa itoe kowe orang dengen tjara itoe manuiil sahadja poen...." kata ik dengen harap2 boker....
Achiernja dengen segala adrenaliin iang ik poenja soeda samoewa ditoempahin, dapat djoewa itoe poen.....tanpa ba bi boe lagih ik segra mengadja itoe Ridjal boewat berlari seperti itoe lonte iang sedang digropjo samah itoe opaast2 koempeni....

Di sa'at ik sedang berlari laksana andjing greyhound itoe, ik sajoep2 mendenger itoe Ridjal berkata "pa....kita orang poenja ole2 tertinggal di itoe panitipan di itoe lobi depan poen...."

Masja Alloh....

"Djal, kita orang soeda tengo itoe didepan pintoe gerbang sahadja soeda ada itoe tanda verboden, itoe ole2 bijar ik iang nanggoeng akibatnjah...djikalaw perloe ik beli lagih itoe ole2 djikalaw kita njampe ke itoe nagri singa poen...."

Achiernjah dengen itoe semangat laksanah itoe soldadoe KNIL iang sedang mengedjar itoe para ekstreemist inlander poen, ik mloempat ke itoe lantai berdjalan poen. Sampai itoe didepan toekang priksa kita orang poenja bawa’an, iaitoe pegawe ambtenaar iang ngoeroesin kita orang poenja imigratie bilang “He kowe orang lari2 matjem dikedjerin itoe andjing koerap, ada apa poen itoe boeng ?”

“Mahap pa, kita orang sedang itoe terboeroe2 lari lintang poekang boewat ngedjarin itoe pesawat terbang meneer…..

“Ja tetep sahadja kita orang moesti mriksa kowe orang poenja bawa’an dahoeloe itoe….

Ik langsoeng ik naro itoe taas, topie, en samoewa barang iang kita orang pake di depan itoe almarie berdjalan iang poenja kamampoewan oentoe menjinarin kita orang poenja bawa’an sebahagai ada bawa itoe tjandoe ataw sendjatah poen. Lepas dari itoe ambtenaar, kita segra berlari lagih menoedjoe itoe hoema terachier…..

Boeng, kowe orang tida oesa itoe boeroe2 matjem itoe dikedjer andjing poen….mingsih lama poen itoe kita orang poenja pesawat mahoe terbang poen…..”


Bangsaaaaaaaaaatt !! Soeda kita orang terloenta2 ko ini oknuum dengen enanjah ngobrolin begitoe poen……Awas ! Ik koetoek kowe orang poenja boeroengtida bias itoe tega dalem itoe tempoh tiga poeloe tahoen poen !

Mendengerin itoe hal, ik langsoeng mbilangin ke itoe si Ridjal, “Boeng Ridjal, kowe orang segra balik sahadja ke depan, en mengambil itoe kowe orang poenja titipan ole2 boewat ana2 iang katinggalan di itoe roewang depan poen…en djangan loepa, tolong tjariken ik poenjah topie, sepertinjah katinggalan di itoe almari berdjalan boeng….” Kata ik dengen litjiknjah…


“Wach…ja tida bias begitoe pa, pan kowe orang iang menjebabken ini bentjana samoewa, ik tjoeman terkena getahnjah poen, djadi setidanjah kita orang moesti ngambil itoe barang berdoewa poen….” Timpal si Ridjal dengen gondok…

“Boekan begitoe boeng, pan kowe orang iang manitipken tadi, apa djadinjah djikalaw ik iang ngambil poen, ntaran mala bias dikirain itoe sebahagai pentjoleng poen….” tangkis ik tambah litjik lagih…

Achiernjah dengen itoe langkah gontai itoe Ridjal balik maning ke depan boewat ngambil itoe ole2 keparat en ik poenja topie poen….

Andjing aing! Ik dalem ke’ada’an beginih ko mingsih litjik sahdja ja ?

En, di itoe bangkoe toenggoe kita orang soeda tengo ada itoe zoes Debong en meneer Romy, sedang menoenggoein kita orang ternjatah poen….
“Kowe orang dari mana sahadja itoe poen ? kita soeda menoenggoewin kowe orang berdoewa sedahari itoe Jan Pieterz Coen mingsih blon bisa itoe bermastuurbatie poen….” timpa itoe boeng Romi dengen moeke ditekoek poen…

“Inih, pesenan kowe orang..” sambil dia orang menjorongkeun itoe taas pinggang item poen.

Eh, edan djoega inih meneer Romy, ik tjoeman mbilangin ke kawan, djikalaw ik boetoeh itoe taas ketjil item oentoek itoe wadah kertjis en paspoort, inih orang langsoeng mbawain poen. Terpoedjila kowe orang Rom….

Ternjata kawan2, itoe zoes Debong djoega sedang sijal itoe poen, dia orang loepa mbawain itoe dia orang poenja dollar Amerikaanjah itoe….

Alkamdoelilla ik poenja kawan sijal djoega (kodraat itoe manoesia, lebi soeka djikalaw kawannjah tertimpa sijal poen…)

S
adjoeroes kamoedijan itoe boeng Ridjal soeda kumbali dengen itoe moeke teller en ngos2an, “Ini pa, kowe orang poenja topie, en ini ole2 boewat itoe si bebe mesoem poen….”
Sangking gumbiranjah ik memeloe itoe si Ridjal dengen tiba2, PRAAAAAAAAKK !! Ik poenja katja mata terdjatoeh kena itoe lengen si Ridjal iang kaget ik toebroe……Godverdeomme zig ! Ik sijal lagih, ik fikir soeda selesai itoe poen…..

Laloe dengen dista-dina, ik dapet poengoetin sahadja itoe remah2 ik poenja katjamata, ik tanpa banja ngomong lagih, langsoeng nae ke itoe pesawat poen. Di dalem itoe pesawat roepanjah ik dapet itoe tempat iang paling itoe boentjit. Deket itoe zoes pramoegari poenja dapoer. Dalem pada itoe selama dalem itoe penerbangan poen, ik poenja peroet tida bisa ditoleriir poen, itoe tahi2 iang brada dalem ik poenja peroet sepertinjah berlumba2 oentoek itoe kaloewar kabeh itoe…..aken tapi dikarenakeun positie ik iang soesa kaloewar en itoe penerbangan sesek sekali poen,daripada pas ik kaloewar menemboes orang2 nanti itoe tahi kloewar pan lebi berabe itoe ? Achiernjah, ik menahan2 itoe sakit peroet slama itoe penerbangan poen, seperti itoe siksa’an….ja..siksa’an aken tapi di atas awan, matjem negri chajangan poen…..

bersamboeng poen....

Post a Comment Blogger

 1. meneer, bersamboeng meloeloe. kapan selesainjah?

  ReplyDelete
 2. Watricht ! itoe kadjadijan soeda setaon ianglaloe, ik mala soeda banja loepa poen...ntaran ik samboeng iang tempoh di tana melajoe....

  ReplyDelete
 3. Jang ini zonder diloepain tjritanjah boeng, boeat sequel zonder nanggoeng2.. :)

  ReplyDelete
 4. soeda loepa poen, soeda brapa taoen iang laloe...

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top