koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

"Djikalaw koweorang liwat di itoe pinggir weg, en koweorang kabetoelan tengo ada itoe oto mewah malintas didepan koweorang poenja mata, kowe bole dengen gampangnya membedaken itoe kaoem sosiaalis atawpoen itoe kaoem kapitaalist. Iang didalem itoe oto mewah bole dibilang sebahagai kapitaalist, sementara iang mendongkol sambil tjoeman bole tengo itoe oto mewah soeda djelas itoe sosialis...." (Mendiang Meneer Soediono, ik poenja mentoor soal itoe kapal)
Itoe mendijang bole mendjelasken soewatoe hal iang tampa'nja soesa en mbikin kita orang poenja kepala moemet keliwat2 dengen tjara iang gampang itoe, kasi analogie iang sederhana en samoewa orang pasti mengalamin itoe hal. Tijada banja orang iang bole bikin peladjaran djahadi moeda matjem meneer soedijono inih. Tijada perloe kowe tengo itoe das kapital atawpoen itoe kitab meneer Adam Smith poen.

Baroe2 ini di ik poenja maaschapij, itoe di tempat oto poenja taro, iang temtoe sahadja empoenja toewan2 besar maschappij ada satoe pemandangan iang mbikin ik poenja oeteg bertanjah2 poen. Ada itoe matjem tambang koening iang mangoelilingin itoe oto2 toewan besar iang temtoe sahadja kintjlong2 samoewah. Ada apaka gerangan inih poen ? Boekan apa2, kitaorang djahadi misti minggir djalannjah dikarnakeun tijada bole itoe liwat deket2 itoe oto2 mewah empoenja toewan2 besar maschappij poen. Selidi2 poenja selidi, itoe ada sala satoe oto mewah poenja toewan besar iang abis itoe kailangan dia orang poenja katja spioon en ada djoewa iang dibaret itoe oto make itoe sematjem pakoe poen.

Temtoe sahadja kepala opaas mendjahadi boelan2an para toewan besar. 'Tijada bole ik tengo lagih ada itoe katja spion en apalagih sekarang ada itoe iang dibaret itoe oto mewah poen....bole ik onslaag kowe orang djikalaw teroes meneroes tijada betjoes mengoeroes hal inih oto poenja tempat poen..." begitoela kira2 moerka kitaorang poenja toewan besar poen.

Perbedaan kasta djelas tertengo sekalih poen di inih maschappij. Oto2 poenja toewan menengah, ditaro di loewaran , langsoeng itoe kena sinar mentarih iang panasnjah matjem djahannam, iang kelas proletaar matjem ik inih, tjoeman bole kasi titip kitaorang poenja broomviet di sebla loewar iang paling loewar poen. Djikalaw oedjan kena oedjan, djikalaw sijang panas teri' iang matjem djahannam itoe poen kitaorang poenja bromviet djoewa menderita itoe. Akibatnjah soeda bole kita orang doega en terka, itoe bromviet tjepet sekalih aoes en dool diaorang poenja mesin en onderdiil !

sala koweorang sendirih, kenapa kowe mingsih djahadi itoe djongos teroes poen ?

Tijada orang mengirah djikalaw perbeda'an kasta itoe bener2 mingsih ada, tida tjoeman di tempoh kiwari poen.Djikalaw tempoh kiwari itoe perbeda'an kasta ditandain dengen, iang klaas proletar mitsalken tijada bole masoep satoe area tertemtoe dari itoe distriek ataw afdeliing choesoes boewat toewan besar. Mangka inih tempo ditandain dengen itoe hal iang sederhana sahadja,tambang koening !

...tambang koening, tambang koening belaijan saiang....

Tempo ari ik batja courant, itoe mahasiswa kedokteran di Hindoestan sampe itoe mogo' makan nasional, dikarnakeun sebahagai oepaia demonstratie sama itoe pamrentahan besar, dikarnakeun itoe pamrentahan besar poenja ada rentjana mahoe ngasi doewit iang lebi besar lagih boewat kaoem soedra alijas kasta paling rendah di tanah hindoestan poen ! Sebahagai orang iang tida beragamah hindoe temtoe sahadja ik dibikin hairan setenga mati, lha wong inih pamrentahan soeda berboewat bae ko malah itoe tijada didoekoeng samah itoe orang rame iang notabene poenja fikiran iang lebi madjoe seharoesnjah.


Aer bersiba batoe terhalang....


Setalen tiga wang dengen ik poenja kaka prampoewan iang dahoeloe poenja kerdja di Bali itoe poen. Dia orang poenja sopir oto adala itoe orang Bali toelen, en poenja kasta iang tinggi. Itoe sopir oto tijada perna bole diprenta boewat ngangkat mitsalken tas ik poenja kaka itoe poen, watricht ! dikarnakeun dia orang ngrasa bahoewa dija orang poenja kasta tinggih poen !

...koweorang iang berdjoeloek Agoeng, aken sangat broentoeng djikalaw idoep di Bali poenja poelaw itoe poen....

Apaka maimang di ini doenija kitaorang mistih tersekat2 dalem djalan masing2 poen ? Itoe mbah Engels sama itoe mbah Marx mantjoeba itoe membrantas samoewa pengkotakan kita poenja kaoem dengen revoluusie kominis iang ganas en tanpa ada satoe sedikit compromie djoewa, tetep sahadja malah mbikin kasta2 baroe, iang diktator proletarijat la, iang comittee central, en elite partij iang poenja hak2 istimewah poen !

...Iblis dioesir dari soerga dikarnakeun membangga
keun
dija orang poenjakasta...


Tapi apa latjoer, djikalaw koweorang soeka tengo kaidoepan santri di itoe Banjoewangi poenja afdelling, iang berdjoeloek Goes di itoe afdeeling soeda mistih 'tijada bole sala" pasal "goes' itoe adala ana Kjai besar, djahadi ma'soem (bebas dosa) adanjah. Matjem manah bole ada orang tijada poenja dosa poen ? Kandjeng Nabi besar sahadja iang seharoesnjah paling ma'seom sahadja mingsih poenja dosa ketjil, diantaranjah di wektoe beliaw berwadja masem di wektoe ketemoe itoe orang boeta, en langsoeng sahadja ditegoer sama Toehan Allah SWT.

Djahadi djikalaw koweorang ana Kjai iang poeja pesantren besar, en koweorang poenja djoeloek goes, mitsalken ik orang adala ana kjai besar di Banjoewangi, ik poenja djoeloek mendjahadi itoe Goes Koeaing. Swatoe sa'at ik tengo ada itoe gadis iang berawroth handal poen, ik tijada bole nahan ik poenja boeroeng oentoek hinggap di dia orang poenja itoe awroth. Mangka ik langsoeng perkosa sahadja itoe gadis molek poen. Mangka itoe orang rame tijada bole njalahin ik poenja klakoewan chijanat itoe poen. Paling banter orang rame aken ngomongin sebahagai demikijan " Itoe goes koeaing boekan memerkosa, aken tapi kasie dia orang poenja 'karomah' ke itoe gadis.....broentoengla itoe gadis poen ..."

Broentoeng ndhasmoe !

....di Solo poenja afdelling, djikalaw itoe wektoe boelan soero, itoe kebo2 boele iang ada djadi pijara'an kratoen Solo, dilepas bebas ke itoe tenga orang rame, djikalaw itoe kebo boewang dija orang poenja hadjat, mangka itoe orang matjem tengo ada oedjan emas, saling breboetan itoe tahi kebo poen dengen membabibroetal poen. Begitoe poela itoe para pedagang sajoer, ataw makanan iang seoka brada di itoe passer traditioniil. Mala bersjoekoer djikalaw dijaorang poenja dagangan diatja2 samah itoe kebo bangsat.

" Wah...ik ketiban redjeki...ik poenja dagangan diembat abis sama itoe Kjai Slamet (kebo boele inih poen bahken dapet gelar Kjai...)..."

"....Radja adala bromotjorah ataw pentjoleng iang bole bikin sematjem kapertjaja'an sesat berabad2...sahingga mendjahadi ratjoen boedaia...."

"Mas, ik tijada bole neroesin ini kerdja'an ngetjet roema koweorang poen..."
"Watricht, kenapa itoe poela lik ?"
"kata orang rame bilang, inih warna adala warna kratoen mas, ik takoet koewalat poen..."
" Beginih sahadja lik, djikalaw koewalat bijar ik iang ada tanggoeng ik pan iang njoeroe poen, kowe landjoetin shadja itoe kerdja'an poen..."


Begitoela, tempo sekarang poen dikarnakeun soeda ditjoetji oeteg slama toeroen temoeroen mangka itoe orang2 proletaar mendjahadi sangatla ptjik dia orang poenja pandangan poen. Pola batik choesoes, tarijan choesoes, warna choesoes tjoeman boewat radja.

....Hanja kaisar koening iang bole make itoe werna koening di itoe nagri tjina poenja kakoewasa'a, dikarnakeun warna koening adala boewat itoe poetra langit semata....

Pernaka koweornag mahoe mampoes kesamber itoe rombongan toewan2 pamrentahan, dengen itoe vooreijders iang tijada tahoe makan adab en adat ? Ik ngalemin itoe hal ada djikalaw tjoeman sapoeloe kali. Terkoetoek he kowe pangoewasa, radja2 en orang2 berkoewasa iang mbikin doenija inih semangkin sempit dengen kotak kasta iang sengadja kowe bikin toeroen temoeroen !
TERKOETOEK! GODVERDOMME ZIG !

koeaing !
kere ajem
Post a Comment Blogger

 1. maimang begitoe boeng, di indonesiah inih, nha di ik tempat sakola poen begitoe djoewa. Kita orang para student poenja Bromviet tjoema bole ditaro di itoe parkiran iang djikalaw oedjan kaoedjanan, en djika panas, bisa mbikin kowe orang poenja scrotoem mandoel djika langsoeng doedoek di itoe djok broomviet iang panas poen..

  nha goeroe? mereka orang ndapet itoe tempat di parkiran iang bole terbilang dingin poenja, ada iang dimasoepin ka dalem gedoeng sakola malah. opo tijada ngeselin poen?

  nha djika auto poen lain tjerita, hanja bole diparkir di loewar sakola, djadi hanja goeroe en kepala sakola sahadja iang bole parkir di dalam halaman sakola poen. maka itoe djika ana-ana lagih peladjaran olahraga itoe, sengadjala marika itoe ngenain bola volli atawa bola sepak ke itoe goeroe poenja mobil poen. moengkin hanja itoe iang bisa dilakoekan student sabagai daia oepaja melampijaskan kita orang poenja kakasalan.

  ReplyDelete
 2. Djangan poen, matjem manapoen, goeroe adala itoe laksanah koweorang poenja orangtoewa sandirih ! Tijada bole kowe ada perboewat chijanat ka itoe orang ! Djikalaw oeboengannjah matjem tawke samah djongos matjem ik baroe bole ito epoen...hehehehehe...!

  ik seboet itoe sebahagai 'tjara-pertahanan-proletaar'....

  ReplyDelete
 3. wah kalau begitu masih enakan saya. berangkat di jemput, pulang diantar. bila tidak suka dengan itu armada saya boleh tidak naik dan memilih armada yang lainnya. tidak perlu memikirkan parkir segala.

  didalam kasta tinggi diperoleh benefit tinggi dan juga diikuti oleh tanggung jawab dan perilaku tingkat tinggi pula. seperti saya misalnya, tidak apa-apa bila makan sembarangan, atau memukul orang sembarangan.

  celaka jadinya bila kasta tinggi (benefit tinggi) tetapi tanggung jawab dan perilakunya tingkat rendahan. lebih celaka lagi seperti saat ini, kasta rendah diberi tanggung jawab tinggi, dan kasta tinggi diberi tanggung jawab rendah.

  tapi ada kasta yang selalu dibutuhkan orang, yakni kasta gigi.

  ReplyDelete
 4. satoe lagih boeng jt, bole ik ingetin jij aken satoe gambar tjoret di itoe bobo poenja madja'alah ? Paman kikoek, hoessein en Kasta....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top