koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

T
empoh samurai dahoeloe, satoe samurai soeda mistih setija toelen sama dija orang poenja toewan besar, sampe mati itoe. Djikalaw itoe samurai poenja ada nijat satoe chijanat atawpoen djikalaw itoe toewan besar tijada berkenan dengen itoe samurai poenja klakoewan mangka itoe samurai disoroe ada lakoeken seppuku, atawa harakiri, habis itoe dija orang poenja kaloewarga mistih diabisin djoewa itoe. Samurai iang tijada poenja satoe toke ataw madjikan besar kita seboet sebahagai itoe ronin, dikarenaken tijada poenja satoe toewan, mangka dija poenja statuus adala nista, samah orang rame dianggep setara dengen itoe satoe orang lakoe djahat , pentjoleng en bromotjora, dibawa itoe orang tani poenja statuus.

...samurai sedjati adala iang bladjar dari apapoen siapapoen dimanapoen en matjem manapoen dija poenja ke'ada'anitoe...
Meiji ada tengo inih sebahagai orang djepoen poenja satoe kelemahan itoe, njawa dianggepin sebegitoe moeranjah, boewat satoe oeroesan iang tramat sepele djoewa. Tjonto ik adala itoe satoe toke daimyo (pangoewasah militair setempat) aken itoe satoe pigih ka pasar poen, bilamana ada itoe tertengo satoe orang ataw kaoem iang bole berpapasan dengen ik orang poenja rombongan, en dija orang adala satoe dari kaoem iang lebi renda dija orang poenja statuus mangka itoe orang mistih mendjoera sampe ka tanah dija orang poeja djidat itoe, djikalaw tida, ik poenja samurai tjenteng ada bole en poenja koewadjiban soepaia ada belah itoe orang bangsat poenja kepala bijar terlepas dari itoe lehernjah. Tjrot !!

Blon lagih itoe soerat en menjoerat en itoe kaoem poenja gaia sastera bitjara, dikarnakeun itoe ada pengaroeh sama budhha zen en temtoe sahadja itoe Tjina poenja adjaran klasiek, penoe sama tamsil en ibarat. dJahadi, itoe njawa begitoe moera, bahasa njdlimet....perang teroes tijada itoe abisnjah itoe. Dalem itoe conditie, Comodore Perry dateng poen dengen bergagah2 ,
toon van kracht, kapal bermesin, meriem kanon iang soenggoe besar, senapan mesin, bahasa iang efficiënt en itoe ada atoeran kasopanan iang sangat flexibel toelen itoe.

Meiji bangoen, meiji sadar, meiji ada ambil satoe tinda'an
spectaculair, RESTORATIE MEIJI. En kitaorang adala Meiji bagi diri kitaorang sendirih, koembali lagih ka itoe elmoe manajemen dasar. Tijada iang constaan di inih doenija katjoewali itoe paroebahan sendirih. Paroebahan ada bawa itoe kasempatan en risiko. Koworang besarin kasempatan, en koerangin risiko. Aken tapi tetep misti inget, risiko sebanding sama itoe kani'matan poen. Ngoja laiangan lewoeng loewi ni'mat tinimbang toekoe laiangan dhewe.

Apaka koweorang ada kedjeba dalem itoe kapompong kani'matan poen ? Bae karna itoe soeda ada ni'matin koweorang roetinitaas, atawpone dikarnakeun koweorang pioenja itoe gadjih iang gede atawa maimang kerna ada rasa soeda tijada itoe moengkin koewat berkompetitie lagih dengen generatie baroe poenja angkatan kerdja ?
Het hangt af ! iedereen is uniek! aken tapi manoeroet ik poenja pangalaman, wang ada satoe prioritaas paling atas itoe ! Kitaorang bole ada teken kitaorang poenja perasa'an, sairing dengen ne'njah kita orang poenaj gadjih (inih ada berlakoe boewat itoe hand arbeider alijas kaoem coolie boeroeh kapitaliist nista matjem kitaorang poen )

Boewat tempo pende, ik orang sich, mingsih pengen ada tjari 'daimyo' anjar, temtoe sahadja ada tengo dahoeloe itoe koerpha pengasilan iang ada bole dikasi sama itoe 'daimyo' anjar itoe, apaka ik poenja gadjie iang tempoh inih iang sadjoemla 15,000 gantang padi aken djahadi 25,000 gantang poen ? Ataw mala 100,000 gantang itoe? Iang djelas minimaal misti itoe doewa poeloe reboe gantang padi ! Samurai claas menenga matjem ik orang inih paling banter tjoeman aken didjadiken komendaan pengawal kavalerie, djiakalaw bole sijal ija mendjahadi itoe samurai djongos pendjaga kandang koeda ataw mala toekang bawa itoe trompah poenja toewan besar 'daimyo' poen.


samurai handal....

Matjem manah djikalaw mendjahadi ronin ? Menjahadi ronin , dari itoe poenja atoeran en sopan satoen maimang lebi ena, pasal kitaorang tijada poenjah 'daimyo', mahoe ada klakoewan apapoen tersaerah kitaorang poenja nijat, aken tapi, tijada poenjah pendapetan iang tetep poen, trimah order kasie boenoeh orang boewat samboengin idoep hari inih soeda bijasa itoe. Ronin iang paling brasil adala itoe musashi, akentapi mistih ada ngalemin itoe djalan penderita'an dahoeloe selama taonan poen, en dija orang poenja kebrasilan itoe dikarenaken musashi bole beladjar dari apa sahadja, angin, air ,api, goenoeng, bahken itoe semoet poen ! En dija orang poenja itoe iaitoe djoeroes pedang ganda dalem pertempoeran.

Sebenernjah ada itoe kaoem baharoe iang ena, soeda banja doewit aken tapih tanpa itoe tanpa terikat sama atoeran protocolair iang sekakoe samurai, iaitoe kaoem sodagar ! Samoewa mistih ada pengen mendjahadi inikaoem......bole ada rangkoel smah itoe daimyo2 besar ataw mala shogun, dewanja daimyo, samoewa geisha iang paling tjanti en lekker di sapoetaran ginza aken mistih ada bertekoe dija orang poenja loetoet dengen itoe poendi2 mas kapoenja'an kitaorang iang bole sadjoemla djoeta'an
ryo poen. Akentapi mendjahadi itoe sodagar inih setenga kabetoelan en setenga bedjoedi, en kitaorang mingsih ada harap bole kabetoelan sahadja poen, boekan maen top alijas djoedi.koeaing-san!

noelis di djam babi, gadjie toedjoe reboe limaratoes gantang padi, tjenteng samurai lapis kadoewa dari itoe daimyo van laoet no slipi, dengen pamingpin clan soedarpo-san.

keachlijan : kaligrafie dan sastera Tjina klasiek, koerang di meditatie zen, tanggoeh en handal di pedang ganda, koewat minoem sake, soeka geisha iang mooj toelen!

Tjita2 : mendjahadi shogun di Oost-Hindia, ada gantiken itoe clan lawas iang pitji en dongo !
Post a Comment Blogger

  1. Wingi aku agi wae keno kasus ngopeni wong sing tak kiro Samurai jebule Ninja. Tak gaji, sajak nurut. Mbareng tak golekne ubetan anyar nyang konco, deweke oleh penghasilan luwih akeh. Lha kok aku ditusuk soko mburi... Jan kapok ngopeni watak ninja ngene ki...

    ReplyDelete
  2. sing sabar mbah, ikoe wata'e menoengso, menoes sing ngongso ongsoh....

    ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top