koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 Ini ari ik orang poenja kawan mendapatken kesoesahan poen, dia orang poenja iboe itoe maninggalken doenija iang fana inih. Orang rame bersama satoe maschapiij brangkat melajat ke kawan ik poenja roema doeka. Ik poenja kesan bahuwasanjah, iang bersedih adala itoe iang ditinggal sahadja, so'alnjah ik sama kita orang poenja grombolan mala tjrita2 ngalor-ngidoel tijada djoentroengannjah sama sikali itoe !

Ik djadi berfikir, sebenernjah semangkin lama semangkin soesa kita mendapatken kawan iang beremphaty sampai ke dia orang poenja toelang poen. Djikalaw bisa ik tengo, ik tida menengo barang sorang poen tetangga deket iang dateng di ik poenja kawan iang kesoesahan itoe. Soalnjah iang dateng djoega orang2 maschapiij sahadja. Semangkin lama semangkin tijada pedoeli kita orang poenja djiwa gotong rojong iang slama ini kita dengang-dengoengkeun slaloe !


Apaka moesti begitoe ? Apakah dengen semangkin madjoenja djaman, moesti diikoetin poela dengen penoeroenan itoe rasa senasib-sepenanggoengan ? Tjuba kowe orang bajangkeun masing2 sahadja apabila kowe orang iang sedang tertimpa itoe kasoesahan itoe....

Post a Comment Blogger

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top