koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


...djikaloe kowe henda kaia mangka semingkin banja iang kowe orang sedekahkeun sahadja...( oestadz Joesoef Arifin )


Kebaekan pertamah...
Koeaing ketjil soeda sijap samah ianjah poenja viet BMX, satoe viet iang njatah kerend en bekend poen. Bole diblih sama ianjah poenja wang taboengan selamah doewa taoen. Mangka tijada hairan aken saiangjah ia samah ianjah poenja viet itoe. Ada deboe satoe titik sahadja soeda langsoeng ianjah bersihin, djikaloe perloe make itoe pengilap logam viet.
...dari ashar sampe maghrib dari maghrib sampe isja' dari isja' sampe soeboeh dari soeboeh sampedhoehoer...
Ini viet bole dikassie goena samah ianjah djikaloe henda brangkat ka ianjah poenja sakola, MULO I Van der Karanganjar afdeliing. Pagi iang njata2 tjerah toelen, mbikin koeaing kassie gendjot itoe BMX viet dengen riang goembirah. Sambiel ianjah kassie sioel matjem boeroeng koetilang iang sedeng birahi, mangka soeda maloentjoer ianjah manoedjoe ka sakola. Aken tapi malang tijada didoega oentoeng tijada diraih, itoe bahn van BMX bole pitja soeda kassie indjek satoe beling van botol bier ! Dhaaaaaaaaaar !!

Apa latjoer ? Soeda pitja itoe bahn poen. Matjem manah itoe djikaloe ianja bole laat, padahal itoe sakola mingsih djao lagih, boekan sekedar naar sahadja. Mangka sigrah ia tengo satoe roema gedong mewa jang koeaing tahoe itoe poenja satoe djoeragan kajoe iang berdjoeloek sebagih 'kondhang moera'. Itoe oknuum poenja ana, satoe dara molek iang djoewa kawan koeaing poen, Fatima. Mangka koeaing sigrah kassie titip itoe viet ka itoe Fatima poenja mamieh, iang ianjah bole dipertjaia.

Sapoelang sakola koeaing soeda dapetin ianjah poenja sepedah tijada koerang satoe apah, malah soeda bae koembalih, dikassie tambal samah Ali Akbar, Fatima poenja itoe abang. Mangka soeda terpoedjila marikaorang soeda kassie kabaekan samah Koeaing. Ali Akbar tempoh inih bole sebagih satoe anggauta itoe Volksraad de Karanganjar Van Keadilan poenja Partij. Sedeng itoe Fatima, abis klaar van Pharmatie depaartemein di itoe Instituut Van Gadjah, ianjah soeda bole kassie djabatan sebagih satoe directeur Van Maaschappij Karanganjar Afdeliing iang ada oesaha dalem soewal oebat2an.

Kebaekan kadoewa
Tempo ini giliran koeaing poelang van ianjah poenja sakola. Di satoe perapatan, naar de weg raia, ada satoe tempat mangkal toekang betjak poen. Dibawa itoe satoe poe'oen djohar raksasa, ada itoe satoe waroeng nassie dimanah itoe toekang betja soeka makan poen. Ik liwat tijap arie disitoe poen, termasoep itoe arie sijal. Ik poenja viet roepanjah sedeng tijada beres, paas di itoe tempat ianjah poenja rante bole lepaas en belibet ka itoe dalem bahn poen. Satoe ke'adaan iang gawat kliwat2 itoe. Peroet laper, kringet boentet segede djagoeng, panas teriek, rante lepas....betoel satoe karoewetan iang mistih ik tanggoeng sandirih. Sandirih ? blon temtoe itoe.

Toehan Alloh SWT mingsih saiang samah koeaing, mangka sigrah dikirimkannjah ianjah poenja kassie en saiang melaloewin perantaraan satoe oknuum toekang betja. Ik soeda alpha ianjah poenja djoeloek. Iang djelas, koeroes, item toelen, en salaloe make itoe tjelana pende poen.

"Kenapa roepanjah itoe diek ?"
"Wach ik soeda tjilaka oom, ik poenja rante lepas van ianjah poenja bahn, mala masoep kedalem en belibet ini poen..."kasie kebaekan samah oran laen....


Mangka sigrah dikassie pegang en sigrah tangan ianjah iang tjekatan itoe bole kassie oetak en oetik ik poenja viet. Adjaibnjah dalem tempoh iang sebentaran sahadja itoe rante soeda beres koembalih ! Satoe zachen betoel itoe orang dalem hal-echwal bikin betoel viet.

"Trimakassie oom, aken tapih ik tijada poenja wang boewat kassie oom wang djasa..."
"Sinjo, tijada samoewa di doenija inih bole dibajar samah wang...ik tjoeman mahoe kassie bantoe koweorang..."

Soebhanallah....

Kebaekan ketigah...
Soeda djahadie kabijasa'an ik orang, ik slaloe kassie poeterin ik poenja binih iang sedeng hamil poen. Tijap malem zonder abseen kitaorang poeter2 make ik poenja bromviet. Bole sampe itoe Meroeja oedik en ilir djaonjah. Satoe tempat iang ibarat tamsiel tempat djin boewang andjing itoe. Satoe malem ik soeda matjem bijasanjah kassie koeliling ik poenja binih Van kampoeng Rawabelong. Satoe kampoeng di sebla koelon Betawie iang penoe samah kebon boenga en poe'oen boewah2an lezat.

Aken tapih roepanjah ik poenja binih koerang waspada, ianjah poenja kantong wang soeda djato roepanjah, kabingoengan en paniek ianjah soeda kassie tjrita ka ik. Aken tapih mahoe matjem pigimanah lagih ? Soeda latjoer ilangnjah itoe tijada bole dikemanakan poela. Passal ik poenja setijar djoewa tijada koerang, ik tloesoerin lagih itoe djalan, ik tengo satoe persatoe, aken tapih tetep sahadja zonder atsiel. Mangka soeda begitoe ik pigih ka itoe kantoor toewan politie van paal mera. Kassie lapoeran soewal ilangnjah bini ik poenja kantoeng wang.

Dalem tempo searie, ik soeda dapet itoe talipoen van satoe orang Slam iang poenja djoeloek sebagih Alwie. Ianjah bole bilang soeda kassie temoe itoe bini ik poenja kantong wang poen. Passal dalem itoe kantong wang soeda ada ik poenja kertoe namah. Soelit boewat kassie gambarin matjem manah boengahnjah ik, bole kassie ketemoewin bini ik poenja dompet lagih. Passal dalem itoe dompet banja kertoe temping matjem kertoe rejboeweijs, kertoe taboengan van bank, en djoewa kertoe paas van afdeeling kitaorang poen. Bole tjilaka idoep djikaloe kitaorang bole kassie ilang itoe samoewah.

Malemnjah ik sigrah pigih ka itoe huis van Alwie. Soeda tampak ianjah poenja awak koeroes, aga gondrong sikit, aer moeka iang tenang.

"Boeng ik kassie temoewin in dompet koweorang poenja binih, tjoebah kassie preksa isinjah, apa ada iang ilang ataw pigimanah..."
"Tijada perloe itoe boeng, ik pertjaia ka kaoweorang itoe poen....en ini ada sekedar wang boewat koweorang bole blih saboen..."
"Tida poen, ik tijada arepin imbalan van koweorang..."
"Boeng ini boekan imbalan, aken tapih sebagih oengkepan kagoembiraan ik orang bole kassie temoewin itoe barang2 daripada ik poenja binih..."
"Tijada perloe poen, boeng bole kassie orang iang lebi boetoeh wang daripada ik..."

Allahoe Akbar ! Mingsih ada orang bae di ini doenija...bole terpoedjila koweorang poen, ik do'akeun koweorang bole poenja kaidoepan semingkin bae sahadja. Ini Alwie bole poenja kerdja'an sebagih djoeroe masak van Djepoen poenja restaurant van lapangan Senajan itoe...

Koeaing !
..semogah ik termasoep orang2 iang bae...Post a Comment Blogger

 1. beroentoenglah kowe orang boeng, ik iang hobienjah kassie reactie di kowe orang poenja blog adala orang bae bae..
  djikalaoe koweorang kilangan itoe moeka gara gara soewatoe hal echwal, en ik iang menemoekanjah, kowe orang bole ambil tanpa perloe kassie ik apapoen,
  kita orang idoep di doenia, bole kasie toeloeng tinoeloeng boeng!
  eling ik poenja perkataan poen..

  ReplyDelete
 2. ija itoe, trimakassie soeda djahadie kawan ik iang paling setija, ini arie kowe masoep lima bessar....

  ReplyDelete
 3. kok tjoema teloe? sing lijane endi??di doenia ini mingsih banjak poen orang-orang jang berboewat kebaikan tanpa pamrih itoe...seperti ik poenja gaia poen *halah sombong*

  ReplyDelete
 4. @pitik trondhol: kowe pan boekan orang bae bae, ik djoega tijada tahoe djikalaoe kowe itoe oenggas bae bae atawa boekan... sing djelas kowe boeronan soetijoso poen... iang bener bener bae bae temtoelah ik.. ik poenja itoe SKCK en keterangan dari ketoewa RT poen..

  ReplyDelete
 5. ha ko mala padoe itoe poen, soeda tijada iang bagoes...satoenjah pitik soeka nothol sembarangan satoe lagih kawulo alit aken tapih mesoem tijada terkirah....mangka sering maen disinih bijar djahadie itoe orang sopan samoewa....

  ReplyDelete
 6. @kawulo alit : koweorang pan njogok itoe poelisi tempo bikin itoe SKCK, en soerat keterangan dari itoe RT pan koweorang poenja palsoe poen...lha wong njolong stempel RT ngono lho..
  @koeaing : koweorang tijada salah djikalaoe mengadjak maen poen, aken tetapi koweorang pasti poenja itoe maksoed oentoek dapet hasil donlotan pilem jang mesoem poen dari kawulo alit huahahaha...nek entoek dibagi karo akoe jo...

  ReplyDelete
 7. ...tida moengkien poen, ik pan orang bae2...

  ReplyDelete
 8. ah kowe orang kok soeka itoe iang mesoem2. Tijada bae itoe poen. tapi djikaloe ada, saja joega maoe he..he..

  ReplyDelete
 9. ...tjah wedok ora pareng ndelok, jen ndelok doekani simbok...

  ReplyDelete
 10. minoem kalpanax sahadja, bablas njawane....

  ReplyDelete
 11. kartoe temping?...hahhaha....
  borderij buitenzorg!!

  ReplyDelete
 12. Watricht ! Ini oknuum van Timor timoer soeda lama nian tijada nongol,nongol sekalih tijada temping beginih....

  ReplyDelete
 13. mingsih idoep ja boeng? ijk kira jij soeda tida' lagi actieef di inih blog poen...

  ReplyDelete
 14. he kowe koetjing toemasek ! Matjem mana bole ik kassie tinggal satoe kerdja'an iang bole kassie ik pangidoepan 800 dolar satoe woelan poen ?

  Bole kowe bilang, ik inih pegawe van der google maaschappij...

  ReplyDelete
 15. djikalo henda' adoe peroentoengan, ik bole kasie lawan. ik djoega atjap kali bole dibantoe ole oknuum laen poen. tijada terkira banjaknja, bole bikin ati ini miris boeng, tijada sanggoep ik membalasnjah. hanja doa sahadja semoga marika orang bole dibalas kabaikannja ole TUHAN

  ReplyDelete
 16. gampang toelen djikaleo koweorang mahoe bales, kowe djoewa kassie kebaekan samah oknuum iang laen poen...

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top