koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


Ning, si belo beramboet pandjang

...djikaloe tjinta soeda melekat, tahie koetjing poen rasa tjoklat...( Gombloh )
Kassie ikoet oesija akil en baligh satoe machloek tjoetjoe Adam soeda temtoe kassie alamin satoe paristiwa iang bole kitaorang seboet sebagih djato tjinta. Kitaorang poenja hormon iang ada dalem kitaorang poenja awak soeda kassie tjipta sisteem ketertariekan satoe sama iang laen. Prampoewan tertariek samah laki2 begitoe poen sebaliknjah. Dan tijada satoe orang poen iang sanggoep boewat bole kendalikeun inih rasa, sabegitoe haibatnjah sampe kitaorang poenja oeteg laksanah Jongen Van dongo.


...lebi bae dikassie vermak samah tjenteng babah Ong van passer baroe daripadah kassie aleminrindoe dendem matjem ginih...
Sahiboel hikajat soeda bole kassie tabe, konon ada satoe ana laki2 iang poenja djoeloek sebagih Koeaingsitampan. Satoe oknuum item ketjil en poenja satoe kepertjaijaan tinggih iang bole setinggi poe'oen kelapa van teloek Djacatra. Mengindjek klaas pertamah MULO, ianjah moelain kassie rasaken satoe perbedaan dalem ianjah poenja awak. Ianjah poenja swara djahadie basso, djikaloe seblonjah mingsih tenor sahadja. Ianjah poenja otot di sekoedjoer awak mendadak membesar, ianjah poenja djemboet moelain toemboeh dengen membabibroetal, padahal itoe babie tijada poenja djemboet poen. Pada poentjaknjah ianjah kassie alamin satoe paristiwa iang bole kowe seboet sebagih poentjak itoe tempoh akiel baligh, mimpi bassa. Satoe mimpi van mesoem iang beroedjoeng dengen satoe orgasme iang bole djahadie revolusioneer adanjah !

Seiring dengen itoe paristiwa samoewa mangka sebagimanah ghalibnjah satoe Jongen van Baroe Gede, ianjah djoewa mengalamin satoe ketertarikan samah prampoewan. En prampoewan iang broentoeng bole dikassie ketertariekan ini poenja djoeloek sebagih Ning. Retno Widyaningsih, satoe dara djelita iang poenja mata belo, koelit koening langsat, boeloe mata lentik, en slaloe seaken2 make tjelak itoe di matanjah. Bahken swara ketawanjah iang tjekikikan matjem koeda binal sahadja soeda bole bikin djantoeng koeaing tjopot dari tempatnjah !

Kassie alamin satoe peristiwa sedemikijan dahsjat matjem itoe mangka koeaing bole djahadie tijada ena makan en tidoer tijap arinjah. Mahoe sedar ataoe tida, mahoe mimpi ataoe tida, tjoeman Ning maloeloe iang ada di ianjah poenja oeteg , laen tida. Pokoknjah satoe arie zonder Ning, mangka inih doenija serasa tijada berghirah lagih, sepi njenjet tanpo gawe !

Mangka bole boewat kassie semboeh ianjah poenja loro-bronto, tijap pagih dikassie bela-belain kassie tjegat itoe noni di MULO poenja gerbang poen. Djikaloe djem masoep sakola iaitoe djem setenga toedjoe pagih, mangka Koeaing soeda kassie tongkrongin itoe boek van der gerbang sekola semendja djem setenga enem pagih ! Dalem rangka boewat kassie tengo itoe noni. Djikaloe itoe noni soeda liwat, mangka bole lega itoe Koeaing poenja atie !


Ning....


Semingkin arie semingkin tijada keroewan itoe Koeaing poenja atie poen. achiernjah ianjah kassie poetoesin bole kenaal samah itoe noni iang soeda bikin ianjah poenja djantoeng tjopot daripada gila ntaran ! Mangkah tempo itoe soeda tiba djoewa achiernjah. Melaloewin perantaraan satoe oknuum Noni iang tijada kalah djelitanjah, Elizabeth alijas Liza, mangka Koeaing bole kassie tjiptain satoe masa 'tiba2' boewat bertemoe Ning dalem sitoeatie iang tertengo sebagih 'kabetoelan' belakah. Koeaing soeda lamah tahoe , bahoewasanjah itoe Ning soeka tjoklat tjap ajam, en temtoe sahadja djoewa soeda tahoe bahoewasanjah tijap arie ianjah nae itoe otopet djoeroesan Matesih Afdeeling tijap sijangnjah bersamah itoe Noni Liza.

Tjoklat van ajam soeda di tangan, Liza soeda dikassie komplot en sekaranglah itoe temponjah ! Di satoe podjo waroeng mangka ik soeda kassie Liza satoe tanda soepaia ianjah menjingkir samah ianjah poenja oknuum kawan2. Satoe keadaan aman boewat kitaorang berdoewa poen. Koeaing sigrah kassie koewatin ianjah poenja atie, deg...deg...deg...dag..digh...doegh, ianjah poenja degoep djantoeng bole terdengar sampe Leiden itoe poen ! Bole satoe oedjijan boewat Jongen laki2 itoe, to be or not to be matjem Menijr Shakespeare soeda kassie nasihat ! TO BE !

Mangka soeda tampaklah itoe Noni Ning iang djelita dengen ramboet item pandjangnjah iang senantijasa wangi mawar, berponie en berkoentjier koeda, dengen mata belonjah iang senantijasa slaloe dilingkarain tjelak alamie, lentik boeloe matanjah iang hanja bole dikalahin samah Cleopatra....alamakdjaaaaaaaaaaang.....mahoe mati rasanjah koeaing bole rasain itoe rasa sedahsjat itoe poen ! Hoooooooooor !! Lebi bae dikassie vermak samah tjenteng babah Ong van Passer Baroe daripada kasie alemin rasa deg-degan matjem itoe poen !

"Ech...bole kenalan tida itoe non..." kata itoe Koeaing sambiel maloe2 koeda
"I...I...ja bole sahadja sich..." kata itoe bidadarie sambiel kassie mainin ianjah poenja boentoet koeda dengen maloe2 poela...

Aih ! Semingkin tertengo djelita sahadja poen...Djabang bajiiiiiiiiiiiek..!!

"Nama kowe sijapa itoe poen ?" Koeaing semingkin belaga pilon poen...
"Ning....kowe ?"
"Oh ija...ik poenja djoeloek sebagih Koeaing, tepatnjah Koeaingsitampan roepawan..."
"Oh ik soeda tahoe itoe poen, van ik poenja kawan , Liza..."

Halleloejah kowe Liza...

"Oh ijah, manoeroet itoe noni Liza djoewa kowe bole soeka itoe tjoklat van ajam djago ja ? kabetoelan ik djoewa soeka ...en inih ik ada bebrapah" satoe kabohongan laki2 pertamah iang aken teroes Koeaing goenain boewat djoeroes takloekin prampoewan di tempoh brikoet...

Mangka itoe bidadarie achiernjah bole doedoek bareng samah Koeaing sitampan roepawan sesijangan sampeh tijada oknuum laen lagih, sambiel makan tjoklat van ajam djago. satoe sore iang paling indah dalem Koeaing poenja kaidoepan...

Koeaingsitampanroepawan !
Pedjantan tanggoeh


Post a Comment Blogger

 1. itoe si ning kassie mainin ianjah poenja koetjir boentoet djaran..? tampaknjah soenggoeh elok nan djelita boeng..! beroentoenglah itoe koeaingsitampan roepawan.. ketiban poeloeng diaorang itoe...

  kalo bole tahoe itoe boentoet djaran daripada djenis djaran apa boeng..? djaran soembawa, djaran ostralie, djaran kepang, opo malah djarang goyang..?

  ReplyDelete
 2. ati-ati boeng... kalo sedang di maboek tjintah.... djangan soeka berdoeaan... nene bilang itoe berbahaja...

  nanti kowe orang bisa terdjeroemoes berboewat mesoem poen...

  apa itoe noni djadi binih kowe sekarang boeng....

  ReplyDelete
 3. si ning memang cantik. tapi kok kayaknya pernah liat mukanya ya? mmmmm...di vivid entertainment kalo ga salah..wakakaka..

  peace, boeng!

  ReplyDelete
 4. jij maimang katerlaloean, tjuma kassie tjoklat ketjil beranie tjioem-tjioem poela. Mana moeloet jij baoe toelen, kalaoe ik inget masa itoe, ik djahadie ingin moentah..hoeeeeekk..hoeeekkk

  ReplyDelete
 5. #kawulo : djaran goian gik poenja rapalan poen, boewat kassie rapal itoe si boentoet djaran iang hajoene hora mekakat itoe...

  #sosheila : trimakassie samah koweorang poenja nene, boekan boeng, ik poenja binih tijada berdjodo samah ini Ning, aken tapi poenja ketjantikan iang mala lebi....matjem Ratoe sophia van Negri Djordan...

  #venus : djikaloe soewal begonowan tjoebah tanjakeun samah itoe kawulo mesoem...

  #ning : aken tapih tempoh itoe koweorang ko mala menta nambah ning ?

  ReplyDelete
 6. ik poenja fikieran mala djahadie penasaran... itoe si ning sama bunga cirta lestarie ajoe ndi boeng..?

  ReplyDelete
 7. itoekah iang dinamakan tjinta monjet itoe poen meneer? kalaoe tjinta mendera, tai ajam tjokelat djoega serasa...katanja ja?!

  ReplyDelete
 8. itoe tjoklat van ajam alias pitik djago maimang hebat toelen boewat meraju itoe ocknuum awewe, tjoba kalaoe tjoklat tjap lainnja pasti tijada mandjoer poen

  ReplyDelete
 9. aich, ik kira akeun ada tjarita mesoem poen. ternjata tida.

  ReplyDelete
 10. wah, watoe itoe saja khilaf boeng...hehehe

  ReplyDelete
 11. #jt : ik pan orang bae-bae boeng...

  #ning : kowe orang tempoh inih dimana non ?

  ReplyDelete
 12. sinjo... matjem mana dari doeloe ijk batja jij poenja gaja bahasa tida beroebah sedikit ini poen? hooooorrr...

  tabik keheranan,

  ReplyDelete
 13. maimangnjah kenapa kowe mistih hairan sinjo ?

  ReplyDelete
 14. soalnja ijk hairan, taoenan koweorang noelis matjem beginih. apa mata kowe tida siwer ataoe djemari kowe tida keriting poen, sinjo?

  ReplyDelete
 15. alah bisa kerana bijasa itoe boeng, matjem manah lagi, ik dibesarin di djeman itoe iang soeda laloe...

  ReplyDelete
 16. Cewek berkucir... Waw..

  pantas saja jika tai kucing rasa coklat :)

  ReplyDelete
 17. ternjata koweorang poenja salira iang samah....boentoet koeda maimang mooij...:P

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top