koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


Satoe tjerita iang amet bagoes en betoel soeda kadjadijan di Djawa Tenga
Ini tjerita baik diboewat toeladan pada sekalijan orang iang beratie kedjem


Satoe arie di taoen 1948,
dessa Popongan,
Karanganjar afdeeling,
Soerakarta resident....
Soengati, satoe djanda brana kandoeng satoe en bawa'an satoe, lagih siboek kassie itoe pantjen boewat dia orang poenja marhoem soewamie. Pantjen iaitoe satoe sesadjen boewat marhoem iang naar dengen koweorang tempoh diaorang idoep. Pantjen ini bole beroepa aneka roepa masa'an,tembako,teh, koffie ataw matjem apapoen iang disoekain samah marhoem tempoh haiat mingsih dikandoeng badan itoe. Marto Sentono, iaitoe nama sang marhoem soewamie.
Tempoh diaorang idoep, dia orang poenja djabatan sebahagai itoe tjariek ambtenaar, alijas djoeroe toelis itoe kaloerahan. Sebahagai djoeroe toelis dessa, mangka tempoh diaorang mingsih idoep mistih poenja kedemenan iang boekan kedemenan ra'at bijasa poen. Dia orang poenja kedemenan iaitoe Nasi lalap samah itoe lele goreng iang goerih dari kali sebla. Tijada loepa samah itoe tembako aroem en koffie pait. Mangka Madam Soengatie ini djoewa kassie itoe pantjen iang broepa meneer Marto Sentono poenja kedemenan.
...soldadoe itoe tijada kenal iang namanjah boedi aloes atawa rasa kesian samara'iat...

Alkiesah, tigapoeloe kilometer sebla wetan dari itoe dessa popongan, sedeng itoe terdjadi kekatjowan iang ditimboelkan samah itoe Front Demokratiek Ra'iat, iang meroepaken itoe underbow PKI boewat kassie diriken marika poenja tjita2 negara idiil, Negara Soviet Indonesia ! Dengen kawan Musso sebahagai satoe pamingpin bessar poen, en bekas perdana mentri iang sakiet atie, Mr. Amir Sjarifoeddin.


Hatta soeda briboe2 ra'iat iang tijada maoe gaboeng sama itoe Soviet poenja negri dikassie pantjoeng, gantoeng en bantai matjem ajam poenja nassieb. Kassie tamsil en ibarat sebahagai bandjir dara en aer mata di itoe Madioen afdeeling. Laskar itoe PESINDO (pemoeda sosiaalis Indonesia) dengen laskar Pemoeda PKI en FDR, soeka kassie oendjoek kakoewatan. Dengen sragam petani item2 en make itoe karaben ploes tjloerit, marika membabiboeta samah siapa sahadja iang tijada satoedjoe sama marika poenja negara.

Aken tapi, Hatta sebahagai Perdana Mentri penggantih itoe Mr.Amir, tijada tinggal diem, sigrah dia kasie pasoekan dahari itoe divitie Siliwangie, boewat itoe toempes pambrontakan. Temtoe sahadja itoe pasoekan dari sebla koelon liwat di itoe Soengati poenja afdeeling, popongan. Mangka itoe arie tijada bole terloepaken sama Soengatie poenja ingetan sama sekalih, pasal itoe bakal kassie diaorang traoema iang tijada berkesoedahan poen.

"Braaaaaaaaaak...!!!", satoe swara pintoe dikassie dobrak iang ampir bikin Soengatie poenja djantoeng tjopot, pasal ini djanda lagih kassie soesoe dia orang poenja bajie prampoewan....
"He kowe orang dessa, maneh teh boga sangoe teu ?"
"Saia ndoro toewan" djawap Soengatie dengen terkentjing2...
"KOWE BOGA SANGOE TIDA !!" semangkin tinggi itoe soldadoe kassie hardiek...
"Ngapoenten toewan...mboten ngertos...'
"Heu...belegoek siah...!"
soldadoe priboemi iang kassie hadjar Soengatie....


Sambil itoe grombolan soldadoe iang kelaperan kassie oebar2 en abriek itoe soengatie poenja almarie makan poen.
"Wadoek siah...! Ieu naon ?" sambil itoe soldadoe poenja mata kassie plotot ka Soengatie...
"Ampoen pa tentara, nikoe pantjen kagem swargi bodjo koela..."
"Mani banja alesan siah..." sambiel langsoeng itoe ngembat pantjen poenja marhoem Meneer Marto Sentono

Sedeng itoe Soengatie tjoeman bole terisa2 tengo dia orang poenja persembahan boewat marhoem swamie tertjinta soeda dikassie embat samah itep soldadoe2 dari tana prijangan, divitie siliwangi iang kelaperan en haoes dara....

terbikin ole Toewan
Koeaing!
Tertjitak di pertjitakannja
Blogger Van Goegel
BATAVIASCHE SNELPERSDRUKKERIJ
KHO TJENG BIE & Co.
Kabajoran Batavia (JAVA)
Post a Comment Blogger

 1. jah.... soldadoe itoe khan bawa bedil... mangkanja diaorang semahoe-mahoenja, tjoba diaorang tjoema bawa goeling...

  ReplyDelete
 2. Tjilaka lah seldadoe itoe...
  Kalu tjirita-nja di djaman sekarang, apa djadinja?

  ReplyDelete
 3. laknaat tenan PKI Itoe, soeda ambil sesadjen boewat itoe majit, tida kasi doa samah itoe majit poen.. bangsat kliwat-liwat

  ReplyDelete
 4. #mbahmu
  Kaloe bawa itoe goeling lebi bahaja mbah....

  #kwalong anteng
  tempoh sekarang mingsih sama sahadja itoe....]

  #cyclers
  boekan PKI iang njiksa itoe soengatie poen, itoe mala TRI divitie Siliwangi....

  ReplyDelete
 5. mangkanya mbah, itu mbah mbah sayah yang dulunya singpatisan BTI sampe sekarang mingsih benci samah sunda, teringat dulu sunda sunda keparat siliwangi itu suka ngobrak ngabrik sawah en kebon, suka ngrampok makanan ke penduduk desa poen...

  ReplyDelete
 6. haaaaha...sinjo hated, achiernjah koweorang moentjoel lagih....ik boekan bentji orang Soenda, aken tapi bentji itoe soldadoe iang soeda kassie parboewatan sawenang2 poen.....

  ReplyDelete
 7. tabe meneer.. perna ik denger itoe sedjara affair madijoen van ik poenja nene

  ReplyDelete
 8. omong poenja omong itoe bijung soengati mingsih haiat dikandoeng badan kah meneer.?

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top