koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


Hatta tempo koetika tanah Djawa mingsih dikepoeng samah itoe oetan2 iang maha lebat, mingsih banja itoe kewan2 lijar oempama itoe singa, kerbo ganas, tjeleng liar, oelar kobra, gadjah bengka, monjet besar, bekantan en matjan. Matjan ? Ja, matjan, kewan iang bole kita kenalin pasal diaorang poenja loreng di koelit. Aken tapi apaka koweorang samoewa soeda ngarti djikalaw tempo doeloe itoe matjan, bahken samoewa matjan iaitoe moeloes tijada berloreng barang sikit poen ? Kenapa djoewa tempoh inih diaorang poenja boeloe awak loreng tijada keroewan poen ? Samoewa itoe ada kisahnjah, sebahagai berikoet :

...matjan itoe bole tahan laper dalem seminggon ataw diaorang aken kasie terkamapapoen iang bole kentoet...
Sabermoela di alas ganda majit, iaitoe alas goeng liwang en liwoeng di sebla oetara itoe boemi Parahijangan ataw moengkin tepatnjah di kota soebang tempoh inih, mangka banja itoe grombolan matjan iang bersarang di itoe oetan. Koetika itoe iang pegang kakoewasa'an pamrentahan bessar Nagri Soenda poenja djoeloek sebahagai Sang Praboe Gelo Sipatoegelo. Ini Radja poenja kademenan iang chaas laki2, iaitoe berboeroe, berboeroe boekan sambarang berboeroe, matjem berboeroe tjeleng oetan aken tapi berboeroe matjan. Ini kademenan bole berlangsoeng dalem tiga boelan sekalih paling sikit. Mangka itoe grombolan majan iang ada di sebla koelon ooetan soeda mistih sigrah tahoe bahoewa inih grombolan sang Praboe Gelo sipatoegelo soeka aken boenoe marika dengen pertjoemah, sebahagai kademenan sahadja itoe poen....

Selaen matjan, mangka di ini oetan banja moekim itoe kera bessar alijas moenjoek alijas loetoeng. Bangsa loetoeng inih dikenal sebahagai kewan iang poenja daia fikir iang lebi diantara rata2 kewan iang laen poen. Mangka soeka didjadiken tempat mengadoe hewan2 iang poenja mas'alah. Termasoep djoewa si matjan. Maimangnja bole, antar toekang mangsa en iang dimangsa bole roedjoek ? Bole sahadja, kenapa tida ? sedeng kita dalem perang sahadja ada itoe gentjatan sendjata poen, mangka di doenija kewan djoewa ada itoe gentjatan sendjatah. Apa pasal ? Pasal kaoem matjan soeda letih en lelah mendjahadi sasaran perbororewan Praboe Gelo en kontjo2nja tijap tiga boelan sekalih. Ini kasie antjem marika poenja katoeroenan di kela' kamoedijan ari. Mangka itoe Radja matjan soeda kasie prentah sama satoe oetoesan matjan iang poenja djoeloek sabahagai Meong Bandoeng.


Si Meoang Bandoeng....arrrrgh!


Ta brapa tempo, mangka itoe Meong Bandoeng soeda sampe ka itoe kampoeng para loetoeng di kaki pagoenoengan iang lebat kliwat2 poen.
"He kowe oetoesan matjan , ada apa kowe brani2njah dateng ka kita orang poenja kampoeng ?" kata itoe radja loetoeng, iang poenja djoeloek sabahagai itoe Loetoeng Kasaroeng, pasal soeka pake saroeng kamana2 zonder tjlana dalem temtoenjah.
"Ik tijada poenja ma'soed chijanat atawpoen itoe tjari perkara itoe, ik dateng kesinih soeda dibrih amanat sama ik poenja Radja, sang Meong Bandoeng sebagih kasie tabe samah kowe samoewa bangsa loetoeng...."
"Apa pasal ?"
"Pasal kitaorang poenja bangsa trantjem poenah boewat ada kaseimbangan djaga kaidoepan alas inih, pasal tijap tiga boelan sakalih, kitaorang djahadi sasaran kademenan Radja manoesija, boewat diboeroe en diboenoe dengen pertjoemah..."
"Lho, itoe mala bae boewat kita bangsa loetoeng, antjeman boewat kitaorang berkoerang banja betoel djikalaw koweorang samoewa mampoes...."
"Kita orang poenja Radja soeda tabe aken itoe hal-echwal, mangka beliaw bole kassie prenta, djikalaw itoe bangsa loetoeng tijada maoe itoe kassie bantoewan, mangka aken dikasie binasa dalem tempo sesingkat2njah..." sambil menggrem pertanda mara toelen itoe si Meong Bandoeng..
"Kakakka koekoe kakakak....djangan kowe orang lekas dapet marah boeng, kitaorang bangsa leotoeng maimang soeka kassie tjanda boewat kowe orang bangsa matjan, apa iang bole dibitjarain mistih dibitjarain, djangan sampe koweorang poenja ati ikoet panas poen....ati bole panas, aken tapi koweorang poenja kepala mistih tetep adem..." ela itoe radja loetoeng ,iang tahoe bahoewa dija orang poenja kertoe soeda abis...
"Matjem, manah, kowe poenja satoe kabidjaksana'an dalem adepin itoe Radja Praboe Gelo dengen kawoelanjah ?"
"Temtoe sahadja kita orang poenja, djikalaw tida poenja, temtoe soeda lamah kitaorang poenja kaoem binasa..."
"Apaka itoe poen ?" sahoet Meong Bandoeng dengen penoe rasa ingin taoe....
"Gampang sahadja, slamah ini bangsa manoesija bole taoe kaoem matjan poenja djedjak dari kowe samoewa poenja baoe poen...mangka koweorang mistih mandi iang radjin samoewa, bijar koweorang poenja baoe tijada bole dikenalin lagih sama itoe manoesija..." djawap si Loetoeng Kasaroeng sambil kasie leta betoel itoe dia poenja saroeng pasal isinjah soeka kemanah2...
"Hah, mandi ?....kowe pan tahoe kita orang bangsa matjan tjoeman mandi sekali seari, itoepoen dengen kitaorang poenja loeda sandiri, sambil kita kasie djilat2 sama kitaorang poenja lida..."
"Temtoe sahadja boekan make itoe loedah, bole batjin koweorang poenja baoe badan..."
"Lantas dengen apa itoe ?"
"Dengen aer....en boekan aer bijasa....mistih aer oedjan, djikalaw bole mala paas ito oedjan sederes2njah koweorang samoewa sigrah toeroen en mandi sapoewasnjah, en itoe baroe mandjoer...."

Sjahdan semendja dikasie itoe kabidjaksana'an samah itoe Radja Loetoeng, mangka samoewa bangsa matjan soeka sekali mandi aer oedjan. bole dibikin aroem marikaorang poenja baoe badan poen. Djahadi djikalaw itoe kilat en goentoer dateng menjamber2 di langit, samoewa bangsa matjan soeda sijap en lekas mandi poen. Aken tapi iang namanjah kabijasa'an baroe, temtoe sahadja bole kasie akibat iang tida bole manjenengken boewat bangsa matjan. Banja dari marikaorang iang troes djatoe klenger en gering, masoep angin kasip itoe. Badan serasa ngiloe samoewa, awak panas-adhem tijada keroewan, bera bole mentjret sedjadi2njah, mata berkoenang2, makan tijada enak, tidoer tijada njenja'. Mangka sekali lagi itoe Sang Meong Bandoeng dioetoes koembali boewat kasie oebat itoe penjakit bangsat....

Mangka itoe radja loetoeng, Sang Praboe Loetoeng Kasaroeng bole kasie nasihat matjem manah itoe kasie semboeh itoe penjakit masoep angin kasip tadih. Iaitoe dengen tjara bangsa manoesija, iang bole didapet itoe Loetoeng Kasaroeng tatkala mingsih djahadi saorang Pengeran manoesija seblon dikoetoek Dewata pasal soeka kassie intip para poetri kratoen sedeng mandi boegil. Adapoen itoe resep iaitoe sederhana sahadja , kerokan !

Djahadi rame2 itoe bangsa matjan pada kerokan antar marika orang. Kowe bole bajangken satoe kaoem matjan sloeroe oetan kerokan rame2 dibawa prenta sang Meong Bandoeng, dengen itoe resep dari Radja Loetoeng, Loetoeng Kasaroeng. Adjaibnjah maimang itoe masoep angin kasip semboe dengen sigrah, mangka itoe bangsa matjan pada goembirah tijada terprih. aken tapi sangking marika semangat dalem itoe kerok mengerok, mangka itoe loreng2 dimarika orang poenja koelit tijada bole ilang, walawpoen soeda dibilas make aer oedjan berkalih2 tetep sahadja itoe warna belang loreng2 bekas kerokan tijada bole ilang. Semendja itoela matjan poenja koelit loreng matjem iang bole kita kenal sampe ini ari.....

Koeaing!
Matjan di sarang loetoeng....Post a Comment Blogger

 1. boeng, itoe matjan dikerok pake doewit berapaan poen? cepek ataoe gopekkah? kalaoe simbah bijasa kero'an pake doewit seratoes reboewan... kalaoe gopek kagak mandjoer...

  ReplyDelete
 2. make itoe doeit benggol mbah, bijar mantabh poen ! Kaloe boel ik saranain, make itoe beling lebi tjepet mera itoe mbah....

  ReplyDelete
 3. pake toetoep teh botol djoega mooj boeng... itoe toetoep teh botol bisa sekalijan meredoektie itoe kokot bolot poen...

  ReplyDelete
 4. lantes itoe asil kokot bolot boewat tjampoeran teh botol mbah, lekker tenan....blon lagih itoe koedapannjah iaitoe belatoeng djamboe ....hhmm....lekker toelen !

  ReplyDelete
 5. ooo... jadi begitu sejarahnya... ya ya ya
  btw jaman sekarang kalo ada macan minum antangin, jadi kayak gimana ya? hehe :D

  ReplyDelete
 6. Hoor ! Tinggal belih shadja di itoe waroeng babah Ong boeng....

  ReplyDelete
 7. tjoba kalo itoe tempoh si matjan masoep angin pake daripada itoe tjop methood, pasti tiyada berloreng itoe poenja motiif, tapi beroepa boelat² aliyas polka dot itoe poen

  ReplyDelete
 8. Hoor! Itoe soeda terdjadi boeng, apa kowe tijada tengo itoe matjan toetoel poen ? Ntaran dalem kisa iagn laen itoe....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top