koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Satoe kadjadijan iang soeda betoel ada kedjadijan di Soerakarta resident.
Ditjritaken koembalih sama toewan Koeaing !

Bahagijan I
Ana bakoel dawet ?
Alif ik poenja nama, ik ana katigah dari itoe tiga besodara, ik poenja kaka soeloeng poenja djoeloek sebahagai setro. Ini ik poenja kaka soeloeng tijada bole dibilang kebandelannjah. Perna soewatoe koetika, pasal tijada bole diem dalem itoe klaas mangka samah itoe bapa goeroe disoeroe noelis en bediri di depan klaas teroes meneroes. Aken tapi, pasal dia orang ana badoeng mangka itoe papan toelis dikassie angkat en dibroekken sahadja ka itoe Bapa goeroe poenja badan, lekas itoe dia lari,contaan sahadja diaorang tijada perna ngindjek itoe bangkoe sakola lagih.

Kaka kadoewa ik, satoe prampoewan poenja djoeloek sebagi klentheng. Pasal dia poenja koelit sangatla item, seitem bidji kapoek,klentheng. Ik poenja mbakjoe inih djoewa sewelas doewa welas poenja watak sama ik poenja abang soeloeng, keras tijada terkirah. Ik soeka dikassie toebroek samah itoe tenggo, ja, tenggo boewat wada roempoet koeda itoe. Gabroeek ! Sakitnjah kliwat2, bole bendjol tiga ari baroe bole semboe itoe....

Hatta, ik poenja adik boengsoe, iang paling ganteng diaorang poenja moeke,berdjoeloek sebahagai itoe Sakiem. Walawpoen ik soeka dipili kassie sama ik poenja ema, ik tijada perna taro dendem, apalagi kassie balasan chijanat samah ik poenja ade boengsoe inih, ik sajang betoel sama si Sakiem. Apa iang dia orang poenja kasoelitan bole ik bantoe sebole2njah. pasal dia dikassie nakal samah diaorang poenja kawan sepermainan, mangka ito oeroesan ik boewat kassie hadjar balik itoe kawan koerang adjar poen.

...ik soeda makan nasi thiwoel doewa ari iang laloeh itoe ndoro toewan samah sajoergendjer...
Kitaorang poenja Bapa, Imam Moenawar, kerasnja boekan kepalang poenja sipat. Aganjah dari ini kitaorang poenja Bapala itoe sipat keras kassie toeroen tamoeroen poen. Dia orang poenja kerdja'an sebahagai itoe toekang vermaak roda bendi, gerobak, dokaart en matjem kreta laennjah. Bapa Imam inih tempo moedanja sabetoelnja ada bladjar di itoe satoe pesantren sohor di Djawa Wetan, Teboeireng. Aken tapi tijada taoe mangapah, elmoe Agama bole loepoet aken tapi elmoe kasaktijan ada banja betoel dibawa poelang.

Satoe Arie, kitapoenja roema tinggal ada kemasoekan itoe maling, soalan ada banja itoe barang berharaga dari itoe koeningan boewat kaperloewan roda kreta. Hairannjah, sampe itoe matahari soeda sijang, itoe maling moeter2 koeliling2 tijada keroewan di sapoetaran ik poenja roema. Mangka itoe Bapa Moenawar tjoeman kassie satoe tepokan ketjil di itoe maling bingoeng, "plok"...mangka itoe maling sigrah sadar en kassie soedjoed ka ik poenja bapa.

"Ampoen bapa, ik boekan ada nijatan chijanat, aken tapih ik poenja ana isteri bole klaperan djikalaw ik tijada maling tembaga koeningan poenja bapa, bole ik kassie djoewal di itoe di passer....."


kapan ik makan itoe nassie djagoeng lagih....?


Di loewar ik poenja doega'an, ik poenja bapa tijada mara samah sekali poen, mala ngasie itoe maling wang doewa benggol lima sen, tjoekoep boewat beli beras satoe kwintal wektoe itoe....
"Nih, ik kassie koweorang wang boewat koweorang poenja ana isteri...., inget djikalaw kowe bohong mangka kowe poenja konthol bole pinda ka koweorang poenja djidat..." kata ik poenja Bapa
'Trimakassie banja Bapa....ik tijada bole bohong satoe kata poen..." sambil troes kassie toebroek bapa ik poenja kakie...

Aken tapi, samah ana sendiri, itoe ik poenja bapa poenja kelakoewan sebagih legodjo ! Ik troetama iang paling sering dikassi hadjar, pasal ik mingsih ketjil. Sedang ik poenja abang soeda djahadi pemoeda, mangka djikaloe itoe Bapa ik maoe ngamoe' sigrah diaorang mistih larih sekentjeng2njah en bole tijada balik dalem beberapa arie. djikalaw ik, tijada taoe mahoe larie kemana itoe ? Perna ik diiket di itoe roda pedati, pasal peristiwa iang sepele itoe, ik mandi di kalie samah ik poenja kawan2. Blon lagi ik perna diiket ditonggak ditenga alaman, lantas dikassie itoe djeramie di sepoetaran ik, teroes itoe djeramie dibakar....matjem laskar2 inkoeisitie Geredja Katholiek kassie bakar orang2 protestant sahadja !

Kadang2 ik poenja fikiran, apaka ik boekan ana ik poenja bapa ? Soalan wektoe ik dikassie slametin sama ik poenja ema dari kobaran itoe api djerami, ik poenja bapa mara2 samah kassie oempatan ka ik poenja Bapa, "Ngapain bole kowe slametin ana setan itoe ? Bijar sekalijan kebakar itoe ana sampe neraka, lagijan itoe boekan ik poenja ana....itoe ana toekang djoewal dawet di passar iang kassie slingkeoh sama koweorang pan ?"

Djikalaw soeda begitoe mangka ik poenja ema djoega kassie bales,"Ena sahadja poenja moeloet kassie tjerotjos, koweorang iang soeka kademenan samah itoe djanda sebrang kalie...disangkah ik tijada taoe koweorang poenaja parboewatan chijanat he dasar laki badjingan....!"Begitoela, ik poenja Bapa en Ema slaloe bertengkar tijap arie, djikalaw soeda begitoe mangaka ana2njalah iang djahadi sasaran amoekan ik poenja Bapa kedjem itoe.

Mangka mendjelang taoen itoe 1942, ema en bapa achiernjah bertjerai, pasal Bapa lebi mili diaorang poenja isteri moeda di lereng Goenoeng Lawoe. Sedeng ik ikoet Ema, tetep bertahan di kitaorang poenja Kampoeng, satoe kampoeng ketjil di sebla oetara Soerakarta Resident, Ngagliek. Kampoeng iang slaloe soelit aer djikalaw kemaraoe, kampoeng iang seonggoe koewat itoe akar Agama Iselamnjah, mangka ik poenja nama sahadja sebahagai abdjad paling awal di itoe abdjad Arab. Sedeng ik poenja Bapa sahadja poenja djoeleok sebahagai Imam Moenawar, apa tijada haibat ? Aken tapi antara namah sama klakoewan bole bertentangan ibarat tamsil en ibarat "sebagih itoe langiet en boemi " djao sekali itoe.

Mari ik landjoetin ik poenja tjrita, lepas bapa ik pisa en idoep sama diaorang poenja binih moeda, mangka Ik, bang setro, en mbakjoe klentheng idoep sama emak di ngagliek. Namanjah sahadja tinggal samah satoe orang toewa mangka idoep kitaorang djahadi semangkin katjo balaw. Kadang makan searie, kadang tida. itoepoen kitaorang tjoeman makan itoe thiwoel. Paling oentoeng djikalaw kita bole makan nasie djagoeng poen, pasal itoe nasi thiwoel bole bikin koweorang poenja peroet moeles2 tijada keroewan, bole sijal bole bera darah ....
Post a Comment Blogger

  1. itoe kisah kok matjam prosa djaman bale poestaka boeng...jang namanjah lakon, menangnjah belakangan. bersakit dahoeleoe, baroe modijar kemoedijan...

    ReplyDelete
  2. blon berachier itoe mbah doktor, mingsih pandjaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaang....toelen ! kowe toenggoe sahadja itoe.....

    ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top