koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Semendja kowe ketjil moestih koweorang samoewa soeda akrab betoel samah ini oknuum gambar tjoret poen, satoe kampret iang bole menang maloeloe melawan itoe ianjah poenja moesoeh, batman. Ja, si manoesija kampret inih soenggoeh lihai djikaloe tiba ianjah poenja giliran bole kassie hadjar marika orang iang soeka kassie peboewatan chijanat di antero nagrih.

...doeng2 pret2 ada kodok dikira kampret doeng2 pret2 ada kodok dikira kampret pret...
Satoe iang mistih kowe inget, djikaloe kampret betoelan bole dengen gampangnjah ianjah terbang, mangka si kampret palsoe inih tijada bole terbang sama soekalih poen. Hla teroes pije poen ianjah mahoe kassie hadjar oknuum2 chijanat ? temtoe sahadja slaloe ada alesan boewat satoe Djohan pahlawan poenja kadigdjaan, ianjah slaloe kassie andelan alat2 moetachier iang bole dibikin samah ianjah poenjah djongos iang betoel bole setija poen.

Aken tapih, ik soeda lama tijada kassie toelis boekan henda kassie toelisan tentang matjem manah itoe kampret bole kassie hadjar, boekan poela tentang alat2 iang ianjah boleh pergoenain boewat menang, ik mahoe satoe tjrita iang soeda bole terdjadi betoelan belakangan inih. Samoewa orang soeda hairan, blakangan inih mistinjah tijada oedjan zonder sikit poen passal ini ari mistinjah iaitoe moesiem kemaraw. Aken tapih, namanjah alam tijada bole kena doega en rentjanah, soeda oedjan djoewa blakangan arie semingkin rame.

batman

Koeaingdikampretkeunsiah!

Mangka soeda berbondong2 orang rame kassie persijapan bole boewat datengnja hal echwal oedjan di tenga weg. Hal echwal beginijan penting betoel boewat oknuum2 iang soeka kassie kendarain bromviet poen. Passal djikaloe kassie kendarain oto tijada pedoeli oedjan ataw ari panas, marika orang soeda poenja atap oto iang bole kassie lindoengin van panas terik en oedjan. Laen halnjah samah oknuum2 iang bole nae bromviet, soeda koewadjiban boewat dikassie toenai hendaknjah djikalaw ada oedjan mistih kassie kenain mantol, satoe pakaijan iang soeda terantjang boewat tahan aken aer itoe poen.

Mantol2 ini bole kowe beli di sepanjang weg van batavie dengan harga doewa benggol sahadja, tijada moerah en tijada mahal djoewa. Mangka soeda berwarna en warnie poenja mantolnjah poenja warna. Ada iang oranje menjala, item en iang paling banja, biroe. Djikalaoe kowe tanjaken sebab moessabab passal orang slam soeka biroe moengkin ini warna tijada bole begitoe mantjolok en soeda adem terbikin ianjah ponja mata.

Soeda pada ghalibnjah sang oedjan tijada bole di kassie terka kapan ianjah toeroen, en dimanah sahadja tempat ia hendak toeroen. Mangka soeda kedjadijan, ik satoe tempoh sedeng nae ik poenja bromviet di sebla passer Majestiek. Langit soeda mendoeng tijada keroewan tempoh itoe, mangka ik soeda kassie toenda serta dalem ik poenja fikieran poenja batien " Ach...mingsih grimis inih, tijada perloe ditjemasien barang sikit poen..."

Aken tapi ternjatah ik poenja fikieran salah, tijada titis ianjah poenja ramalan poen. Bres ! Itoe aer oedjan laksana aer bah van Nabi Noeh poenja gaia.....deres boekan kepalang. Mangka ik bole kassie pinggir ik poenja bromviet di pinggir weg sepoetaran itoe Majestik poen. en sigrah ik pake itoe mantol van ik poenja persedijaan. Mantol iang ik pake iaitoe satoe mantol dengen djinis iang lebar, matjem poenja sajap en toedoeng poen. Djikaloe kowe soeka nongton toniil matjem itoe pakaijan rahib djeman Eropah abad tengah poen.

Mangka soeda ik pake itoe mantol, en ik sigrah kassie landjoetin ik poenja perdjalanan van ik poenja bromviet. Ngeeeng..! Dibawah itoe oedjan deres ik nae bromviet, hm...matjem di tengah bahtera sahadja iang sedeng dilanda topan badai di tenga samoedera sahadja inih !

Seperminoeman tee kamoedijan...

Watricht, baroesan ik sampe itoe depan Universiteit Van Dr. Moestopo Kapir, lha itoe soeda terang benderang poen, sinar matahari sahadja soeda banja terangnjah, apa ma'soed inih poen ? Mangka ik soeda make itoe satoe mantol iang berkibar2 laksana satoe batman iang sedeng nae bromviet, aken tapih di tenga sinar mataharie ! Tampaknjkah samoewa mata bole kassie toedjoe ka ik poenja gaia ini poen !"Bijarin sahadja ach, tanggoeng betoel inih costuum batman ik pake, bentaran djoewa soeda sampe ik poenja huis van rawabelong poen"

Mangka satoe sore itoe soeda ada kadjadijan iang betoel soeda terdjadi van Batavia koelon, bahwa ada itoe pahlawan Kampret terbang iang nae bromviet van Kebajoran weg dengen gagahnja henda kassie toempes orang2 chijanat sepoeteran Rawabelong !

Koeaing!
Kampfreeeeeeeet...!

Post a Comment Blogger

 1. wach boeng, ik kira koweorang ngilang kemana lama ga posing. ternjata siboek berhoedjan2 ria toh..

  ja ja..

  ReplyDelete
 2. ja boeng, ik soeda 3 woelan tijada noelis, kangen djoewa inih....

  ReplyDelete
 3. boeng, soeda tobat noelis yang mesoem en erotis poen? tijada bole ma'sijat passal ini boelan soetjie poen? wuahahhaha...

  apa kabar, zen??? lama bener gak posting yak!

  maap lahir batin, happy ramadhan :D

  ReplyDelete
 4. lha iang mesoem samah erotiek itoe iang manah non ?

  Sama2 poen...

  ReplyDelete
 5. ha ha ha....achirnja moencoel juga itu poen batmannjah ....lama bener tijada update inih blog...

  ReplyDelete
 6. koweorang ternjata mingsih idoep..hip..hip..horreee..

  ReplyDelete
 7. Boeng pitik boeng patjoel, ik sedeng tapabrata pendhem doepa itoe poen, mbikin tarangan pitiek boewat ana toeroen...soepaia tijada kaoedjanan poen...

  ReplyDelete
 8. moentjoel djoewa setelah sekian lama hilang ditelan boemi...

  kalo boeng selidiki moengkin itu bang kampret sebetulnja djoewa pake djas oedjan warna itheng poen, namanja sahadja diganti 'kostum batman' itoe...

  ReplyDelete
 9. Wach sama soekalih tijada poenja itoe fikieran boeng, moengkin laen tempo djikaleo ik soeda ada katemoewin samah itoe kamfret aken ik kassie tanja ianjah itoe...

  ReplyDelete
 10. KOEAING!!
  MISS U...sudah lama aku nggak ke blog ini dan selalu saja pusing membaca tulisanmu yang tempoe doeloe punya
  (wah!)

  ReplyDelete
 11. Watricht ada satoe noni van banjoewangie ian gsoeka aken ik poenaj toelisan....bole non, trimakasie soeda kasie poedjijan , banjoewangienjah sebla manah ? Moentjar ? ,blambangan ?

  Salam boewat Radja Blambangan, si Minakdjinggo poen....

  ReplyDelete
 12. slamet boeng ... slamet djahadie Batman. Apa sitoe djuga noenggang bromviet sama Robin?

  ReplyDelete
 13. tida boeng moes, itoe oknuum takoet aken masoep angin katanjah, djahadie tijada ikoetan ik poenja bromviet...

  ReplyDelete
 14. Oh, maksud saya, saya takjub saya tulisan bung koeaing. Masih konsisten seperti itu. Gitu maksudnya. Out of content ya commentnya? Sorry.

  ReplyDelete
 15. Matjem mana kitorang bole kassie tebak jij poenja fikieran non ! Laen mitsalkeun kowe bitjara van gambar biskop, mangka ik bole kassie teba kowe poenja hairan iang kliwat2 poen !

  Kowe poenja gaia toelisan djoewa mantabh poen ! dalem...

  ReplyDelete
 16. ik mahoe corectie koweorang poenjah cerita boeng koeaing..
  batman tijada bissa maboer asal moeasalnjah iaitoe kapok boeng.. ianya bole djahadi bissa itoe maboer moeng pas mentjlok ndjempalik.. lha ndilalah kebelet ngoejoeh poen en seperti halnjah lelaki toelen ianjah koelino ngoejoeh sak nggon nggon bole kasie tanda itoe teritorie. lha kelalen pas lagi ndjemplik poen.. kepoejoehan sendiri itoe rainjah.. kapok poen.. makanjah tijada mahoe itoe ianjah maboer en mentjlok ndjempalik poen..

  ReplyDelete
 17. Mingsih edan kowe poan, jongen koppig !

  ReplyDelete
 18. Tijada terkira gembiranja ik mendenger chabar sinjo masih hidoep en bernafas. Ik soedah choewatir sadja jikalaoe sinjo kelamaan tapabrata koewalik kayak kalong. Eeeh njatanya sinjo Koeaing mendjelma djadi kalong beneran.

  Tabik, djoewara Kalong van Rawabelong!!

  (Sinjo, ik poenja komentaar kok tidak bisa masoek?)

  ReplyDelete
 19. Botja gembloeng, lha iki opo poen ? koweorang soeda kira ik dood van modar ja ? Tega niankowe poen :(

  ReplyDelete
 20. Waaah boekan begitoe ik poenja maksoed, sinjo... Ik tjoema njataken ik poenja rasa gembira sahadja :)

  (Ik soedah kassie komentaar 3x baroe bisa masoek. Dasar blogger.com CAPTCHA kampret siaaaah!)

  ReplyDelete
 21. heheh..baroe koweorang iang sedar sinjo, slamet poen !

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top