koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


Oepil djelas beda sama soekalih samah oembel. Oepil lebi garing en lebi banja kandoengan garemnjah, sedeng itoe oembel lebi entjer en kandoengan garemnjah bole sedikit itoe....( Madame Loso )
Perna kassie rasain ito oembel ? Asin ataoe tawar ka manoeroet koweorang poenja ketjap ? Manoeroet ik aga asin sedikit poen. Deket samah itoe kedjoe poenja rasa, asin2 matjem mana begitoe. Oembel iang soeda aga pekat --bijasanjah berwarna idjo telor bebek--iaitoe oembel iang dihatsilkeun djikaloe kitaorang soeda deket samah itoe phase penjemboehan pilek poen, bole berasa paling paas itoe rasanjah.
...ngoepil itoe satoe kani'matan iang boekan alang kepalang rasanjapoen...

Bijasanja bole berasal dari jij poenja tenggorokan, kowe koempoelin dahoeloe di itoe pangkal tenggorokan, en begitoe soeda terkoempoel sigrah kowe kaloewarkeun, sampeh di itoe koweorang poenja rongga moeloet mangka kowe mistih telen lagih....tjlegoeks ! Nikmaaaaaaaaaaaaat....bole sebagih tambahan asoepan gizi bagi koweorang.


Djikaloe itoe oepil, boekan rasanjah iang bikin kitaorang ketagihan, aken tapih itoe 'tjara mendapatkanjah'. Oepil, teroetamah iang soeda kering toelen, bole terleta di itoe rongga idoeng dalem iang tempoh2 soesa boewat di djangko. Aken tapih dengen kesabaran en ketjermatan kitaorang , soeda mistih bole dapet itoe oepil.Oepil sendirih terbagih sebagih oepil basah en kering. Iang basah ini lebi moedah boewat "dikassie tarik" kaloewar dari idoeng, aken tapi soesa boewat koempoelin bareng, pasal mingsih lengket en basah. Aken tapi djanganla koweorang chawatier, begitoe onggokan itoe oepil basah soeda ada di oedjoeng koweorang poenja djarie, mangka tinggal jij maenin sahadja, poetar2 sambiel diteken2. Goenanjah iaitoe bole padetkeun dus itoe kandoengan aer bole bekoerang poen. Djikaloe bole kassie tamsiel en ibarat, mangka satoe goempalan bessar oepil bassah setla kowe padetkeun tjoeman djahadie seprapatnjah itoe, boekan hasiel iang boeroek boekan ?Lantas boewat apa itoe oepil iang soeda terkoempoel poen ? Banja djalan manoedjoe Roma, begitoe poela si oepil poen. Banja sekalih itoe chasijat iang bole diatsilkeun samah ini bahan poen. Pertama sebagih bahan olo2 boewat koweorang poenja kawan poen. Bole kowe lemparkeun langsoeng ka marikaorang, soeda temtoe reactie iang bole terdjadie iaitoe satoe kegemparan totaal. Ada lagih bole kowe masoepin ka marika orang poenja makanan ataoe itoe minoeman poen, dengen tjatatan marikaorang sedeng tijada tahoe paas kowe masoepin itoe oepil poen.Ngoepil kebablasen....Lantas chasijat iang laen lagih van oepil iaitoe bole kowe djadikeun itoe emping oepil. Pertama2 mistih kowe poekoelin sampeh gepeng itoe boeletan oepil. Djikaloe soeda pipih mangka kowe djemoer di itoe sinar mata arie. Soeda kering bole kowe goreng, tijada perloe kassie tambahan garem soeda lekker itoe poen. Siapa tahoe kowe orang bole djahadi taoeke emping oepil di Oost-Indie. Aken tapih mistih diinget itoe bahan bakoe iang soesa boewat kassie koempoel. Moengkin bole kowe bikin cooperatie van oepil. Tijap2 anggaoeta masing2 bole setor wadjieb oepil searie doewa kilograam mitsalkeun. Boedidaia oepil djoewa perloe digalakkeun di tiap afdeliing boewat kassie djamien pasokan koweorang poenja oepiel indoestrie.Kowe inget itoe Negri Prantjis poenja indoestrie kedjoe van brood ? Ada satoe kedjoe iang poenja harga semahal andjing poen, aken tapi djikaloe kowe isep diaorang poenja baoe, mangka soeda mistih koweorang moentah. Djikaloe oknuum bangsa Prantjis bole kassie kiboelin samoewa orang waras di doenija bahoewa kedjoe boesoek sahadja djahadie mahal, apalagih oepil iang tida boesoek sama soekalih itoe ? Mangka soeda mistih tjara pemasaran iang agressif en revolutioneer iang mistih dikembangken oepil poenja comoditie.Bole kita bikin oepil aneka rasa mitsalkeun, rasa kedjoe , stroberi, pisang, nangka, pindang, toena atoepoen ajam bawang. Soeda mistih reklaame di itoe laiar katja mistih tijada loepa. Kowe bole gandeng maatschappiij advertentie iang soeda kawentar ampoeh boewat pasang reklaame itoe poen. Djangan loepa kowe bagih itoe klaas oepil djahadie klaas Premiuum , bisnis en economie. Mitsal iang premiuum iaitoe tjoeman berasal van oepil2 gadis2 molek di bawah doewa poeloe tahoen, bole berharga 3000 f satoe ons-njah. Sedeng oepil klaas bisnis bole berasal dari pemoeda2 iang mingsih gagah dibawa doepaole tahoenan, sisanjah oepil iang berasal van bajie, ana ketjil, orang toewa ataoe mala oepil kewan, bole kowe djadikeun klaas economie itoe poen. Ono rego ono roepa, djer basoeki mawa bea.Koeaingdioepilkeunsiah!
Peni'mat ngoepil sedjatiePost a Comment Blogger

 1. idoeng koeaing dapat menghasilken oepil berapa banjak sehari... biar ik djadiken emping poen... :D

  tabe boeng sudah oejoeg ke ik punya roema... kamsiah-kamsiah...

  ReplyDelete
 2. Boelan oedjan matjem ari ginih ik djarang oepilan boeng, itoe productie emping oepil trantjam roedin poen....tabe boeng,samah2 kitaorang sesamah blogger mistih saling mengoendjoengin itoe poen....

  ReplyDelete
 3. Oh, kowe orang roepanja gemar akan oepil. Tiada salah tiada sesat pabila kowe orang taroeh kotak kerandjang lantas persilahken setiap nona tjantik kasih dia poenja oepil. Ni'matilah kala senggang. Bigimana rasanja saja orang trada tahoe menahoe kerna beloem dan tiada pernah mentjubanya, lagi poela tiada keinginan oentoek lakoekan kekenthiran itoe semoewah.

  ReplyDelete
 4. Hahhaahah, boeng kemploe, trada orang iang tahoe djikaloe itoe oepil dikassie harga samah kitaorang, ini tempoh djaman sedeng melese poen, ik branie tarohan sama koweorang djikalooe ik pasang wang boewat itoe oepil, mangka berdoejoen2la itoe noni2 moij kassie ianja poenja oepil poen.....

  ReplyDelete
 5. Irwan van Kalong's8:50 PM, December 21, 2006

  paling tiada lekker-lekkernya kaloe ngoepil tapi lagi floe...
  *bassaah... xixixixi... :D

  **Hmmm...Idea meneer bikin emping oepil itoe bole djoega...

  ReplyDelete
 6. Boeng Irwan, djikaoeo koweorang pilek, tijada oesa itoe toenggoe djahadie oepiel, tempoh mingsih oembel...glek sahadja poen....

  Temping oepil tempoh ini sedeng boetoeh satoe distriboetor poen, kowe poenja minat ka ?

  ReplyDelete
 7. koweorang maimang djagonya didalem ini doenia per-oepilan..tabe ka koweorang meneer..

  ReplyDelete
 8. wah.. itoe oepil ternjata bisa djahadi njamikan i kala sendja..?
  tapih sajangnja..
  kowe orang djangan loepa samah itoe kringet kelek poen..
  kringet kelek bole djahadi boemboe kaldoe boewat sop, djangan kloewih en itoe djangan kari atawa boemboe lengo bopewat boeboer ajam...
  djadjanan tjakwe pake itoe boemboe, sesoeda dioelet baroe dikempit kelek en digoreng.. hasilnjah lekker tenan.. asin asin goerih.. betoel boeng..??

  ReplyDelete
  Replies
  1. Betoel boewat koweorang iang mandjidjikken toelen... (m)

   Delete
 9. Tante maria (sambiel kassie bajangan diemoet samah ini tante ) ik boean djagonjah boeng, mingsih kala samah koweorang poenja lakie, YZ....

  #Boeng kawula alit : tergantoeng poen, djikaleo kowe sering nae itoe Otobus Patas atoe KRL Van Buitenzorg, mangka itoe kwaliteit kaldoe kelek bole lekker toelen.....

  ReplyDelete
 10. ngoepil itoe keradjinan boeng...padahal soeda temtoe radjin pangkal pandai... maka ngoepil itoe pangkal pandai... :P

  ReplyDelete
 11. betoel toelen boeng doctor, boektinjah koweorang sendirih itoe....pinter pasal soeka ngoepil....

  ReplyDelete
 12. Kowerang poenja artikel djidjik benar . Ik batja sembari bayangken itoe oepil idjo poenja anak boeloekan. Maoe moentah rasanja, Boeng!

  Ik djadi ingat doeloe wa'toe ketjilpoen, Kang Kombor pernah ditipoe sama anak yang lebih besar. Katanja oepil enak dimakan. Djidjiknja, waktu kecil Kang Kombor lakoein itoe tipoean. Djoedjoer, Boeng, rasa oepil itu asin.

  ReplyDelete
  Replies
  1. watricht ! Ini ada satoe pangakoewan iang kliwat djoedjoer poen, trimakassie sinjo ! (h)

   Delete
 13. lha ini satoe saksie mata iang toelen, soeda perna makan itoe oepil poen, berarti maimang asin itoe.

  Satoe lagih itoe pengiritan boeng kombor,zonder beli garem boewat bikin itoe oepil poenja temping poen....

  ReplyDelete
 14. Oepiel saya manies. Kamoe orang maoe?

  ReplyDelete
 15. koweorang soeda njobah itoe regetan koeping van kopok? bole kassie tahoe rasanjah boeng?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Rasanjah mirip koweorang poenja rai poen.. (o)

   Delete
 16. #Boedhe : bole boedhe, aken tapi dibawa oepiel itoe djoewa mahoe....

  #Sinjo Kawoelo Alit : blon itoe boeng, soalan soesa tjari itoe bahan bakoe.....

  ReplyDelete
 17. regetan koeping belon perna?

  djikalaoe regetan koekoe djempol sikil soeda perna tjoba?

  ReplyDelete
  Replies
  1. soeda bole ik ternakkeun dahoeloe itoe.. @-)

   Delete
 18. pahit itoe boeng, tiajda tjotjok boewat lidah koweorang djawie.....

  ReplyDelete
 19. Meneer bikin sahadja pabrik koeweh kaastengel! Lekker itoe poen!

  ReplyDelete
 20. soeda banja saingan poen, djikaloe temping oepil inih ik rasa ik sebagih pioneer poen....

  ReplyDelete
 21. kreativ itoe boeng ponja ide, itoe tjamilan dari bahan bakoe alami moesti dikembangkan resepnja... lestarikan boedaja ngoepil poen..

  ReplyDelete
 22. Temtoe sahadja itoe boeng, kitaorang poenja potentie betoel banja itoe poen, mangka kitaorang poenja idee mistih digalih sedalem2njah itoe....

  ReplyDelete
 23. xixixi...maimang bener itoew oepil mahal harganjah! tapi katanja itoe oepil cina paling lekker poenja

  ReplyDelete
 24. Replies
  1. iang djorok2 biasanjah lekker itoe... :p

   Delete
 25. Wualah Wancinyo wes guoro guoro... dadi bali neng jaman pitutur..

  Buacanya suosah apalagi noelisnya,,,

  ini doeloe yang moedoren kualik ra kwe mociou tulisanku hoek hoek hoek

  ReplyDelete
 26. #boeng oon : soeda perna kassie rasain itoe boeng ?

  #Venus : iang temping pentiknjah itoe non....

  #mbah keman : soesa kowe mbah, roewet poen....

  ReplyDelete
 27. djikalaoe oepil ik paling pande dalem mendapetkanja. akan tetapi djikalaoe oembel ik paling tidak bisa, baik jang dari hidoeng maoepoen jang dari tenggorokan.

  mendapetkan oepil maimang sedap betul. tapi bahagi para poelisi, oepil bisa bikin menjebalkan, apalagi itoe oepil otto bus yang suka keboet-keboetan.

  ReplyDelete
 28. betoel toelen boeng jt, itoe oepil metro minie iang paling broetaal poen....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top