koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


Awal ari kijamat

....djikaloe manoesija di doenija inih memandang katjilaka'an en kagoembiraan sebagih rachmat, mangka nistjaja aman tentrem ini doenija.....(koeaing!)

Alkissah, Soengatie bole poenja djodo sebagih djodo tinggal matih iang berdjoeloek sebagih Kartodikromo. Kartodikromo ini poenja djabatan sebagih tjarik alijas djoeroe toelis kaloerahan Popongan itoe poen. Kartodikromo bawa itoe doewa anak bawa'an iang samah2 poenja kelamin lakih2, Soeharto en Soehardi. Sedeng Soengatie sendirih mingsih perawan toelen itoe. Aken tapih ini Soengatie soeda poenja banja sawah en kebo, sebagih asil diaorang poenja kerdja keras djoewalan tiker mendhong ke itoe passer klewer van Solo tijap soeboeh sampe petang.

...harapan satoe mimpi iang boel koweorang poenjain sebagihharta terachier...

Soeharto in poenja perawakan gagah, tegep, roman moeka sebagih Gatotkatja, rahang koewat en sorot mata tadjem, laen betoel dengen diaorang poenja adik, Soehardi. Mata sipit bersorot litjik, badan kerempeng tijada keroewan, djikaloe djalan diaorang poenja kakie diseret, ramboet tipis. Pokoknjah matjem ada satoe kesalahan brosuur diwektoe itoe Toehan kassih tjitakan doewa kaka berade itoe poen.

Wektoe itoe Djepoen soeda berdjaja pake agitatie sebagih 3 A, kerdja boewat negara dikoemandangkeun di sloeroe pelosok Oost-Indie, tijada terkatjoewalie kaloerahan Popongan itoe. Mangka temtoe sahadja bagih Soehardie iang poenja perawakan gagah sentausa bole dipili sama Pa Loerah boewat djahadie romusha poen. Tempoh itoe djahadie romusha didjandjikeun sebagih pigi kerdja kaloewar poelaw Djawi dengen gadjih iang bole bikin roema satoe dalem tempoh enem boelan kerdja ! Temtoe sahadja Soeharto tijada bole fikier doewa kalie boewat kassie poetoesin boewat itoe kerdja sebagih romusha.

Mangka sigrah berangkat dijaorang dengen poeloehan pemoeda laen sebagih kerdja romusha poen. Marikaorang tijada perna kassie bajangan bahoewa bole djahadie itoe arie sebagih ari kiamat boewat marikaorang ! Sedeng Soeharto sendirih bole berangkat dengen satoe kapal perang Djepoen, Iwa Maru , dari itoe Tandjoeng Mas, Semarang poenja pelaboehan. Semendja di atas kapal, soeda moelain terasa itoe bentoek kiamat. Dari toedjoeh ratoes romusha diatas kapal tjoeman ada itoe doewa kakoes !! Blon lagih samoewa romusha ditaro didalem lamboeng kapal iang gelap goelita en berbaoe matjem petjeren djeroek poeroet poenja koeboeran !romusha sekarat....


Soeda temtoe itoe goedig en mentjret moelain menjerang romusha itoe poen. Soeda banja iang sekarat begitoe sampeh di itoe poelaw Bangka sahadja. Mangka dengen kedjemnjah itoe soldadoe angkatan laoet Djepoen maen boewang romusha2 iang sekarat bole djahadie makanan ikan di tenga laoet ! Boekan maen, itoe bangsa kate moengkien tijada perna diadjarin sebagih manoesija iang beradab poen ! Dengen mata kepala sendirih Soeharto bole menjaksiken samoewa pertoendjoekan maoet di tenga laoet itoe poen. Semendja itoe Soeharto poenja djandjie samah diaorang sendirih, "Ach djikaloe beginih...ik mistih koewat2in boewat poelang ntaran matjem manah tjaranjah itoe...ik tijada bole sakiet "

Soeharto moelain kassie latihan pernapasan iang soeda diadjarin samah Kjai Mashoerie, satoe goeroe ngadjie en silat di itoe Popongan poenja dessa. Ampoeh maimang, sampe ka itoe Negri Birma, dimanah Soeharto bole tahoe passal soeda kassie tjoeri denger itoe pembitjaraan soldadoe kate. Djelek2 begitoe Soeharto djoewa soeda bole berbitjara Djepoen poen, sisa2 sakola di HIS van Karanganjar afdeliing. Begitoe kassie denger bahoewa diaorang soeda sampe Negri Birma, satoe negri iang poeloehan riboe kilo djaohnjah dari diaorang poenja kampoeng halaman, mangka Soeharto tjoeman bole berdo'a sama Toehan Alloh SWT, bahoewa diaorang soeda sijap mati en idoep, djikaloe dibolehin diaorang mistih bole katemoewin bapa en iboenjah di popongan seblon matih poen.....

Koeaing!
....terkoetoek samoewa orang Djepoen !
Post a Comment Blogger

 1. itoe djepoen maimang kedjam bin koerang adjar...saiton sahadja kalah kedjam poen..

  ReplyDelete
 2. "terkoetoek samoewa orang Djepoen !"

  tapih kenapa kitaorang mingish sahadja import itoe honda van Djepoen?

  tanjaken apa?

  ReplyDelete
 3. boeng pitik boeng bangsari : Djepoen maimang terkoetoek, aken tapih mingsih ada itoe noni miyabi, iang tijada bole kita koetoek poen....

  ReplyDelete
 4. Irwan van Kalong's2:13 PM, December 26, 2006

  iang terkoetoek itoe oerang djepoen djaman doeloe atau iang sekarang djoega ia meneer??

  ReplyDelete
 5. Djepoen iang soeda bikin Alief samah Soehardi boel menderitah itoe....

  ReplyDelete
 6. djangan mengacoekan sedjarah kowe orang boeng. soeharto ketika djaman djepoen bole djuwalan beras itoepoen. tijada pernah ia jadi romusha. apapoen itu, dia orang perna djadi presiden kita orang poen.

  ReplyDelete
 7. tempoh itoe dijaorang bole broeba djahadie doewa oknuum itoe poen, make itoe elmoe malih roepa boeng jt....

  ReplyDelete
 8. kalo djepoen tida di bom atoem sama itoe orang amrik moengkin soeharto tetep djadi boedak romoesha ja meneer ? tida ada itoe namanja mardika.. apa lagih president poen..

  ReplyDelete
 9. itoe bangsa djepun beloem soebrapa djika dibanding dengan bangsa indonesia poen. djepoen siksa romoesa boeat diambil tenaganya poen, indonesia siksa boeroeh boeat diambil ati ampela dan oeteknja itoe.
  Matjem mana koerang biadab itoe boeng??

  ReplyDelete
 10. betoel sekali koweorang itoe boeng.. tijada semoea djepoen bole kitaorang kassie itoe koetoek (ini koetek bole kassie seboet sepada, boekan anak pitik atawa iwak iang soeka sobo kali en sawah)

  orang djepoen kajak mijabi, sora aoi, jaja matsoeshima, kaede matshoeshima, kaede foedjisaki, djun kawashima en itoe kontjo kontjonjah sangat berarti oentoek penjemangat romoesha globalisasi matjam koweorang en ik.

  marika orang haroes kita downlot demi kemadjoean bangsa en negara, demi masa depan iang lebih baek..

  setoedjoe boeng...?

  ReplyDelete
 11. #boeng lino, sapah itoe oknuum iang soeper kedjem itoe ? Tjoeba koweorang kassie oendjoek ka kitaorang poen....

  #sinjo kawoela : bole dibagih jij poenja colletie oen ? :)

  ReplyDelete
 12. orang djepoen maimang kedjam.. tijada tjoema samah negri lain dijaorang bole kedjam.. sama noni djepoen sendiri dija orang djoega bole kassie kedjam.. padahal itoe noni bole kassie tampang tijada berdosa.. sampe djerit djerit en nangis..

  alamak kedjamnja....

  kalo tijada percaja, bole kowe orang kasih donlot di link ini:

  http://www51.megarotic.com/files/66de3199e0ab785386e21c53f8a0b5e5/Kaede%20Fujisaki%20~%20Good%20Woman%20Boundary%20Sexy%20Beauty.wmv

  ReplyDelete
 13. wach, file itoe ga bisa dioendoeh boeng.. ada link alternatif?

  ReplyDelete
 14. lha itoe file van orang mesoem kawoela alit poen, tjoeba kowe tanjakeun ka ianjah sendirih....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top