koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

 
Kassie takloek pendekar monjet en pendekar matjan

....sato kewan sahadja pengen djahadie manoesija, lha ini manoesija ko mahoe djadie monjet, matjan, koetjing ? apa ma'soed ?....[ goeroe Bambang soalan elmoe djahadie hewan ]

Orang Djawie tempo doeloe, soeka kassie djoeloek ka diaorang poenja ana sebagih hewan2 iang gagah perkasa, lintjah, boewas ataoepoen elok roepanjah. Tengo sahadja ini djoeloekan poenja pambrita, Hajam Woeroek, Gadjah Mada, Kebo Anabrang, Ronggo Lawe, Lowo Idjo, Dara Petak. Samoewanjah maroedjoek ka itoe hewan2 iang dianggap haibat, boekan haiwan iang dianggep lemah, tjoeba koweorang rasain djikaloe itoe namah djahadie Hajam Hoetan, Gadjah Bengkak, Kebo Boker, Ronggo Satenga, Lowo Tjilik en Dara Gering, tijada ada elok2njah pan ?

...diatas langit ada langit diatasnjah lagih lagih adakoeaing...
Hajam Woeroek poenja artih sebagih itoe Ajam iang selaloe beladjar, pinter goenain sijasah dalem soewal2 tertemtoe poen. Gadjah Mada poenja ma'soed sebagih Gadjah iang poenja werna oengoe itoe, sedang itoe Kebo Anabrang poenja artie sebagih sekoempoelan kerbo iang sedeng njebrang kalie poen. Ronggo Lawe, sang Boepatie Toeban itoe, artinjah satoe oknuum iang poenja daia sebanja doewa poeloe lima koeda ! Ibaratnjah satoe prahoto poenja daia itoe poen ! Sampe ini tempo ik blon perna tengo itoe kelelawar iang berwerna idjo matjem boeng Lowo idjo itoe poen. Sedeng itoe Dara Pethak iaitoe satoe nama satoe oknuum prampoewan iang poenja ma'soed sebagih boeroeng dara poeti iang elok betoel poenja gaia !

Ternjata boekan djoeloekan sahadja iang melekat samah itoe hewan, aken tapi kakoewatan en kalintjahan itoe hewan bole kowe ambiel pindjem dengen tjara tertemtoe. Iang paling sering ik tengo iaitoe monjet en matjan. Apa pasal ? itoe monjet moengkin diambiel itoe kalintjahanjah en itoe matjan diambiel diaorang poenja kegarangan poen.

Satoe pegoeron iang poenja andalan elmoe monjet iaitoe Poetra Lawoe. Sedeng iang soeka djahadie itoe matjan iaitoe satoe pegoeron iang poenja djoeloek sebagih Boenga Iselam. Ghalibnjah itoe satoe sakola, mangka dalem sakola pendekar djoewa ada itoe iang kowe seboet sebagih stoedie-banding poen, matjem anggawta Volksraad poen ! Mangka itoe kitaorang poenja kawan stoedie banding itoe doewa pegoeron itoe poen. Malem itoe giliran kitaorang iang djahadie toewan roema boewat 'stoedie-banding' itoe poen. Soeda dateng doewa pendekar masieng2 dahari itoe Poetra Lawoe iang poenja djoeloek sebagih Boedie en Agoes satoe oetoesan dari itoe Boenga Iselam.

pamonjet poenja djoeroes....


Sabetoelnja, iang namanjah 'stoedie-banding' itoe koerang lebi satoe adoe tanding kitaorang poenja elmoe poen, laen tida. Mangka tijada banja tjing tjong lagih, soeda kita gelar langsoeng itoe kitaorang poenja atjara pendekar alijas itoe saboeng antar-pegoeron ! Soeda sijap sediah itoe sinjo Boedi en Agoes. Kalie ini ik bole dapet kaoermatan sebagih wakiel Telapak Manoenggal poen. Ik bole dikerojo samah doewa pendekar dari pegoeroen laen, soeda sa'atnjah kitaorang poenja kadigdajan dikassie oedjie !

Ik sigrah masoep itoe lapangan pertandingan, sebole moengkien tenang sambiel itoe koempoelin tenaga dalem djinis satoe.....isep....masoep idoeng...tahaaaaaaaan....kaloewarken liwat idoeng lagih....doewa tiga tariekan soeda brasa enteng en moelain panas ik poenja kepelan tangan poen, itoe tandanjah soeda sijap boewat dihantamkeun ! Di soedoet sebla wetan Boedie Van Poetra Lawoe soeda kassie toendoek diaorang poenja kepala en sigrah kassie rapal djapa mantra boewat kassie panggiel itoe roh monjet itoe....sedeng di sebla koelon itoe Agoes Van Boenga Iselam sewelas-doewa welas djoewa, moelain menggerem2 tanda itoe diaorang poenja badan soeda moelain dirasoekin matjan poen !

pamatjan poenja djoeroes....


Dalem itoengan dibawa lima sa'at sahadja itoe Boedie soeda lontjat sambiel bertjioet2 matjem loetoeng, bole orang kaget poen ia poenja daia lontjat, bole liwatin satoe roema tinggi itoe. Dalem itoe keada'an ik tijada bole kosong barang satoe sa'at, bole fataal djikaloe itoe tjakar monjet kassie sentoeh ik poenja koelit! Tjieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeett...satoe serangan kilat iang tijada ik doega soeda kassie gempoer sisi kiri ik poenja kepala , aken tapi itoe monjet bole poetoes arepan, terlempar sendirih diaorang poenja awak sambiel djedjeritan ! Kwaaaaaaaaakk...kwiiiiiiiiekk.....Kiaaaan....Gieeeeeeee....!!!

Blon lagih ilang ik poenja kaget, satoe bajangan item bessar soeda terkam ik van belakang, watricht ! ini koetjing bessar tijada sopan, membokong ik poen, mangka tanpa kassie tengo ik langsoeng kassie djoeroes ke delapan, djoeroes ini boewat kassie poentir moesoeh poenja oesoes poen ! Akibatnjah itoe matjan langsoeng tergeleta meraoeng2 sambiel pegangin iaorang poenja peroet ! Satoe mas'alah soeda klaar, aken tapi itoe monjet mingsih teroes serang ik dari segala djoeroesan dengen ketjepatan en kalintjahan satoe loetoeng iang soesa diikoetin samah mata bijasa.....

Boewat ngadepin itoe moesoeh iang poenja ketjepatan soesa diikoetin koweorang poenja mata, mangka tijada laen goenain itoe djoeroes pager, satoe djoeroes iang maroepaken combinatie dari pelbahagai djoeroes iang didjadiken satoe. Mangka soeda bole diteba itoe monjet tijada bole kassie sentoeh ik poenja koelit barang satoe centi sahadja. Aken tapi itoe monjet laksanah poenja energie iang tijada abis poen, ik moelain ada berfikier bahoewa soeda mistih diakhirin itoe monjet poenja tingka en pola poen, sigrah ik kassie sahadja djoeroes pamoengkas poen, djoeroes nomor sembilan, bole bikin koweorang boeta itoe ! Mangka ik kassie seprapat tenaga sahadja, bijar boetanjah tijada permanent, slaaaaaaaaaaaaaaaaaaaap !!!

Sekoentjoeng2 itoe monjet maloempat kesono kamarih tanpa toedjoewan, djahadie soeda tepat ik poenja arahan ka diaorang poenja mata poen ! En bole dapet sijal, pasal diaorang boeta, soeda kassie tabrak poe'oen akasia di sebla oedjoeng lapangan itoe....broeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeggh !! Mangka terkapar la itoe kewan nista.....

Soeda terboektila apa iang itoe goeroe bole kassie wedjangan, samoewa elmoe iang sipatnjah panggil roh2 kewan itoe paling gampang ditakloekin poen, pasal diaorang tijada sadar sepenoehnjah boewat kassie kontrol diaorang poenja emotie. Semingkin bessar emotie mangka semingkin bessar poela daia toelak iang dihatsilken satoe djoeroes lemboe sakilan iang paling sederhana poen.....

Malem itoe ik bole tidoer njenja, pasal baroe djahadie kampiuun taroeng saboeng antar pegoeroen, bole kalahin loetoeng en matjan dengen gampangnjah.....

Aken tapi itoe tijada bakal lamah.....

Koeaingdilemboesakilansiah !
Lebi soeka koetjing daripadah monjet !

Post a Comment Blogger

 1. koweorang pernah kenal djoeroes "pitik walik ngabroek toejoeh joeroesan mata angin" poen? (padahal mata angin pan aya dalapan nyak?hehe)
  itoe joeroes toeroenan dari sang praboe hajam woeroek, jang setjara choesoes ditoeroenkan kepada anak toeroen nja iaitoe ik, si pitik van koekoeroejoek...

  ReplyDelete
 2. matjam mana ito monjet pake djoeroes PDI perdjoeangan poen?

  berarti jij bolle kassie brani saboeng samah itoe mbah djojo moemoel van matjan poen

  haibat niankowe orang poenja ilmoe..

  ReplyDelete
 3. # Boeng Pitik : itoe djoeroes boewat kawien ajam pan ? kassie toedjoe poeteran dahoeloe seblon nimpe itoe pitik batino....

  # Kawoela alit : boeng itoe mBah moemoel soeda dood van mampoes poen, mistih make djoeroes iang laen....

  ReplyDelete
 4. mangsoednjah, kowe orang soeda brani lawan itoe matjan van siloeman si mbah moemoel?

  atawa soeda brani kassie saboeng di itoe kandang singo van gembiraloka?

  ReplyDelete
 5. soeda ik bilangin, paling moedah itoe kassie takloek elmoe2 iang kassie goenain tenaga roh anasir kewan poen.....aken tapi samah matjan bijasa gembiraloka, bole djahadie sarapan ik orang....

  ReplyDelete
 6. kowe orang sekarang mingsih apal itoe semoea joeroes poen boeng.... jikalaw mingsih... bole itoe diadoe sama kambing tetangga poen... hehehe....

  ReplyDelete
 7. soeda aga2 loepa boeng, soeda poeloehan taoen iang laloe, tempoh mingsih jongen, mingsih haoes itoe samoewa pengetahoewan.....itoe kambing dibikin tongseng sahadja bole lekker tinimbang diadoe samah ik poenja baloeng toewek poen.....

  ReplyDelete
 8. saya juga punya jurus tipu daya sakti

  ReplyDelete
 9. Boeng trisno, soeda terlaloe banja iang make itoe djoeroes poen, tijada istimewah lagih....

  ReplyDelete
 10. tijada pernah ik berlatih bela diri. djikalaoe nanti ik punya masa, ik mau ambil Gadjah Mungkur sahadja sebagai ik punya djoeloekan.

  ReplyDelete
 11. Kawan jt, itoe poenja artie sebagih 'Gadjah iang moendoer poen' ik saranin sebagih 'Gadjah Miber' sahadja itoe , lebi mooij !

  ReplyDelete
 12. wah..meneer matjem pemaen toniil di tipi itoe poen jah? pake matjak adjian segala....apakah itoe bergoena djoega kalao kita sedang dipalak preman itoe poen meneer?

  ReplyDelete
 13. temtoe sahadja sinjo, tinggal kassie djoeroes batin, tinggal pili, mahoe oesoesnjah moentir ataoe boeta poen ?

  ReplyDelete
 14. kalaoe soedah djahadie khewan apalagi djahadi monjet, itoe oeroesan ik poenja djaroem, meneer! Mak djoezz!!

  ReplyDelete
 15. Wach ! betoel boeng doctor, artinnjah koweorang mistih moelain radjin toeroen gelanggang ka pegoeron2 silat poen...bole banja potentie koweorang poenja patient....

  ReplyDelete
 16. pergoeron silat matjem pendekat monjet en pendekar matjan ditaroengken matjam pendekar shaolin hebat mana boeng ?

  ReplyDelete
 17. Ik rasa menang itoe shaolin poen, iang pendekar matjan van boenga Iselam itoe moernie pemanggilan roh hewan, iang matjan van shaolin iaitoe perloe latihan bertaon2 poen, moernie awak en tenaga dalem, djahadie dalem keadaan seratoes per ratoes sadar poen.....

  ReplyDelete
 18. temtoe sahadja pamonjet dan pamatjan kalah sama koweorang poenja djoeroes boeng.. djoereos koweorang pandjegog jah? :P

  ReplyDelete
 19. boeng doctor : koeaiiiiiiiiing...!

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top