koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

http://3.bp.blogspot.com/-HM3p_A7oo04/TeaiqsH1e5I/AAAAAAAAJig/sVDjz9c1zyo/s1600/kuntilanak%203_grandma.jpg
Noenggoein Koenti

....tatar, latar, en pendekar iaitoe oeroetan tiga langkah djikaloe paas bladjar silat di pegoeron Telapak Manoenggal....

Tatar iaitoe matjem koelija theorie, soeda kassie itoe pendjelasan apa itoe saorang pendekar iang bae, semingkin brisi semingkin toendoek, matjem itoe ilmoe padi. "Djikaloe kowe ketemoewin moesoeh, djangan kassie bales seblon kowe bedara2...." sabda itoe sang goeroe poen. Watricht ! keboeroe emotie kitaorang poenja njali poen !

...koenti itoe soeda kssie tembang Megatroeh matjem pesinden sohor vankraton...
Latar, itoe tempoh kita kassie pemanasan aken djoeroes2 iang soeda dipeladjarin tempo arie, terdirih samah semadi ampat djoeroes, djoeroes oetama sebanja tigabelas djoeroes en poekoelan djara djao samah dassar2 elmoe tenoeng. Sedangkeun pendekar iaitoe kita lakoewin sematjem simoelatie, latihan keras, saboeng antar moeried. Tijada bole mili itoe moesoeh, djikaloe sijal ketiban moesoeh sebessar Djedje iang poenja awak segedhe kingkong poen ! Bole antjoer kitaorang poenja badan.....

Satoe malem, abis itoe adzan Isja' ik soeda mahoe sampe ka itoe pagoeron poenja tempat poen, ik dikedjoetkeun sama satoe bola apie iang bessar sekalie, melajang tijada keroewan di atap itoe pegoeron.....Apaka ini iang sering dibilangin orang sebagih satoe kiriman tenoeng poen ? Moso boeletan 'indah' iang kassie pantjaran sinar matjem mataarie ini bole mengandoeng satoe hawa djahat iang terkirim samah orang iang bentji sama kitaorang noen djao disana ? Wallahoeallam, ik tijada pedoeliin, pasal iang laen djoewa tampa tijada pedoeliin. En maimang tijada satoe kedjadijan aneh setla itoe poen....

setidanjah sampe djem doewa malem....

Mangka tibala kiranjah kita ke itoe sa'at latar, ik moelain ambiel positie satoe tempat samah itoe Tjen-tjen en kenoel. Dalem tempo singkat kita soeda laroet dalem keni'matan semadie poen. Breeeeeeeeeeeeeeeeeeeett...!! ada satoe bajangan item iang berkelebat ke ara weg di depan pegoeroen poen. Hah ? sapa itoe poen ? sigrah kitaorang boebar itoe atjara latar poen, kita sigrah kedjer itoe oknuum.....eh, boekanka ini kitaorang poenja goeroe poen ?

nini koentie....


" Ada apa pa ?"
" Bijasa sahadja poen...itoe tadi si Gombel soeda kassie ganggoe...."
" Gombel ? sapa poela itoe pa, moeried baroe ataoe satoe moerid dari pegoeron laen iang dikassie toegas katjoin kitaorang poenja pegoeron poen ?"
" Boekan, itoe si wewe gombel....iang bessar en item poen...."

Masja Alloh ! djahadie itoe goeroe sedeng maen2 samah itoe lelemboet. Edan tenan poen !

"Bbbbbaaaa...ppa bbba...ppa..tijada kenapa pan ?" kitaorang sok tanjain keslametan itoe goeroe padahal kitaorang gemeteran tijada keroewan...
"Tijada kenapa2 itoe, maimangnjah kenapa itoe ? soeda bijasa, marika orang iang dari alam laen kassie koendjoengin ka kita orang, iseng itoe poen...." djawap si Goeroe dengen ena'njah
"Kowe soeda perna tengo itoe lelemboet blon koeaing?"
"Tengok sich blon pa, aken tapi soeka itoe diserang marika orang...." djawap ik bijar tijada tengsin poenja rasa....
"Ja soeda, ik tahoe koweorang soeka kassie tengo itoe prampoewan poenja awroth poen, sekalijan...itoe dibawa poe'oen dadap pinggir weg sebla wetan, ada itoe koentil anak iang tjakep poen.....tjoeba kowe moelain ini malem kassie koendjoengin itoe poe'oen en tjoeba boeka perkenalan sama itoe lelemboet iang mooij..."

Lha dalah ! Djagad Dewo Bathoro! matjem tijada noni iang laen sahadja....

Mangka semendja itoe malem, ik tijap tempoh dari itoe ba'da Isja sampeh itoe soeboeh ngendon teroes dibawa itoe poe'oen, kassie arepan bole tengo itoe lelemboet tjantiek iang soeda dikassie tahoe samah goeroe. Aken tapih selamah doewa minggon ik tongkrongin tijap malem zonder moentjoel itoe si Koenti poenja moeka poen. Iang ada tjoeman soewara tjekikikan, tangisan bajie en aloenan tembang motjopat 'megatroeh' iang soeda dinjanjikeun dengen lekkernjah samah itoe koenti.....

Koeaingdikoentikeunsiah!
...bahken lelemboet poen ada iang mooij....Post a Comment Blogger

 1. eling anak bodjo djikalo koweorang bole kassie ketemoe itoe noni mooij van koeboeran.. djangan sampe dhateng itoe poeber kedoewa itoe poen..

  ik perna dikassie tahoe sama simbah van leluhur, dest koweorang bolle kassi ketemoe itoe gendroewo, rewo rewo van wit ringin itoe poen, tjuma dengen sabar mahoe prihatin, tongkrong bengi bengi ngarep kowe oraang poenja omah.. sambil oedad oedoed, kopi (doewa gelas temtoenya, boewat kowe samah itoe gendroewo) en djangan loepah djadjan passar itoe poen.. sehari doewa hari baroe ada itoe jang maoe njamperin.. tapi ik doeroeng waniii.. en soesah tjari gendroewo di kota..

  ReplyDelete
 2. boeng itu ketaoean jij poenja gambar bole tjolong itoe..

  heheheh... haijjo boeng digantie..

  ReplyDelete
 3. # tida oesa chawatier boeng, ik soeda poeber ka doewa ratoes sambilanpoeloe ampat kalinjah itoe....

  Itoe mBah jij poenja resep ribet betoel poen, mending ketemoewn koentie iang ajoe....

  # boeng dover : boekan tjolong boeng, pindjem tepatnjah....:P

  ReplyDelete
 4. sebenarnya kalo kita mau liat lelembut gampang caranya. syartanya pun tiada berat. kita mesti telanjang bulat dan ambil posisi tepat di pintu masuk rumah. setelah tepat ada di pintu, menungginglah, maka akan tampak mahluk lelembut itu...

  ReplyDelete
 5. itoe koenti maimang moij...tapi tijada bisa dipegang poen...mending liat dan pegang koenti di mangga besar, hanja perloe sadjen doewit mangatoes ewoe..

  ReplyDelete
 6. # Boeng JT, soeda djelas itoe, lelemboet berdjemboet....

  # pitik nelek sobo kebon opo hajo : larang men itoe, saiang samah wang ....

  ReplyDelete
 7. nie... ik bolle kassie tempat itoe pidjit traditionaal tjewek mooij van tiongkok poenja awroth.. tjakep poenjalah.. bolle kassie mirip samah film biroe van macao atawa djepoen ponja.. tjoekoep toejoeh poeloeh lima riboe roepiah.. djikalaoe soesa diadjak kompromie itoe otot polos van manoek engkoek.. sijap sijap sahadja boeng kena tjas tambah itoe wang tips peknggo..

  ReplyDelete
 8. ongkos rojal F 75,wang djago F 150 sama sahadja iteo poen 225 boewat kemoel tjina...roegi bandar poen, terkatjoewalie iang matjem itoe noni Amy Yip....

  ReplyDelete
 9. ja oewis.. djikalaoe mahoe ngirit pake fasilitas kantoor itoe poen, ik kassie link boewat di downlot.. tjoba jij tjari di http://erosu.blog4.fc2.com/ tjari itoe kemoel iang tjotjok di kowe orang poenja selera..

  ReplyDelete
 10. itoe koenti ghoib binti raib. matjam manah ik maoe menjaloerkan kepenasaran iang ik poenja itoe poen :(
  ajo kasih liat itoe koenti moiij iang menantang meneer

  ReplyDelete
 11. Hoor ! Dassar bodat loemping itoe ! Sigrah ik kerdjakeun boeng !

  ReplyDelete
 12. mas, masa blajar dasar2 ilmu tenung segala? mau jadi pendekar apa jadi dukun? :p

  ReplyDelete
 13. hahahahaha... koerang kerdjaan... :D :D

  ReplyDelete
 14. # noni venus : mengetahoewin bedah sama soekalih samah itoe mempractiekken non, sabetoelnjah elmoe tenoeng itoe matjem piso, tergantoeng matjem manah manggoenainnjah. Bole dibikin pengoebatan, aken tapi bole dibikin koewasa djahat djoewa. Intinjah iaitoe trnasfer energie djar djao....

  Lagijan djikaloe kitaorang tijada tahoe tenoeng, matjem manah kitaorang ntaran bole kassie perawatan orang rame iang kena santet itoe ?

  Sala bessar djikaloe koweorang fikier pendekar itoe tjoeman physiek sahadja....mistih kompliet2....

  #boeng kalong : matjem soeda ik bilangin, pengalaman eksotiec dalem ik poenja idoep...djangan2 koweorang poenja idoep garing2 sahadja ja boeng ?

  ReplyDelete
 15. Meneer, koentilanak sahadja tahoe koweorang poenja tampang tijada elok. makanja itoe koenti tijada mahoe muntjul djua. soeda, sana pigi sama kawula alit. ntar bijajanja ik kasih. oke? he..he..he..

  ReplyDelete
 16. lcoh ! katanja koweorang mahoe djahadie ambtenaar iang bersie poen....

  ReplyDelete
 17. kok dari dahoeloe namanjah koentilanak ja? kok nggak beroebah djahadi koentilpoetoe ataoe koentilboejoet?

  ReplyDelete
 18. boeng doctor : koentil : soeka ngoetil, ana : soeka ngoetil ana, baji bijasanjah....soeda begitoe dija orang mingsih meoda poen, laen perkara djikaloe dijaorang soeda nene2 poen, bole djahadie koentil poetoe....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top