koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


 
Mampirnja ejang goeroe van Tegal

Tempoeran, ioikoe panggonan ketemoene pirang2 kali dadi sidji, ikoe sing paling akih howo moernie-ne jen sliramoe arep koengkoem....[ Pakdhe Soekartono, penggedhe pakempalan kedjawen Pangestoe di Solo resident]

Alkissah orang kedjawen soeda pertjaja bahoewa itoe tempat moeara bertemoenjah berbagih kali iaitoe satoe tempat iang ideaal boewat koengkoem, iaitoe satoe tjara bertapa iang menggoenaken itoe mediuum aer sebagih sarananjah. Soeda djelas djikaloe itoe malem satoe soero mangka bakalan kowe banja temoewin orang iang sedeng koengkoem di itoe tempoeran2 kali poen.

...koengkoem itoe bole bikin koweorang poenja awak anti masoep angin ploes
goedigen...
Lantas boewat apa kowe koengkoem itoe ? djangan ambiel kasimpoelan iang aneh2 dahoeloe poen, soeda djelas kassie latihan kitaorang poenja badan bijar tijada moeda itoe masoep angin. Pasal koengkoem ba'da Isja' sampeh itoe seblon soeboeh maimang boekan satoe latihan phisjik iang maen2 poen. Diboetoehken satoe ketahanan awak iang loemajan, sala2 kowe bole masoep angin kasep poen.

Koengkoem dilakoewin dengen boegil totaal, tijada bole satoe helai benang poen menempel di koweorang poenja awak. Ari paling bagoes iaitoe malem djoem'at legih, en iang paling ideaal iaitoe malem satoe soero poen. Pasal kenapa itoe doewa malem djahadie choesoes poenja artie ? Ik djoewa tijada tahoe poen, ik tijada perna anggep satoe malem lebi choesoes daripadah malem iang laen, iang djelas ik koengkoem boewat latihan anti masoep angin en kassie tahoe satoe pengalaman eksotiec baroe di doenija persilatan itoe....

Satoe malem djoem'at legi, serombongan goeroe en moerid dari satoe pegoeron silat iang berdjoeloek Telapak Manoenggal soeda baries rapi, lengkap samah pangsie item2, iket loerik en saboek karate. Kamana marikaorang henda pigi ? Ke satoe tempoeran di itoe Delingan poenja keramat, mBah Djojo moemoel poenja koeboeran ! Adzan Isja' soeda berlaloe satoe djem iang laloe, rombongan iang terdirih sama doea poeloehan pemoeda tanggoeng, iang sijap bertempoer dimanah sahadja itoe.....sangking sepinjah, desah napas iang paling sikit poen bole kedenger sampeh itoe anggoeta rombongan iang baris paling belakang itoe.

Sinjo Rahmat, iang ditoendjoek sebagih commandeur itoe rombongan baris dengen gagahnja di depan marika orang, tijada kalah samah itoe tjodantjo Alief di kesatoewan Heiho poen. Berikoet ada itoe sinjo Tjen2 satoe tjina tinggi bessar iang bermoeka tjantiek, kamoedijan djedje, sepoepe Tjen2 iang berbadan laksana Rahwana. Di belakangnjah ada itoe sinjo Kenoel, satoe oknuum Van Alas toewo, iang itemnjah bole kowe samain samah orang2 Tamil, soeda begitoe poenja badan matjem Herkoeles, poetra Zeous. Samoewanjah seragam, tijada beroetjap satoe patah kata poen....

Sampeh di itoe tempoeran Djojo Moemoel, soeda ada itoe ditoenggoe marika orang poenja goeroe, Pa bambang. Gemoek, berkoemis tebal makeh pitji item, en poenja banja binih. Ada itoe tahie lalat di sebla kiri pipi poen, bermata belo en slaloe mera, mbikin minder sapapoen iang kassie tatapan langsoeng samah itoe orang.

"Sigrah boegil...!" prentahnjah tjepat, begitoe marikaorang soeda sampe pinggir itoe tempoeran. Maka tanpa ada itoe ba bi en boe, doepaoeloehan orang soeda boegil seketika, tampak itoe boeroeng2 pating gelajoetan diterpa oedara mBedhidhing iang betoel dhingin, saingga boeroeng2 itoe males boewat berkitjaoe poen. "Masoep ka itoe tempoeran sambiel kassie sikep semadi tingkat pertama...!" prentah kadoewa soeda kaloewar dari moeloet itoe sang goeroe....

pendekar Djawi....


Mangka sigrah tertengo satoe pemandangan iang aneh poen, doewapoeloe kepala, tanpa sehelai benang kassie tempel di marika poenja badan, soeda doedoek bersila semadie, masing2 doewa orang kassie bentoek memandjang ke belakang sebagih barisan pendekar koengkeom poen. Tjoeman kepala sahadja iang tampak di permoekaan aer itoe poen. En di oedjoengnjah tampak itoe sang goeroe djoewa soeda doedoek sedakep di depan sinjo Rachmat, ambiel sikap samah matjem diaorang poenja moeried.

"Ambiel napas djoeroes satoe......" ! terea itoe goeroe....
Napas diambiel itoe liwat doewa loebang idoeng, kita tahan di dada selama moengkien, en emboes dengen pelan liwat idoeng lagih dengan santai itoe.....

Brrrrrrrrrrrt.....seet...breeeeeeeet.....serasa itoe ada satoe energie iang mengalier darie itoe aer tempoeran, masoep ke koelit lantas ke toelang, lantas ka semoewa pamboeloe darah itoe moerid2, hangat en menjebar. Tijada lagih kerasa itoe hawa dingien mBedhidhing iang bole bikin ketjoet marika orang poenja boeroeng !

"Ambiel Napas djoeroes doewa...!"
Napas mingsih diambiel dari idoeng, ditahan didalem en diemboes liwat moeloet.....
Energie iang dialierkeun sang goeroe liwat aer, ini tempoh lebi koewat, moelai panas mendjalar ka sloeroe badan......

"Ambiel Napas djoeroes tiga...!"
Napas diambiel dari itoe sebla loebang idoeng sahadja, satoe lagih loebang ditoetoep pake itoe tangan kanan, sedeng tangan kiri poenja djempol kassie toesoek ka oeloe atie masing2 moerid. Dalem ini positie, mangka soeda boekan panas lagih iang terasa, aken tapi matjem itoe stroom electriec ! Aer kalie moelain berboewih ketjil2 poen, matjem ada iang kassie pendiangan di bawahnjah....

Satoe moerid iang berdjoeloek Sardjoenie, sekoenjoeng2 soeda moelain melesat terbang di atas kepala moeried2 iang laen.....matjem belalang sahadja ringannjah poen, soeda itoe inggap di satoe pelepah daoen papaja di pinggir itoe kalie....nangkring matjem boeroeng ! Matjem mana bole itoe kadjadijan poen ? Itoe Sardjoenie iaitoe satoe moeried iang paling koppig, dongo Van koplo ! Tijada perna satoe kalipoen koewasain djoeroes2 dengen betoel, tempoh ini soeda bole terbang melesat dengen gampangnjah en nangkring di pelepah daoen papaja ? Soenggoe tijada masoep diakal poen....

Pa Bambang sigrah kassie hormat ka itoe Sardjoenie iang sekarang djoewa doedoek bersila di ranting itoe pelepah daoen papaja....
"Tabe ejang goeroe, soegeng rawoeh poen....!"
"Jo tak tompo soengkemmoe, akoe ming mampir bae, ora nganggo soewe poen....!" djawap itoe "ejang goeroe" Sardjoenie dengen soewara iang betoel2 mirip soewara kake2....
"Jo ming welingkoe, poetoe moeridkoe iki odjo disijo2 doemeh roepane ra mbedjadjie, ringkih awakke....amargo sedjatine kabeh manoengso iko podho bae...!"

Roepanjah itoe Sardjoenie soeda kemasoepan itoe "ejang Goeroe' van Tegal iang kassie inspectie mendadak itoe di Telapak Manoenggal pegoeron poenja latihan. Sardjoenie maimang satoe moeried iang dianggep paling dongo en poepoek bawang sahadja, djahadie bahan edjekan en tjemoohan poen, soeka disoeroe2 soewal2 iang tijada penting, misal kassie pidjit kaki2 pegel kitaorang iang abis ada saboeng....

Semendja itoe paristiwa, tijada lagih iang kassie anggep enteng itoe Sardjoeni. Tijada lagih pidjit graties abis saboeng, tijada lagih djongos iang bole disoeroe beli makanan, roko ataoe minoeman. Itoe samoewa bikin Sardjoenie merasa aneh poen, pasal tijada iang perna kassie tjrita ka dia orang paristiwa di tempoeran Delingan itoe poen.....

Koeaingdisamarasakeunsiah!
tijada perna kassie perlakoewan bedah sama orang....Post a Comment Blogger

 1. orang tegal itoe ngapak-ngapak sahadja bitjaranja persis ik poenya bahasa. tapi tijada ik batja itoe ejang goeroe bitjara ngapak.

  meneer, ik poenya tana kelairan di tjilatjap. dekat itoe sama ejang goeroe van tegal poenya asal. jahadie ik taoe itoe poen...

  ReplyDelete
 2. #Boeng djikaloe sedeng tatar, itoe ejang bole bitjara make itoe soerakarta poenja gaia....

  Tjilatjapnjah dimanaka ? djeroek legih ? Sidaredja ?

  ReplyDelete
 3. kemasoepan apa = kerasoekan ?

  ReplyDelete
 4. itoe pa bambang penganoet poligami djoega ja boeng? :D

  ReplyDelete
 5. #Boeng maiden : padha bae itoe boeng...

  #pendekar malem : soeda temtoe, aken tapih poligamie awoet2an.....

  ReplyDelete
 6. Itoe oknuum Sardjonie, mingsih tedha toeroening pendekar sjair berdarah poen...ataoe masih ada hoeboengan darah dengan itoe oknuum Ra Wedeng..

  ReplyDelete
 7. hihihi jadi ingat cerita santri yang ngantar terompah gurunya di makah. Itu guru sedang naik haji. pakai kapal laut (ceritanya jadul). setelah berhari-hari merapat itu kapal. itu guru turun dari kapal, dan kagetlah dia begitu di darat muridnya sudah bersimpuh sambil kasih itu guru punya terompah. "Guru, ini terompahnya ketinggalan". Whalah!

  ReplyDelete
 8. # boeng pitik, tjoeba ik gambarkeun itoe sinjo Sardjoeni poenja perawakan. Item, tinggi sekitar 155 tjentie, djalan matjem noni pintjang bentoek x, koelit moeka berminja teroes, oentoe mrongos, ramboet matjem idjoek.....adakah iainjah mirip pandekar sjair bedarah poen ? djao poen....moengkien itoe Ra Wedeng poen....

  # beong tabah : wach bole menariek itoe tjrita boeng, tjoeba kowe toelis....

  ReplyDelete
 9. itoekah soeperman endonesa?, pende, djalan pintjang, koelit moeka berminja (goed news boeat pertamina itoe poen)...tapi tidak apa² toh dia orang indlander masi bisa terbang :P
  matjem dilajar toniil ya meneer?

  ReplyDelete
 10. namanjah djoewa kemasoepan boeng oon....itoe sardjoenie djoewa blon ngartih sampeh tempoh ini moengkien poen....

  ReplyDelete
 11. itoe sardjoenie djangan djangan sewaktoe koengkoem, djempol tak berkoekoe ne oedjoek oedjoek ketjapit itoe yoeyoe kangkang iang soeka manggon di itoe leng pinggir kali tempoeran poen. djahadi mencolot, ben ora kisinan itoe sardjoenie poera poera kesoeroepan itoe ejang van tegal itoe poen..?

  ReplyDelete
 12. boeng alit, theorie koweorang bole djoewa, aken tapi itoe bole nangkring di papah godhong papaja poen ?

  ReplyDelete
 13. gandroeng mangoe ik poenja ketjamatan en sidaredja kawedanannjah meneer. meneer pernah turne ke sanah?

  ReplyDelete
 14. Moengkien soeda aken tapih ik tijada kenaal itoe weg poen.....

  ReplyDelete
 15. soeda boeng, tjoeman ik soeda ambiel itoe boewahnjah, lekker tenan !

  ReplyDelete
 16. LHAAA.. koweorang makan itoe boewah ato tjoema ndoemoek moek empoek empoek sahadja?

  ReplyDelete
 17. soeda terang ik manpaatkeun sebigimanah mistihnjah ite boeng.....

  ReplyDelete
 18. poepoek bawang = anak bawang? kenapa ada istilah itu yak?

  ReplyDelete
 19. boeng, poepoek bawang itoe sebetoelnjah berasal dari itoe ramoewan bawang iang bijasa ditempelin ka djidat baji djikaloe setuip itoe. Mangka bole dianggep ana ketjil ataoe baoe kentjoer djikaloe satoe oknuum berdjoeloek poepoek van der bawang poen....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top