koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 Pendekar kena lawan tanggoeh Van Der Patjitan


....orang bermaen silat itoe djikaloe mingsih beladjar sedjoeroes doewa djoeroes boekan maen genitnjah, matjem paloe godam sahadja, apa iang tampa di depan mata diaorang sebagih pakoe samoewa....( Zainuddin MZ )
Soeda merasa koewat en sentosa pasal soeda koewasain itoe elmoe pager, mangka ghalib kiranjah djikaloe ik en kawan2 moelain betingkah di loewar pegoeron. Apalagih abis itoe kalahin Boenga Iselam en Poetra Lawoe, semangkin bessar sahadja kitaorang poenja kapertjajaan dirih. Dalem pada itoe Si Rachmat poenja roema iaitoe tempat koempoel itoe ana2 panti asoehan Moehammadijah Van Ngrawoh poen. Diantara marika itoe ada satoe oknuum Van der Patjitan iang poenja djoeloek sebagih Sjaifoeddien.
...satoe tempoh dalem ini idoep kitaorang msitih alemin itoe satoe
kekalahan...
Ini oknuum djagoewan maen gitar, aken tapi djoewa sabetoelnjah diaorang saorang pendekar djoewa. Aliran diaorang satoe pagoeron Van Patjitan iang choesoes bladjar itoe elmoe hikmah. Mangka dengen berpoera2 mahoe maen koempoelan moesiek bareng sigrah sahadja timboel kainginan boewat kassie djadjal itoe Sjaifoeddien poenja elmoe poen.

"Mat, tampaknjah bole kita tjoeba itoe oknuum..."
"Kowe jakien poen ? Diaorang poenja elmoe iang tinggi itoe....ik pernah tengo sendirih diaorang bole kalahin doewa orang teroena...."
"Kenapa tida jakien ? Lagijan kitaorang baroesan dapet itoe elmoe pager poen, elmoe apapoen tijada bakalan temboes...."
"Ja soeda, ntaran djoem'at sore kitaorang bertemoe di kitaorang poenja roema boewat kassie doewel....."

Itoe arie iang ditemtoekan achiernjah tiba djoewa, ik soeda tijada sabaran kassie peladjaran samah itoe oknuum Van Patjitan iang belagoe poen ! Mangka dengen make itoe tjlana pangsie en badjoe pendekar item ik soeda sijap samah itoe oknuum. Kitaorang sepakat bahoewa itoe doewel aken berlangsoeng setjara aloes, ma'soednjah boekan dengen saboeng awak aken tapi tjoeman andelin kebatinan sahadja.
"Koweorang bole madjoe bareng djikaloe koweorang mahoe..." tantang itoe bangsat dengen sombongnjah...
"Bole sahadja, aken tapi koweorang kassie tjoeba dahaloe itoe Si Rachmat poen, blon temtoe kowe bole kassie kalahin si Rachmat..." kata ik moelain djengkel....

Mangka soeda doedoek besila dengen sikep masing2. Rachmat berada di oedjoeng lante kira2 itoe enem depa djaraknjah samah itoe Sjaifoeddien. Doewa orang teroena pendekar soeda beradep2an, marika orang saling doedoek bersila en soeda moelain kassie pandangan mata iang paling tadjem antaranjah. Ik tengo itoe Si Rachmat soeda moelain passang itoe djoeroes pager, bijar tertengo kokoh tijada tertemboes serangan Van itoe Sjaifoeddien. Sementara itoe Sjaifoeddien soeda djoewa kassie serangan dengen pandangan mata iang soenggoe tadjem, consentratie penoe diaorang poen.


Kesatrija Van der Patjitan....


Lima minit pertamah ik tengo doewa orang ini soeda saling ngos2an, peloeh bertjoetjoeran diantaranjah, tanda bahoewa marika orang soeda saling serang poen. Itoe moeka Si Rachmat poetjet matjem mait Van Koeboeran, sedengken itoe moeke si Sjaifoeddien mera membara penoeh peloeh iang bertetesan segede bidjie djagoeng....

Sapoeloe...lime bales...doeapoele...tiga poeloe minit kamoedijan....

Hoeeeeeeeeeeeeeeekkss ! itoe si Rachmat sekoenjoeng2 soeda terlempar ke belakang sambil pegangin diaorang poenja peroet, moentah2 tijada terkira ! Watricht ! Kalah poen itoe tandanjah ! Dalem pertaroengan Van kebatinan, gedjala oemoem djikaloe kena serangan fataal iaitoe moentah, poesing en djikaloe teroes diserang bole moentah darah keabisan napas poen !!

"Soeda...soeda tjoekoep...!" ik sigrah menengahin itoe pertaroengan, bole mampoes ntaran si Rachmat djikaloe diteroesin itoe doewel !

Sigrah ik kassie toeloeng itoe si Rachmat, ik sigrah pidjit diaorang poenja tengkoek sambiel ik kassie tenaga dalem djoeroes gaboengan 2 , 3 en lima , bole oesier itoe hawa djahat iang soeda dikassie samah itoe Sjaifoeddien. Satoe poekoelan boewat ik poenja pegoeroen ternjata dengen moedahnjah bole dikalahin satoe pendekar tanggoeh Van der Patjitan, iang tampak lemah tijada poenja daia !

Setla seger koembali sigrah ik tanjah itoe si Rachmat pasal kenapa diaorang bole kalah poen....
"Ik tijada kira, djikaloe itoe oknuum van Patjitan bole bongkar ik poenja pager..."

Watricht ! itoe dija poen rehsianjah
"Diaorang poenja djoeroes pemboeka pager iang kitaorang blon perna di kassie adjar roepanjah samah pegoeron..."
"Begitoe ik poenja tameng pager soeda ditemboes ik sigrah serang dija orang sama djoeroes sembilan, bijar itoe mata diaorang boeta sementara poen...."
"Aken tapi diaorang tijada mempan, diaorang poenja pager iang lebi ampoeh dari kitaorang poenja..."
"Mangka ik blaik diserang samah itoe oknuum, en langsoeng kassie kena ik poenja oeloe atie..."

Begitoela, satoe taroeng iang berachier tragiec, kekalahan ada di fiehak kitaorang. Mistih kita akoewin bahoewa itoe satoe pendekar Van der Patjitan poenja kadigdajan iang lebi moempoenie daripada kitaorang poen. Satoe perasaan iang palieng tijada ena, bole kalah itoe. Aken tapih itoe djoewa sebeteolnjah satoe alat pertahanan iang ampoeh, kalah bikin kitaorang tijada kassie oelang kesalahan iang samah ! Kalah bikin kitaorang termotivatie lagih boewat latihan iang lebi keras bijar bole kassie bales ntaran arie !

Koeaingdielehkeunsiah!
pernah kalah sekali tempoh
Post a Comment Blogger

 1. djikalo kitaorang poenya bangsa banjak pendekarnjah, mengapa doeloe kita selaloe kalah sama pendjadjah kumpeni meneer?

  ReplyDelete
 2. Devide et impera itoe djawapnjah. Bang pitoeng diembat Bang Rodjali, bang Djaka Semboeng dimoesoehkeun samah kaak pegoeronjah.

  Kalemahan oenija persilatan iaitoe esprit de corp poen, bangga aken pegoeron masing2 singga moeda boewat diadoe en domba....

  ReplyDelete
 3. mangkanya kowe orang djangan takaboer poen boeng... di atas langit mingsih ada lagit...

  ReplyDelete
 4. diatasnjah lagih ada koeaing poen :P

  ReplyDelete
 5. ilmu kebatinan menang apa gak kalo diadu sama bom? hahaha...

  ReplyDelete
 6. tida tahoe poen, blon perna diadoe itoe.....

  ReplyDelete
 7. itoe si rachmat sekarang tinggal dimana ja boeng? lama nijan simbah tijada ketemoe... :)

  ReplyDelete
 8. itoe pendekar mirip sama oecoep bin sanoesi..

  boetoel itoe boeng..nampaknya boeng haroes beladjar mengenali tingginja goenoeng dalemnja samoedra.. sehingga dalem tempo sekerjam mata kita soedah tahu lawan matjam mana yang ada di depan mata.

  tetapi cilakanja hanja oknuum pintar yang tahu oknuum pintar. hanja oknum gila yang faham oknuum gila poen.

  ReplyDelete
 9. djangan djangan itoe si rahmat ngombe ka te i van cong yang mangkah dari itoe dia bolle kassie moentah moentah amergo kemboeng van ngeloe sak pol pole..?

  ReplyDelete
 10. #boeng Doctor : itoe oknuum djikaloe tijada sala idoep di djogdja poen, poenja ana doewa en binih misih patjar iang lamah itoe....

  #boeng jt : ma'soed kwoeorang njari kawan iang gila ja boeng ?

  #Kawoelo alit : kitaorang boekan toekang mabok van minoem itoe, djiakloe mabok djoew kelaasnjah itoe djenewer....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top