koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

...boeroeng iang bangoen paling pagih, bole dapet bidji2an iang paling seger en banja....
Soeda bikin satoe koewadjiban djikaloe itoe ari raia fitri mahoepoen itoe ari raia qoerban boewat koweorang sholat ied samah orang rame poen. Walopoen itoe satoe soennah sahadja, aken tapi itoe sholat bole bikin satoe soewal istimewah pasal kitaorang bole bertemoe samoewa orang iang di ari bijasa bole djarang kita ketemoewin poen. Mangka ik poenja satoe tjarita boewat koweorang samoewa bole satoe masa ik poenja pengalaman iang tijada perloe koweorang tjonto, pasal ini sato tjonto iang boeroek poen.
...soeda ghalib djikaloe satoe manoesija ada maloe mangka dijaorangbole bohong...
Ini kadjadijan soeda betoel kadjadijan di satoe tempat iang berdjoeloek sebagih Djatinangor Daroessallam. Ik poenja kawan sadjoemla tiga orang, Djoepri, Herlambang en Boedie Soewarna. Djoeprie ini satoe nahdlijjin van Banjoewangie iang betoel2 oedik poen, saroeng en ketjap tijada bole lepas dari diaorang poenja kabijasaan sari2. Herlambang, satoe penganoet kedjawen van Patjitan iang sangat djarang mandi en Boedie Soewarna, satoe ana toeroen pengoengsie meletoesnjah Goenoeng Galoenggoeng Van Tasikmalaia, ik bole seboet Boedi Soewarna poenja djoeloek sebagih Soewarno, Warno djikaloe panggilannjah. Ini oknuum sring mara bessar djikaloe ik panggil namanjah sebagih orang Djawi poenja gaia....

Kitaorang ampat serangkai inih bole tinggal di satoe roema in de koost van bekas koewoe satoe dessa iang berdjoeloek sebagih Hegarmanah poen. Satoe roema di lereng pagoenoengan en oetan karet van Djatinangor iang berwarna mera, en beraer keroe poen. Kitaorang poenja iboeran tjoeman radio sahadja, tipi tijada bole kena itoe pantjaran pasal tertoetoep boekit, djahadie ik poenja tipi tijada bergoenah poen. Mangka dari itoe kita poenja kasiboekan tijap malem iaitoe tjoeman ngobrol ngaloer van kidoel boewat kassie boenoe tempoh. Achiernjah itoe kabijasa'an djahadie satoe koewadjiban tijap malem.

Bole tiba tempohnjah itoe malem Iedoel Qoerban, koemandang takbier soeda memenoehin itoe angkasa Djatinangor Daroessallam, aken tapi kitaorang tetep setija samah kitaorang poenja koewadjiban, ngobrol tijada djelas djoentroengannjah, moelain soealan remeh temeh, politiek, wajang en temtoe sahadja prampoewan ! Sangking asjieknjah kitaorang poenja obrolan mangka itoe djem soeda kassie toendjoek ka angka tiga diniharie

"Watricht ! soeda ampir fadjar ini poen, kitaorang mistih tidoer bole tida ngantoek boewat besok kitaorang poenja atjara..."
"Atjara apa poen ?"
"Bego koweorang, besok kita mistih sholat ied di itoe lapangan..."
"Masja Alloh, matjem manah ik bole loepa..."


koeaing masboekin....


Mangka kita sigrah pigih ka peradoewan masing2 bole tidoer boewat ada kasihatan esok pagih. Dari sinilah samoewa bentjana itoe sabermoela poen. Satoe perpadoewan iang sampoerna, oedara dingin, tjape abis ngobrol en soewasanah iang soenjie senjap bikin kitaorang tidoer sebagih mait, tijada kedengeren satoe apapoen djoewa terkatjoewalie napas lirih. Mangka begitoe ik poenja djendela soeda tampa itoe sinar mataarie mangka ik langsoeng bangoen en sigrah tengo itoe djem dinding....

"Hoor ! soeda djem enem lebi seprapat, bole laat kitaorang ntaran poen....!"

Mangka ik sigrah kassie bangoen ik poenja kawan iang laen, mangka Herlambang ik bangoenin....

"Heh mbang, koweorang sigrah bangoen, soeda djem anam liwat inih poen, bole laat koweorang ntaran...."
"Laat apaan poen ?"
"Sholat ied itoe....!"
"Acch...itoe pan soennah...Goesti Alloh djoewa ngarti ik lagih ngantoek poen...."

Dassar kedjawen agnostic ! Bole ringan dijaorang poenja alesan itoe poen....mangka ik sigrah manoedjoe itoe Soewarno samah Djoeprie poenja kammer...

"Hoi....bangoen kalijan samoewa, soeda mahoe laat inih poen....!"

Namanjah iang satoe nahdlijiin toelen en iang satoe satoe soenda van Tasikmalaia, mangka marika sigrah loempat dari divan en paniek tijada terkirah.....

Mangka itoe pagih kitaorang ada mandi poenja rekoord sebagih mandi tertjepat di doenija poen, sigrah make itoe saroeng, en badjoe koko, pitji en sadjadah tijada katinggalan....

Singkat kata, kitaorang sigrah kaloewar ka djalan....

"Allamdoelillah...mingsih banja djemaah iang baroe brangkat ka lapangan poen....." kata kitaorang dalem atie...

Mangka dengen soenggingan senjoem en rasa sjoekoer kitaorang sigrah gaboeng ka marika orang poenja barisan.....

Lho..loch....lha ko ini orang masoep roema marika masing2 poen , djangan2 ?

"Akang teteh ieu teh badhe ka lapangan sanes ?"
"Sanes tjep, ieu teh badhe ulih ka bumi....."

Hoor, djahadie marika orang soeda selesai itoe sholat ied poen ? Lhadalah ! Tjilako doewa baleh ! Onde mande ! Astaghfiroellahadziem...! Ampoenin kita ja Alloh ! ternjatah kitaorang soeda djahadie masboekin van der qoerban ! Gara2 ngobrol sampe laroet malem itoe kitaorang bole bangoen laat !

Mangka iang namanjah manoesija, soeda sala sahadja mingsih betingkah itoe, kitaorang sepakat poelang ka roema aken tapi bole pasang mimik moeka sebagih abis sholat djoewa.....

Koeaingdilaatkeunsiah!
masboekin abadie van der sholat soeboeh....Post a Comment Blogger

 1. ik kemaren tijada ikoet sholat ied, dikarenaken bangoen jam sepoeloeh...ja soedah achirnya coema ikoet nyebelih itoe kambing..

  ReplyDelete
 2. osama!
  kemaren ujan pagi :p

  ReplyDelete
 3. ...sekarang tijada lagi itoe laat pastinja poen khan meneer?
  telat ato tida iang penting pasti ada oendangan makan sate kambing ja!

  ReplyDelete
 4. haiya, ik perna satoe masa sengadja tijada sholat ied, malas poen.

  oentoek sholat soeboeh, ik hanja mengerdjaken pabila ada itoe liga champion...haiya...

  mangka itoe benar ada boelan romadhon, soepaja ik radjin sholat soeboeh.

  ReplyDelete
 5. betoel kata itoe kontjo jij iang lagih dimakloemi Goesti Alloh soal mingsih ngantoek poen..

  pasti habis ito nglemboer film religious poen..? iang poenja perkataan lelakonja, oh jes... oooh mij god.. mmmhh.. jeaaah... poen?

  sembahjang itoe tjoema persoewalan sijap atoe tijada sijap madhep Sang Hjang Widhi sahadja..

  koweorang malah ora betjik oleh sabab madhep Goesti dengen itoe kasijapan iang tijada baek poen.. alijas kemfroh..

  ReplyDelete
 6. #pitik : hopo toemon, pitik ko mbeleh wedhouz ?
  #-f : tijada djelas kowe boeng...
  #oon : watricht ! tempoh inih ik soeda boekan moestahiek lagih...
  #jt : betoel boeng...
  #boeng kalit : koweorang maimang mesoem toelen....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top