koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

 

....katjoek katjoek dhewe mbok...konthol2 dhewe...itoe boeroeng bole kitaorang kassie kekang bijar ianjah poenja tabijat iang bae....[Koeaing ; Sepoeloe petoewa bidjak van Tjiledoeg editie :Njonjah Djawie ngoedang van ianjah poenja anak]


....nDoel goendal en gandoel.....jong gejang gejong...jol grejal grejol...
Satoe rhyma ajoenan van Djawie poenja kekajaan chasanah kata itoe. Bole diartikeun sebagih satoe ke'adaan dimanah itoe satoe benda bole berajoen dengen irama iang teratoer sanget, bole kanan, bole kiri, bole samping bole belakang aken tapi bole djoewa kassie adep ke atas ! Djikaloe soeda kassie adep ke atas, mangka itoe tanda doenija mahoe roentoeh poen ! Apa passal ? Passal djikaloe koweorang poenja boeroeng van titit soeda kassie adep van atas, ianjah poenja tanda mahoe brontak ! Mahoe kassie lepas sasoewatoe ! Konon kata otak kita sahadja zonder bole kassie tjegah !
...tjangtjoet di tangan kananmoe tjawet ditangan kirimoe simpakdi itoe nonie...
Melajoe tempo doeloe bole kassie iket kitaorang poenja boeroeng dengen koelit kajoe, bole kassie bajangin, apa tijada letjet itoe boeroeng van Melajoe poen ? Moengkin padanan iang bole aga samah ada kita tengok iaitoe kitaorang poenja sodara van Tanamera Boven Digoel, iang mingsih make itoe koteka van laboe oetan iang dikassie kering, lebi sakiet lagih tertengoknjah ini poen !

Tjawet, tjangtjoet,koteka, pangsie ataoe simpak bole satoe djoeloekan boewat kassie djoeloek sang pengiket boeroeng. Soepaia itoe boeroeng tijada goegoem goembira goembira lokah boewat kassie lepas van ianjah poenja sarang ! Soepaja ianjah poenja telor tijada berajoen tijada keroewan iang bole bikin sakiet haibat toelen poen !

Tempo ik mingsih jongen , mangka kitaorang poenja seboet sebagih tjawet. Ditengok van ianjah poenja boenjie, mistih ini van Negri Tjina. Tjawet ini poenja sipat kembar, artinjah bole dikassie djoeloek boewat tjlana van jongen ataoe djoewa van nonie. Mangka tjawet soeda djahadie satoe keharoesan van kitaorang mingsih jongen en doedoek Van ongko loro sakoela ra'iat. Bole djahadie sekedar itoe poenja gaia sahadja, passal ik poenja boeroeng djoewa blon bole berkitjaw dengen keras toelen.

Ik poenja tjawet iang pertamah bole poenja warna sebagih warna poeti tjampoer orange, dengen variatie gambar2 van djamoer. Itoe tjangtjoet bole betoel bikin ik bangga, mangka kemana2 ik salaloe sengadja kassie lihat itoe karet pengiketnjah poen, iang bole ada itoe toelisan 'rider'. Sigrah sahadja ik poenja kawan2 sepermaenan kassie rengek marikaorang poenja orang toewa bole dikassie beli tjangtjoet.

Mangka atas ik poenja propokatie, semendja itoe arie, ada bole betebaran karet tjangtjoet iang sengadja dikassie lihat, moelain itoe iang poenja merek, 'palapa', 'sony' 'yy yonex' mala ada iang poenjah merek sebagih 'playboy' dengen itoe koepieng van kelintjinjah ! Moengkien iang kassie pake tjangtjoet van palapa bole mahoe djahadie matjem Mahapatih Gadjah Mada, bole perkasa betoel kassie satoein Noesantara iang loewas toelen. Mangka boeroeng iang didalem tjangtjoet mistih sebesar noesantara djoewa ! Minimaal bole kassie keras matjem Gadjah Mada poenja moeka itoe !


koteka

Tjangtjoet kitaorang....


Iang berkaret sony' bole poenja boeroeng dikassie arepan njarieng matjem itoe tape elektrisch van Sony. Lantas iang 'yy yonex' bijar bole koewat en djahadie djoewara All england berkalie2 matjem Rudy Hartono poen ! Kabetoelan djoewa itoe 'cock' bole poenja artih sebagih boeroeng djoewa. Sedangkeun iang poenja tjangtjoet van playboy, soeda temtoe itoe boeroeng bole mentjlok di sembarang tempat iang hangat en poenja baoe chaas itoe !

Lantas matjem manah dengen gambar en ianjah poenja warna ?

Djikaloe bole kassie pili, ik soeka iang polos2 sahadja poen, troetamah itoe warna van poeti. Bole tertengok kitaorang poenja boeroeng 'ngedjedhot' en bertengger di kitaorang poenja pangkal paha dengen gagahnjah. Aken tapi itoe poeti bole gampang kotor toelen poen, bole soesa kassie tjoetjie kitaorang poenja mamieh. Mangka oedjoeng2njah djahadie warna tjoklat atoe aboe2 poen....

Sedeng iang ada itoe gambar van djamoernjah, djikaloe bole teroes terang sabetoelnja itoe tijada tjotjok dengen tema tjangtjoet. Tjangtjoet mistih bersih en aroem soepaja kitaorang poenja telor tijada bole ada djamoernjah ! Bole koekoer2 sepandjang haiat dikandoeng badan djikaloe sampe kitaorang poenja telor ada itoe van djamoer. Mangka gambar djamoer bijarla djahadie masa laloe ik poen , koeaing ketjil !

Sekarang bole kita masoep daerah terminologie, sebagih daerah iang paling ik demen poen. Dimoelain van tjawet tadih. Kira2 dari itoe kata apa ianjah berasal ? Bole djahadie Tja itoe satoe gera'an, matjem tarie van Cha-Cha, sedeng wet, bole brarti pengaroeh van Bahasa Inggris, iang poenja ma'soed sebagih bassah poen. Djahadie Tjawet itoe djikaloe isinjah dikassie gerak2an ataoe kassie lihat gerakan penari Cha-cha bole bikin bassah itoe...

Masoep ka terminology iang kadoewa itoe, Tjangtjoet. Tjang van kata kenTJANG en TJOET van kata keTJOET. Artinjah djikaloe terlaloe kentjang ianjah poenja karet kassie hadang kitaorang poenja boeroeng, mangka sang boeroeng djahadie soesa kassie napas, kringeten iang beroedjoeng baoe ketjoet poen. Soeda perna kassie baoe boeroeng iang kringeten ? Pertjajala...koweorang tijada mahoe soeka itoe, terkatjoewali boeng Pitik samah boeng Kawulo wedhoes itoe.

Iang ketigah iaitoe koteka. Ko bole berasal van KOntol, Te bole brarti van TEnan, sedeng KA bole brasal van KAthok. Mangka setjara ghalibnjah bole dibilang sebagih KOntol TEnan KAthokku, iang bole brarti itoe tjlana bole kassie bentoek mirip sang boeroeng djoewa.

Jang betoel boeng ? Pan itoe koteka ada soeloernjah ?
Betoel poen, maimangnjah koweorang poenja boeroeng tijada poenja ekor ? Soeloer ? Itoe iang item matjem tembakoe soesoer apa'an poen ? Iang bole mirip samah Kawulo poenja ramboet ?

Soeda ah, djangan banja protes en tjingtjong ik mahoe landjoetin dahoeloe...

Sampe manah tadi poen ? Oh ija, iang terachier poen...SEMPAK !
Djikaloe iang inih bole kena itoe Inggris poenja pengaroeh poen. Bole brasal van SWIM-PACK, mangka kitaorang Djawie poenja lidah males toelen bole kassie lafal itoe kata, mangka kita bikin sahadja Sempak ! Swim bole poenja ma'soed sebagih berenang, PACK bole brarti peralatan ataoe itoe perangkat poen. Manga sabetoelnjah itoe tjangtjoet bole boewat berenang poen. Troetama itoe boewat nonie2. Aken sanget menariek kiranjah djikaloe banja Noni2 iang berenang tjoeman make itoe tjangtjoet sahadja, zonder make iang laen....

Djikaloe ik tijada make tjangtjoet matjem mana boeng ?
Isis....bole liar koweorang poenja gerakan boeroeng poen, apalagih djikaloe sambiel kassie tengok itoe noni2 mooij berenang dengen sempak sahadja.....bole tjawet entaran, alijas bassah kerana itoe goiang 'cha-cha'....

Djahadie, soeda pake itoe tjangtjoet kah koweorang ?

Koeaing!
djikaloe tidoer zonder bertjangtjoet....


Post a Comment Blogger

 1. kowe orang poenja kelakoean sama boeng dengan ik....

  djikaloe tidoer zonder bertjangtjoet....

  soalan pasti enak itoe poen....

  ReplyDelete
 2. Geli2 matjem manah begitoe ja sinjo ? He2...

  ReplyDelete
 3. soeda pernah dicoba belon boeng...kemana-mana zonder itoe tjantjoet?

  ReplyDelete
 4. Blon poen, aken tapih maoe...:P

  ReplyDelete
 5. Idea tiada memakai tjangtjoet maimang mooij, sekali2 lepaskeun itoe boeroeng oentoek mentjari angien, rasanja bebas poen.

  Tjoeman ik rasa ik tiada brani oentoek lakoekan itoe tjangtjoetless, ik takoet nanti kebablasan itoe boeroeng poenja bebas :D

  ReplyDelete
 6. Bijarkeun bebas sabebas2nja sinjo, soewalan itoe boeroeng bole kassie lahir dalem ke'adaan bebas poen...

  ReplyDelete
 7. maimang se itoe boeroeng lahier dalam keadaan zonder apa2, tapi seperti jij bilang, apaka bagus oentoe kedepannya nanti djikalaoe jij biasa lepas itoe boeroeng? :D

  Jadie inget sama orang scotland, marika orang tiada pakai apa2 dibalik rok marika :D

  ReplyDelete
 8. Iang djelas, itoe boeroeng bole zonder kringeten...tijada ketjoet lagih....

  ReplyDelete
 9. kawoela alit Tjinta damai poen11:45 PM, February 14, 2008

  ik bole sedikit proteest boeng..?
  1. ik mahoe correctie itoe konthol jang kemringet gara gara syaimpakh jang ngapret kekentjengen itoe bole bikin slangkangan mlitjet en mamboe ketjing matjem kelek koweorang poen, bole djahadie mirip mamboe vodka dimboe et dalem tana en ditjemploengi itoe bathang werog.. tjoba koweorang tanja samah boeng pitik poen ianjah soeka hal echwal jang mamboe ketjing en prengoes poen..

  2. KOTEKA boekannjah singkatan dari seboewah pisoehan djaman bahoela, KOeaiiiiing TEmpike KAmban..!!! itoe bermoela dari kake moiang koeaing jang manoeke tjilik poen djahadie digandjel itoe kethokan kajoe yang di kroekoepke di itoe kontol en bole djahadie kaia manoek manoe'an.. makloem djaman itoe me erot belon lair poen..

  ReplyDelete
 10. Boeng kawulo ngepet : bole sahadja kowe poenja proteest poen.
  1. Boeng pitik elek sobo kebon, apaka betoel iang bole soeda dikassie kata samah itoe sinjo kawulo ngepet poen ? Mohon koweorang poenja oendjoek...

  2. Bole djahadie poen, aken tapi ianjah poenja ana toroen soeda bole kassie nikmatien satoe boeroeng iang gagah lagi perkasa itoe...

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top