koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

 
...Tjraaat...begitoela itoe darah moentjrat liwat tanggorokan van kambing ataoe sampih iang dhedhel dhoewel samah mBah Darso poenja sendjata....(Koeaing!)
Lebaran Hadjie soeda temtoe satoe arie perbaekan kitaorang poenja laoek en paoek. Soeda temtoe kitaorang mistih aken kassie proteina boewat tjatjing iang soeda moekiem di kitaorang poenja peroet, sekali van setaoen ! Sakoenjoeng2 samoewa orang djahadie miskien, iang aliem iang kapier samoewanjah zonder katjoewalie bole dapet itoe bahagejan dagieng van wedhoes poen itoe ! Djikaloe soeda tamat itoe Sholat Ied soeda kitaorang toenaikeun van halaman mesdjied kampoeng iang megah, mangka kitaorang soeda sijap dengen satoe pendjagalan iang boewat ik sebagih oknuum ana ketjil, mengerikeun toelen !

Mengerikeun aken tapih bikin bole penasaran boewat kassie tengok itoe pendjagalan, kitaorang bole seboet itoe sebagih kapok lombok poen ! Soeda tahoe aken kepedhesan aken tapi tetep sahadja bole nambah poen sambelnjah ! Soeda taoe aken tijada bole tidoer njenja ini malem djikaloe kassie tengok itoe penjemblihan haiwan koerban, aken tapih tetep sahadja nekat boewat kassie tengok !
...djikaloe itoe darah soeda toempa ka hariba'an boemi mangka dalem itoe wektoe bentaran sahadja
tongseng soeda sijap...
Satoe djagal iang soeda kawentar aken ianjah poenja sendjata iang tadjem toelen iaitoe mBah Darso. Ianjah kassie rangkep sebagih Imam masdjied Al-Ikhlaas van karanganom poenja kampoeng poen. Satoe mesdjed megah matjem itoe mesdjied demak dengen reng en pilaar kajoe djatie aseli, zonder samboengan passal iang kassie bangoen iaitoe kangdjeng sinoewoen Mangkoenegoro sendirih !

Matjem manah dengen mBah Soma poen ? Iaitoe tandemnjah mBah Soma dalem hal echwal kassie bimbing kitaorang poenja sholat djema'ah. Djikaloe mbah Soma tijada djelas ianjah poenja lafal en tajwied en soeka ngeboet beda dengen ini mBah Darso. Bole kalem en tijada ngeboet dengen tajwied iang soenggoe djelas poen...

Apa iang bole ik inget tentang Marhoem mBah Darso ini iaitoe ianjah bole poenja favourite boewat soerat batja'an Sholat. Iaitoe soerat iang bole ada itoe koeb'roh itoe lho, ik tijada inget ianjah poenja djoedoel. Oh ija, itoe soerat boele poenja djoedoel sebagih Al-A'laa, iang awalnjah begini poen " Sabii hisma rabbikal a'laa...alladzii kholaqa fasawwa..." Iang bole betoel ik inget iaitoe paas ianjah bole bilang sebagih ini :"Alladzii yashlannaa ral KUBROO..." Sama ik poenja abang iang maimang badoeng, bole sering diseboet sebagih 'mBah Kebroh' soewalan itoe mirip samah kebroh van basa Djawie iang bole brarti basa koejoep...

Dikassie bandieng samah mBah Soma mangka Bah Darso inih lebi rapi, djikaloe mBah soma ianjah make saroeng bole pastie slaloe mahoe diatas loetoet en ianjah tjoeman make itoe saroeng iang bole berkaen tjita loesoeh, mangka mBah Darso ini slaloe rapi djalie van saroengan, bole kassie toetoepin ianjah poenja mata kakie. Slaloe makeh itoe saroeng Samarinda iang bole berbahan kaen lemijr,tijada njlenthar matjem mbBah Soma.

Aken tapi soewalan kasihatan badan ianjah kala djao dengen kitaorang poenja mBah Soma. Djiakaloe mBah Soma sampe ianjah broemoer 80 taoen lebi sahadja mingsih koewat matjoel en makan teboe make gigi, inih mBah Darso sahadja djikaloe kassie batja ajat soeda termehe2, alijas soeda ampir abies ianjah poenja napas poen. Ik sering kalie kassie denger satoe hambatan van ianjah poenja tenggorokan djikaloe ianjah djahadie kitaorang poenja imam van Sholat, sematjem benge iang soesa boewat kaloewar...

kepala_kerbau

nDhas kebo....


mBah Darso ini bole diseboet sebagih Kjai Resmi van Masdjied Al-Ikhlaas. Ianjah lebi poenja oeboengan dengen fiehak kraton Mangkoenegaran, sedang mBah Soma iaitoe satoe Kjai traditioniil van pesantren Nahdlijiin naar de Djawie wetan. Mangka mBah Darso lebi Moehamaddijjah dibandingkeun mBah Soma. Oempamanjah djikaloe itoe sholat soeboeh, mBah Darso soeda djelas zonder qoenoet, laen dengen mBah Soma iang bole Qoenoet sebagih ianjah poenja favourite.

En bitjara soewal penjemblihan koerban, mangka mBah Soma tijada perna djahadie djagal, slaloe itoe mBah Darso dengen sendjatanjah iang tadjem laksana sembiloe Dasamoeka. Ik djoewa tijada tahoe itoe poen, passal mBah Soma setjara phisik mistih lebih koewat van mBah Darsoe itoe poen.

Mangka soeda bedjedjer Kambieng, Ghibass ataoe kambieng Djawie iang tjoklat itoe, tempoh2 ada djoewa itoe sampie. Soeda dieroet (diiket) van poe'oen sawo Manila didepan Masdjied iang bessar itoe. Soeda disiapin gantoengan2 boewat majit2 van koerban iang abis disembli ntaran. Soeda disijapkeun poela itoe loebang2 boewat kassie tampoeng darah van koerban. Soeda poela disijapkeun daoen pissang, krendjang bamboe en pokoknjah samoewa oebo rampe iang bole diperloewin boewat hadjatan ini koerban poen. Samoewanjah soeda sijap semendja ba'da Sholat Ied.

Mangka diboekalah itoe pisaoe van ianjah poenja wadah, satoe kotak djatie item, iang bole ditoetoep kaen poeti djoewa. Mingsih mengkilap laksana terachier dikassie goena taoen iang laloe. Sling ! satoe kelebatan sinar iang bole kassie silaoe kitaorang samoewa poenja mata poen, bole kena itoe tjahja antara itoe pisaoe dengen mataarie poenja sinar. Soeda kebajang ianjah poenja ketadjeman iang amet sangat mistihnjah.

En satoe kambieng ghibass roepanjah bole djahadie koerban kaoermatan iang pertama kalinjah poen. Itoe Ghibass bole meronta tijada keroewan dengen swaranjah iang soeda kassie iris kitaorang poenja iba atie. mBeeeeeeeeeeekk...!

Tjrasssss..! satoe sajatan bessar soeda dilakoewin ejang kita bersama, mBah Darso. Satoe moentjratan dara van leher itoe ghibass sigrah moentjrat ka atas, en djato di penampoengan djoeglengan iang maimang soeda dikassie sedia sedari tahadie poen. Dara van kambieng iang poenja warna mera toewa sigrah mengalier ke boemi, soeda setenga aga kerign mangka, itoe kambieng bole dikassie lempar sahadja..en dibijarkeun berdamai dengen malaikat ma'oet iang bole kassie djempoet ianjah poenja njawa itoe. Ada barang satoe doewa menit kassie gelepar2, tanda soeda dimoelain proses pentjaboetan njawa van malaikatul maoet ! Dalem tempo sapoeloe detik kamoedijan itoe ghibbass soeda tenang, pindah alam poen !

Mangka samah itoe teroena2 bole kassie gantoeng itoe kambieng di itoe gantoengan mait kambieng poen. Mangka samah mBah Darso, sekalie lagih dikassie koelitin ianjah poenja koelit. Mangka bijar itoe prengoes tijada membabiebroetaal, soeda dipake tioe satoe sijoeng bawang poeti iang bessar en dikassie oeles tijap kalie pisaoe mbah Darso bole kassie koelitin itoe koelit van prengoes ! Satoe tjara iang tjoekoep brilijjant manoeroet ik, moedah en djoega gampang ditjarie.

Mangka djikaloe soeda beres itoe dagieng wedhoes bole beralih ka kitaorang poenja peroet masieng2, bole beroedjoed sebagih sate, goelai ataw tong seng iang rasanjah mak njoess itoe !

Koeaing !
zonder demen baoe kambieng

Post a Comment Blogger

 1. Wajh, taoen baroe artikelen baroe poen!

  Gambar tjepretnjah seram skali boeng! Ik jadi scroll sajah gambarnjah, ik batja artiekelnjah sahaja :p

  Omong2 bagimanah dengan taoen baroeannjah boeng koeaing? apakah seroe?

  ReplyDelete
 2. heheeheh...oedjan deres matjem ginih, ik poenja bakaran sate en kembang apie teles kebes itoe...

  ReplyDelete
 3. lebaran hadji kemarin koweorang bole bakar itoe iwak wedhoez en sapi kebo.. tapi ik fikier koweorang bole bakar itoe iwak kiriek poen.. ngakoe sahadja boeng.. oedan deres.. adem adem njate ora iso ritja ritja bole sahaja, disoeroeng itoe djamoe warisan nene moiang tjap orang toewa en tiga dewa atawa bekonang fans club..

  ReplyDelete
 4. Watricht ! Maimang koweorang poen, ik orang bae2 tijada bole berlakoe chijanat matjem koweorang itoe....

  ReplyDelete
 5. huek.. muntah ik liak liak ituh poenja potoh keboh..

  ReplyDelete
 6. aken tapi djikaloe soeda djahadie goelai dagieng ko koweorang soeka nambah poen ?

  ReplyDelete
 7. weks..potone..nggegirisi tenan kuwi...

  ReplyDelete
 8. goelai oeteg sapi lekker toelen lho boeng cicipilah....

  ReplyDelete
 9. menjeramkan itoe poen kepala sampinja ...hiks..kasijan sekali itoe djadi korban manoesia ja?

  ReplyDelete
 10. Pertjajala boeng, itoe kepala soeda matih...

  ReplyDelete
 11. Joestroeh kalo itoe kpala masih hidoep ik jadie lebih takoet lagih..

  ReplyDelete
 12. djahadie leak van sapie ja sinjo ? heheheheh....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top