koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

  wagino Mistih kowe soeda kassie kirain djikaloe ik inih satoe oknuum van Balie ja ? Soeda djelas sala poen. Sebab ik inih soeda djelas Djawie toelen, passal ik ini tijada laen satoe broer ketjil samah ik poenja abang, Wagino. Ja , ik poenja namah sebetoelnjah sewelas doewa welas dengen ik poenja Broer, tjoeman beda satoe achieran sahadja itoe, Wagiman.

...nJoman aken tapih tijada njaman samah soekali ik soeka dikassie hadjar samah ik poenjaBapa...
Hatta, ik samah ik poenja broer bole laer dengen weton iang samah, Wage, mangka ik poenja broer soeda dikassie namah Wagino, sedeng ik Wagiman poen. Ik kasie poedjie en sjoekoer ke hadirat Toehan Alloh SWT sebab ik poenja djoeloek tijada sebroetaal ik poenja broer, minimaal orang rame tijada heboh djikaloe ik poenja inih nama, mala matjem Superman poen, Wagiman. Bandingkeun dengen ik poenja broer iang bole poenja nama mirip lijang senggamah itoe poen, hiii....

Ik poenja tampang tijada semoleg ik poenja broer iang kata orang mirip itoe Aaron Kwok poenja moeke, ik lebi mirip sebagih P.Ramlee, satoe bintang stamboel van Tana Melajoe. Tjoeman ik poenja koelit poeti en poenja ramboet kriting en pirang, satoe keadaan iang djarang van Tana Djawie. Soeda semendja laer ik merasa dikassie beda samah ik poenja iboe en Bapa. Djikaloe Kang Wagino bole dikassie wang boewat djadjan setengah kethip mangka ik tijada dikassie barang sesen poen. Barang sijapa iang bole tijada merasa gondok poen ?

Djikaloe ik mahoe djagoeng reboes van ik poenja kebon, mangka ik tjoeman kebahagejan bonggolnjah, sedeng itoe Kang Wagino bole dapet itoe djagoengnjah. Djikaloe ik mantjing wader di kalie blakang roema, mangka iang bole makan dahoeloe iaitoe Kang Wagino djoewa, matjem mana ik tijada kessel ? Mangka ik soeeka kassie banting apa sahadja di depan ik poenja haribaan !

Pjarr..! Klonthang !

Djikaloe soeda begitoe, mangka ik poenja Bapa tijada banja berkata2 langsoeng kassie ampirin ik en tampar ik poenja moeka..Plaaaaaaaaaaakk !

Itoe tijada bikin ik takoet, ik mala semingkin membabiebroetal boewat kassie amoek poen !
Semingkin ik ngamoek semingkin ik poenja Bapa ngamoek djoewa, mangka simbok sahadja iang bole djahadie penjelamat ik poenja njawa poen ! Joe Toemi tjoeman nangies di podjokan sahadja, sedeng Kang Wagino tjoeman diem sahadja !

P.Ramlee

nJoman Wagiman Ramlee....


Djikaloe soeda begitoe, mangka tjoeman ik poenja mbah iang bole kassie pangiboeran ka ik poenja atie iang remoek redam itoe...ik soeka dikassie wang djadjan boewat beli itoe singkong goreng ataw djagoeng reboes...ik poenja mbah inih slaloe kassie saiang ka ik melebihin apapoen, walaoepoen ik poenja Bapa tertengo tijada soeka samah soekalih sama ik....

Mengindjek ik beroesija lima taoen , ik boekan sebagih ana bontot lagih poen, ik poenja ade baroe, satoe prampoewan iang tjantiek sekalih. Tijada seperti mbakjoe en kakangnjah, mangka ik poenja ade ini bole dikassie nama iang bole djahadie bagoes en pantes boewat orang sopan. Sri Lestari. Satoe nama iang soenggoe elok didenger poen. Sri bole brarti Dewi Sri, iaitoe Dewi kasoeboeran iang bole dipertjaiah sebagih dewi iang kassie padie samah kitaorang boewat dikassie makan poen. Sedeng lestari sendirih iaitoe bole kassie idjo teroes meneroes, artinjah tijada gersang...slaloe abadie dalem kedamaijan idjo rojo2.

Dengen hadirnjah ik poenja ade ini mangka kehadiran ik semingkin diloepaken samah sijapapoen, bahken ik poenja 'pertahanan terachier' iaitoe ik poenja mbah sahadja sekarang lebi kassie peratejan samah ik poenja ade ini ! God Verdomme Zig !

Meskipoen begitoe ik tijada bentjih sama ik poenja ade ini, malah ik semingkin saiang sahadja, soewalan ianjah semingkin menggemesken en semingkin tjantiek sahadja ianjah poenja paras itoe. Ik soeka kassie gendong si Sri ini dengen simbok poenja djariek poen. Soeda ik gendong van belakang poenggoeng, ik adjak ianjah maen knickers samah ik poenja kawan2, matjem Bagong, Korek, Gotho, Peloh en temtoe sahadja Woeri, ana Pa goeroe Wagiman (ja namanjah mirip sama ik ) iang tjantiek loewar bijasa !

Djikaloe kawan2 iang laen bole masoep kindergaten di ik poenja doekoeh, mangka ik djoewa ikoetan. Mala selagie iang laen blon bisa kassie edja ik soeda bisa poen. Kata orang rame ik termasoep ana iang pinter, passal hanja dengen kasssie tengok sahadja ik soeda bole mengertie dengen moedahnjah ! Pertama ik tijada tahoe ik poenja itoe potentie, aken tapi ik fikier, ana2 iang laen ini ko bego toelen, iang moedah sahadja beginih ko tida bisa poen....ternjata tjoeman ik sahadja iang bole fikier begitoe, samoewa ana tijada mangerti satoe peladjaran toelis menoelis poen ! Sedeng ik langsoeng bole ngartih !

Di kamoedijan arie ik baroe tahoe djikaloe itoe diseboet sebagih photographic memory, dengen sekalie tengo aken nantjep di kita poenja oeteg.....

Koeaing !
Laer Sloso pahing...

Post a Comment Blogger

 1. pertamaxxx........!

  hi..hi..

  -boeng roemahnja ikoet kena longsor tidak.....ikut prihatien dengan Karanganyar-

  ReplyDelete
 2. moelain ada petromaxx ini poen...

  Ik poenja kampoeng alaman alkamdoelila tijada koerang satoe apa, samoga tijada lagih poe'oen iang dikassie tebang semena2 samah kitaorang poen....

  ReplyDelete
 3. Boeng, jij poenja masa ketjil masi ingat djelas poen. Tjoeman sedikit jang bisa ik ingat.

  ReplyDelete
 4. Kasijan jah jadi anak tengah, soeka tidak diperatiken sama papih mamih, kalaoe anak paling bessar suka dianggap ketoea tapinjah kalaoe anak paling ketjil jahadi kesajangan orangtoea joega.

  Makanjah jadi anak itu haroes sabar2, maimang soeka banjak irihati dan iridengkih sama kakak ataoepoen dede poen, tapi biasanjah anak tengah poenjah kelebihan koesoes sandirih, ja kajak photographic memory itoe poenja kowe..

  ReplyDelete
 5. #ndaru : mingsih banja iang inget, mingsih banja iang loepa, aken tapi djikaloe kowe moelain noelis, mangka aken moentjoel sandirih itoe...

  #sinjo kevin : boekan poenja ik boeng, poenja si njoman...

  ReplyDelete
 6. Lho, ini critah jij apa crita orang laen? ik malah bingoeng sandirih..

  ReplyDelete
 7. hhahahah..tijada waspada koweorang poen, tjoeba dibatjah lagi, maimangnja itoe koeaing ? Pan wagiman poen, broer ketjil van wagino....boekan koeaing babar pisan itoe...

  ReplyDelete
 8. oh ijah, ik baru sadar setla batja ulang jij poenja arthiekel, haha...

  jadi jij maimang tidak poenja ingatan photographiek ja, saiyang skalih.. :)

  ReplyDelete
 9. begitoela , maimang ana2 moeda tempoh ini soeka kesoesoe...:P

  ReplyDelete
 10. kawoela alit jang menatap masa depan lebie baik11:32 PM, December 29, 2007

  boeng koeaing pigimanah chabar koweorang.. soeda lama nian argometer Jang Ngetjat Lombok bole berdjalan.. maimang sering itoe memori et masa ketjil dateng ka kitaorang. bersjoekoerlah koweorang poenja itoe rekaman perdjalanan hidoep.. ik joewa begitoe poen.. aken tetapi apakah koweorang poenja rekaman saat itoe koweorang kehilangan keperdjakaan..?? ik kira koweorang tijada poenja.. mangkanjah ik ikoet mengandjoerkan rekamlah wahai generatie moeda Endonesah teroetama jang tjantik tjantik sahaja boewat bikin itoe pilm.. djaman sekarang tijada mahfoem itoe photographie. setoedjoe ato tida boeng.. nanti ik minta persen boewat itoe adsense mimitmamat mamatmimit en memekbandoeng poen

  ReplyDelete
 11. #kawulo gendheng :
  - Ik tijada maen adsense lagih boeng, tiajda berprospek itoe...
  - memekbandoneg apalagih itoe ? Djikaloe mahoe kassie pitena ik, mbok ja bladjar xml, php sikit, djahadie ianjah poenja blog tijada nDeso begitoe....djikaloe ik dikassie pitena dengen blog iang tjanggih setjara estetieka en moedheng IT tijada kenapa, itoeng2 djoewalan...lha ini djelas2 newbie....soekar dibajangkeun poen...setidanjah djangan pake itoe template van blogger...hahahah ! Bole tjomot wordpress iang di bloggerkeun ataw itoe CSS mania...

  Aken tapih ini doenija maia, sapa make namah sapa tijada djelas..djahadie ja bijarien sahadja, bijar Goesti Alloh iang mBales poen...

  ReplyDelete
 12. Wat ? Jij poenja itu photographic-memorie? Ik joega, artinjah setjara de facto zonder gelo, jij itu masih broer sama ik. Bahkan ik bisa ingat itu quote dari boekoe en kitab-kitab tempo doeloeh per pagina.

  Tjoba kasi itu photograpie-memory waktu jij kehilangan keperdjakaan, seperti kawulo gendeng bilang poen.

  Pasti djadi hot niewz..

  Tabik

  ReplyDelete
 13. Boeng Djabier, haibat nian koweorang poen :P...tjoeba kowe batja sekalih lagie poen. Iang empoenaj itoe photographiec memory iaitoe si Njoman boekan ik....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top