koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

13825997891454589167
...Godril, boewah item van poe'oen trembessi bole terbikin sebagih makanan ketjil van kampoeng kitaorang ...[nardie bebek, poetra mahkota keradjaan tahoe lik Kerto]

Samoewa orang moengkien soeda kassie alemin sakola. Mahoe sakola kampoeng mahoepoen sakola kota bessar itoe. Tijada terkatjoewalie samah ik orang. Ik bole sakola di sakola ra'iat van lereng goenoeng itoe Lawoe. Samoewanjah berasah menjenangkeun en goegoem goembirah lokah. Toenggoe dahoeloe, samoewanjah ? Tida sich, ada satoe oknuum van goeroe iang soeda bole kassie roesak samoewa ik poenja kenangan tempo doeloe.
Is, Ismoedijatih ianjah poenja djoeloek. Satoe prampoewan tjantiek van moengil, iang sabetoelnjah bole kassie menariek atie poen djikaloe kassie tinggalin ianjah poenja djiwa bengis van kedjem itoe. Ianjah bole djahadie bini kadoewa satoe oknuum djoeragan kajoe van Djebres, Solo. Moengkin kerana itoela ianjah bole djahadie goeroe paling boewas iang perna ik kenaal. Boewas passal dikassie peran sebagih madoe bini orang.
...wooootz ! mangka soeda melajang itoe trompa terbang van Is ka kepala Jatmieiang malang...
"Jatmie, tjoeba kowe seboetin itoe Maloekoe poenja iboe koeta poen !" tereak itoe goeroe boewas samah ik poenaj kawan satoe klaas, Jatmie.
"Eh..ah..eh...", Jatmie iang bole dapet itoe pertanja'an sekoenjoeng2 soeda kentjing van ianjah poenja tjlana, semingkin tijada bole sahadja ianjah dalem kassie djawapan...
"JATMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEE...!! Ik soeda bole bilang, mongsok koweorang tijada kassie reactie ? Boedheg kowe ja ? Ik tanjah iboe kota van Maloekoeeeeeeeeee !".
Mangka soeda terbitla ianjah poenja keganasan iang gawat kliwat2..
"Eh..ah..eh..eh..ah.." semingkin itoe Is si goeroe broetal mengamoek en menggelegar ianjah poenja swara, mangka semingkin tijada bole kassie omong itoe si Jatmie, ik poenja kawan satoe klaas...

Aer kentjieng soeda meloeber kemanah2...
"Oo....begitoe ja ? Moeried tijada tahoe dirih...!!"
Is, Goeroe godril....


Woeeeeeeeeeezzzzzzzzzzzzzzzzzzzz....!!
Plaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaak...!!

Dalem pada itoe itoe goeroe poenja trompa haak djindjit soeda terbang melajang en tepat kassie kena si Jatmie poenja kepala....kesijan ! Mistih bendjol itoe kepala gadis kampoeng...

Mangka soeda terbikin takoet boekan alang kepalang djikaloe kitaorang soeda dapet giliran itoe goeroe van broetal.

Satoe arie ik soeda kassie tondjok ik poenja kawan satoe medjah, Gembor ianjah poenja djoeloek. abis ik soeka djengekel samah ianjah, soeda dongo mingsih koppig djoewa !

"Ik pan soeda bilang Maloekoe bole beda samah Melaka..!!"
"Ah koweorang sala temtoe koeaing, Maloekoe en Malaka itoe sama sahadja poen !" kata itoe si koppig Gembor
"Godverdomme zig !"

Blagh !
Langsoeng ik djotos si Gembor poenja kepala, lantaran ik soeda djengkel samah itoe kepala iang bole berisi blethok poen...
Mangka langsoeng ianjah semapoet...!
Tjilaka! ini arie poen giliran ito goeroe Is iang bole ngadjar ? Apa passal ik bole bikin kekatjaoewan poen ! Mangka ik soeda pasrah sahadja apa iang bole aken terdjadih ...

Sadjoeroes kamoedijan...
"He kowe koeaing, mahoe djahadie djagowan passer kowe ja ? Soeda brani tondjok ana iang tijada sarapan ? dimana koweorang poenja atie ? Kowe bole pinterrrrrrr, aken tapi djikaloe soeka kassie hadjar kawan kowe sendirih mangka kowe mistih dioekoem..itoe ...!!" mangka iang ik toenggoe2 sedari tadih soeda tiba, Is kassie amoek iang tijada tara, tinggal toenggoe sahadja apa ik poenja oekoeman poen...

Mangka ik soeda dibawa ka itoe kantoor van kepala sakola,dikassie soeroe bediri dengen satoe kakie matjem boeroeng flamengo van negrih Spanyol. Iang bole bikin ik sakiet ati, di depan ik ada itoe tempat sampah, iang bole boewang itoe goeroe2 bekass marika makan sijang, SATE AJAM !

God VERDOMME zig !

Aken tapih sebagih satoe student iang handal, mangka ik bole kassie passang moeke bijasa sahadja, soewalan djikalaoe pasang itoe moeke memelas, mangka soeda mistih djato ik poenja harga diri poen ! Ampier doewa djem ik dikassie straap sama itoe goeroe van Djahannam !

"Soeda kapok kowe tjah nakal ?"
"Kapok apanjah itoe boe ?" djawap ik poera2 tijada tahoe...

Plaaaaaaaaaaaaak..!

Satoe tamparan soeda mendarat di ik poenja pipi passal djawapan iang bole diangep nantangin itoe poen...
"Ja soeda poelang sanah koweorang, ik tijada mahoe tengok kowe orang poenja moeke ini arie..."

Mangka kassie ngelojorla itoe koeaing ketjil van itoe sakola en goeroe blangsak...satoe goeroe iang bole kassie trompa tinggi melajang ka itoe Jatmie poenja kepala, sambiel tijada loepa itoe makan Godril si boewah poe'oen trembessie itoe...

Koeaing !
Student Teladan..

Post a Comment Blogger

 1. wakakakak...ik joega perna itoe boeng di kampleng samah oknum goeroe tjantiek van guanas.
  lha ik khilaf itoe boeng nginceng itoe oknoem goeroe punya iboekota.
  gara-gara taroehan itoe samah teman satoe bangkoe sijalan.

  he..he..he.. warnane Pink!

  ReplyDelete
 2. doeloe koweorang koedoene mbales dendam kesoenat itoe meneer..koweorang tahoe itu poe'oen rawe jang ianjah poenja gloegoet atawa boeloe-boeloe jang seperti ramboet itoe jang gatelnja boekan kepalang..koweorang mistihnja mengoleskan itoe gloegoet rawe diatas itoe koersi jang aken didoedoeki itoe oknuum goeroe kedjam..bisa dipastikeun diaorang akan gatel2...sampe klenger..ik soedahlah memboektikanja..

  ReplyDelete
 3. Ik batja inih sequel boeng poenja critah? Soalnjah ik ada batja critah sowal jij di straap sama goeroe broetaal inih sebeloemnjah..

  Ik jadie inget dahoeloe waktoe ik ketjil jg ada goeroe koerang plampiyasan seksuiil alijas prawaan toea, iboe Maria namajah, soedah itu dia ngajarkeun plajaran jang ik ga bisa poelah, Mathematiik, stiap kalie itoe goeroe dateng, sekdap2 itoe ik poenja jantoeng, sampe bloedrug kali..

  Nampaknjah stiap anak pasti perna rasain itu ibu goeroe chijanat van jahanam dimasa ketjilnja.

  ReplyDelete
 4. #Boeng Pacul : koweorang maimang mesoem poen, soeda iboe goeroe kowe kassie indjeng ianjah poenja 'iboekota'..djikaloe ik djahadie jij poenja goeroe soeda ik pacul koweorang poen...

  #Boeng pitik : ik pertjaia koweorang maimang kedjem van ganas djoewa poen, nantie ik kassie tjritain matjem manah ik kassie bales inih goeroe chijanat...

  #sinjo kevin : djikaloe koweorang sakola van Katholic poenja sakola, boekanka maimang goeroenjah selibat samoewa sinjo ?

  ReplyDelete
 5. Boeng koeaing, school van Katholiek tidak semoeanja goeroenja itoe suster (jang selibat itoe kalo tidak zoesternja ataoe pastuurnja) djikalao hanja pemeloek agama Katholiek dan profetienja itoe goeroe jah marika orang sama sperti you and me sajah.

  ReplyDelete
 6. sama2 boetoeh boeroeng ?

  ReplyDelete
 7. Jap, sama2 boetoeh boeroeng, haha...

  BTW, ik batja inih entry nampaknjah lanjoetan dr Is, Si Goeroe Broetal 1 jah?

  ReplyDelete
 8. lho maimangnjah perna ik toelis poen ? Ik soeda loepa...Watricht !

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top