koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

                      Sebagih oknuum van Solo Adiningrat, boekan satoe hal echwal iang aneh en langka djikaloe koweorang sebagih penganoet waham keplek ilat poen. Bole kowe tengok, sebagih orang van Solo mangka ianjah lebih kassie mandjain ianjah poenja lidah daripadah itoe ianjah poenja tampilan loewaran poen. Badjoe bole djelek en ledhis aken tapih ianjah poenja lidah tijada bole ilang salira tingginjah van hal makan memakan poen. Mangka bole banja itoe variatie makanan van solo, moelain van pengaroeh masa'an Tjina sampe itoe masa'an Olanda, sampe djoewa masa'an kreol, iaitoe tjampoeran Djawie poenja salira bole ditjampoer van Tjina en Walanda sekalijan ditjampoer baoer poen.

...dagieng van kambieng bole digotong lantass dioseng2 soeda bole bikin koweorang poenja lidahkassie djoget...
Sabermoela ik bole kirain, Tong Seng bole brasal van Negrih Tjina poenja gaia. Aken tapi ik sala poen, ianjah poenja djoeloek iang bole berbaw Tjina sabetoelnjah maroepaken satoe akroniem van Djawie poenja bahasa, digoTONG end dioSENG2 itoe poen, mangka soeda djadila itoe Tongseng iang kawentar di antero djagad samah orang2 van keplek ilat !

Bole kita moelain van Solo aseli poen, iaitoe tongseng proliman. Mangka soeda kawentar ini tong seng iang betoel mak njoes toelen. Pro liman sandirih maroepaken satoe partemoewan lima weg djahadie satoe di satoe kawasan van Solo iang bole berdjoeloek sebagih stabelaan,naar itoe Margojoedan weg. Mangka di titik tengah itoe perlimaan soeda berdirih satoe roema makan iang kawentaar sebagih proliman. Ianjah bole sedija sate kambing, goele, thengkleng en TONG SENG !

Bole poenja rasa tijada banding itoe tong seng poen ! Ik tijada tahoe matjem manah ianjah bole bikin koewah kambieng iang dahsjat toelen itoe poen. Baroe ianjah kassie pitjah ianjah poenja bawang poeti sahadja , ik poenja loeda soeda netes2 matjem Dewata Tjengkar kassie lijat dagieng van manoesija ! Lekker ! bahken seblon ianjah ada di depan kitaorang poenja mata poen ! Soenggoe loewar bijasa, daat ist edan poen !

Koweorang iang poenja penjakiet bloedruug moesti ati2 poen. Sebab ini prengoes poenja masa'an bole bikin koweorang poenja bloedruug koemat. Bole ni'mat sesa'at aken tapih ntaran kowe bole 'lejeh2' van roema Sakiet, tijada bergoena sama soekalih itoe. Lidah bole dimandja aken tapi kasihatan tetep iang oetama poen !

tongseng

digotong lantas diosseng2....

Bole kassie omongin Tongseng, mangka iang bole kowe hairanin iaitoe, Van inih Betawie, bole ada itoe ratoesan waroeng Van Solo iang kassie djoewalan itoe dagieng prengoes lekker ! Bole ik pastikeun marikaorang bole berasal van satoe daerah van Solo iang bole bernamah sebagih Bojolalie. Ja, Bojolalie, satoe kaboepaten sebla oetara Solo en sebla selatan Solotigo poen. Tijada tahoe mengapah marika orang bole brassal van Dessa iang samah. Marika poenja satoe iketan antar persodara'an pandjoewal tongseng iang poenja atjara tetep matjem pengadjian en tijada loepa, arisan tijap sasinjah itoe ! Marika bole kassie sewa matjem loos passer iang ketjil en dekiel, dikassie itoe pikoelan chaas orang djoewalan van sate. Tijada loepa djedjeran medja en bangkoe sederhana van itoe waroeng.

Soeda ada itoe matjem makanan ringan moelain dari emping van melindjo en kroepoek nista bijasa itoe Marika slaloe kassie tjara masak van anglo. Satoe kompor traditioniil van tana liat, iang bole kowe tengok van biskop sebagih alat wadjieb kitaorang poenja doekoen boewat bakar itoe kemenjan ! Tijada loepa areng sebagih soember apie, iang bole bikin pembakaran sate atoe penoemisan tong seng mendjahadie lebi lekker poen !

Satoe gentong van koewah karie kambing soeda ada di sebla dalem itoe pikoelan van Sate. Satoe portie itoe tong seng bole makeh lima sampe toedjoe toesoek dagieng van prengoes seger. Kamoedijan itoe toekang tong seng bole kassie remoek van boewang poeti, Djrot ! Djrot ! Soeda terbikin remoek itoe bawang, lantas bole dimasoekin en ditoemis van wadjan ketjil, iang soeda ditjampoer van koebis seger. Djikaloe koweorang soeka iang seger en pedhes, mangka bole kowe tambahien itoe lombok poen !

Singkat kate, djikaloe soeda klaar itoe aroma van bawang poeti en koewa kambieng iang pating kemeboel bole bikin kowe orang poenja tjoeping kembang en kempiss poen ! Soenggoe satoe pemandangan iang indah toelen, kassie saksiin satoe dagieng prengoes iang bole djahadie se lekker itoe poen ! Daging van kambieng iang bole ditjampoer boemboe ramoewan adjaib van nene moeiang, digotong2 lantas diosseng-osseng...bole bikin kitaorang poenja lida menarie2 van goegoem goembirah !

Djikaloe kambing sahadja bole selekker itoe matjem manah djikaloe itoe dagieng van manoesija ?


Koeaing!
Soeka digoTONG bentji atep SENGPost a Comment Blogger

 1. djikalaoe mahoe taoe itoe rasa daging manoesia.... tanja sahadja sama soemanto boeng...!!!

  ReplyDelete
 2. ik bisa moenek-moenek samah itoe tongseng wedhoes, tidak tahan samah bahoe prengoesnja poen... dari tempo doeloe ik beloem nemoe itoe ramoean adjaib boeat ngilangi itoe bahoe

  ReplyDelete
 3. #boeng soeshila : itoe oknuum makan mait boeng, boekan daging segerr, djahadie tijada valid babar pisan itoe...

  #boeng Valens : tjoekoep sederhana poen , embat sahadja itoe atjar !

  ReplyDelete
 4. BRENGSEK!!! Bikin ik ngiler aja nih, uda lama ik ga makan tongseng, begitu baca jij pny posting, pulang ik mau makan ach... :D

  Mau dibeliin dunk bung kuing :D

  ReplyDelete
 5. Bole boeng Kevin, kowe idoep di sepoeteran manah poen ?

  ReplyDelete
 6. langganan ik doeloe itoe di waroeng sate van Gapoera Kleco boeng!

  ReplyDelete
 7. Watricht ! Djikaloe sepoeteran van Solo, tosoeroh sitoe ik tijada sanctie lagih rasanjah poen ! Temtoe lekker toelen boeng pacul !

  Kleco naar SPG ja boeng ?

  ReplyDelete
 8. Wah boeng baek sekali, hehe.. Saia mah di Ciledug, tapi bisa ambil dr rumah boeng koq, haha....

  Kemarin akhirnya beli nasgor tongseng, loemajan melepas rasa kangen sama tongseng, its been awhile :)

  ReplyDelete
 9. koweorang soeka itoe tongseng serta daging van wedhoes dikarenakeun koweorang poenja manoek pengin ngatjeng poen..ik soedahlah tahoe itoe toedjoean koweorang makan daging van wedhoes..sesoeda itoe koweorang pasti tjari itoe pelampiasan terhadap bakoel tongseng..eling meneer..eling..itoe bakoel tongseng soedah setoelegi (setengah toewa lemoe ginoek-ginoek)..mbokja koweorang tjari itoe jang mingsihlah moeda ajoe kinjis-kinjis...

  ReplyDelete
 10. Boeng pitiek : itoe bakoel tong seng satoe oknuum laki2 poen :P

  ReplyDelete
 11. Boeng Kevin : djikaloe begitoeh kitaorang tetanggaan boeng ! Kowe bole dateng van Poeri Beta resident !

  ReplyDelete
 12. Wah, koweorang tinggal di puri beta toch, waaa... dekat juga yah... Sebenernya ik tinggal di daerah kunciran, jadi lebih ke belakang lagih :) secara ik mantan penghuni joglo pny daerah. tapi tiyap hari lewat depan puri beta nich :D

  Maimang di puri beta ada jualan tongseng toch?

  ReplyDelete
 13. Banja boeng, Tjiledoeg itoe matjem bedhol dheso orang van Solo itoe poen...

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top