koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


...setla bertaon idoep dalem gerilja samah soldadoe priboemi, mangka Alief bole temoewin ianjah poenja sanak kadhang iang ternjatah mingsih seger en boeger adanjah....(Alief - VIII)

Mendjahadie Goeroe

Perang soeda berachier, pamrentahan soeda bergentih lagih djahadie Repoebliek. Radja djawa berkoewasa koembalih, Soekarno ianjah poenja djoeloek. Berpetjih sepigimanah kitaorang djoewa, tijada bermahkota matjem pamrentahan goepernemen iang lama. Tijada perloe kassie tabik seikerei samah Tenno Haika. Iang kitaorang soeka iaitoe ianjah bole djagowan dalem hal echwal pidato. Djikaloe Soekarno soeda moelain pidato mangka berlaksa2 itoe ra'iat matjem kena sihir iang haibat toelen. Samoewanjah aken terdiem matjem kowe soeda tengo koentilanak.

...djahadie goeroe atoe soldadoe ? bikin Alief poenja kepala poesing
toedjoeh koeliling...
Mangka soeda berbanding terbalik dengen ianjah poenja patih, Hatta. Satoe zachen economiec van Somatranen bond. Pendiem, ta'at beribadah en slaloe rapih djalie. Mangka kitaorang soeda kenaal marikaorang sebagih dwi toenggal, dimanah ada Soekarno disitoe ada Hatta. Kadoewanjah tijada mahoe dipanggil samah djoeloekan iang moelija maharadja, tjoekoep Boeng sahadja, djoeloekan orang Medan boewat sahabat. Ternjata orang bijasa djoewa bole djahadie radja, ra'iat djelata sahadja bole djahadie pemingpin djoeta'an ra'iat. Radja djoewa manoesija, boekan Dewa en katoeroenanjah iang selama ini ada dalem Alief poenja fikieran.

"Ik mistih djahadie radja boewat ik sendirih.." begitoela Alief soeda moelain kassie djalan fikirannjah oentoek apa ianjah henda berboewat setelah ini djaman meleset. Ianjah sigrah ambiel kapoetoesan mahoe djahadie apa ianjah kelak. Soeda limabelas taoen poen ianjah poenja oemoer, satoe djedjaka iang sebetoelnjah terlaloe moeda boewat kassie alamien paristiwa iang bole goentjangkeun ianjah poenja sanoebari iang terdalem. Aken tapih itoela idoep, tijada bole kita kira tijada bole kita sangka poen. Samoewanjah dateng tijada dioendang, kitaorang tjoeman bole kassie djalanin sahadja, tijada lebi tijada koerang itoe.


Bapa Goeroe*....


"Ik mistih djahadie soldadoe djikaloe begitoe...sebab ik djoewa soeda poenja pengalaman djahadie Heiho en soeda tiga taon ikoet gerilja sama soldadoe Repoeblik poen..."

"Ik mistih bole bilangin ini samah Mas Radjie....ianjah bole djahadie soldadoe sekarang ini, ianjah soeda masoep samah regimen mobrig di Pekalongan poen...." batin itoe Alief.

Mangka sigrah bertoelak lagih itoe si Alief ka Karanganjar tempat ianjah poenja kaka tiri, Mas Radjie tinggal.

Beberapa tempoh kamoedijan..

"Mas Radjie, ik mahoe kassie omongan samah sampejan mas..."
"Mahoe ngomong apa to le ko kamoe make minta idjien segala itoe ?"
"Begini mas, ik ini soeda bessar poen, ik mahoe tjari penghidoepan sendirih, ik mahoe djahadie Radja boewat ik sendiri, tijada mahoe tergantoeng samah orang..."
"Bagoes poen, itoe namanjah koweorang soeda dewasa lief...bagoes itoe..." kata Mas Radjie dengen soewaranjah iang matjem Bima...menggelegar kentjeng
"Nach, mangka dari itoe, ik soeda mahoe djahadie soldadoe matjem Mas Radjie, sowal ik soeda perna poenja pengalaman djahadie heiho djaman doeloe mingsih sekola itoe, blon lagi tiga taon kemaren ik ikoet gerilja sama soldadoe kiblik mas..."
"Ooo....djahadie koweorang mahoe ikoet ik begitoe ? Soeda kowe fikier masak2 itoe Lief ?"
"Soeda mas..."

"Beginih lief, tempoh ini samoewa orang mahoe djahadie soldadoe matjem ik, sebab koweorang tahoe, ini djeman perang maloeloe,mangka djahadie soldadoe soeda temtoe kalihatan sebagih iang paling gagah en mendjandjikeun boeat hidoep aman en tentrem..."
"Betoel mas..."
"Aken tapi kowe djoewa mistih inget, soldadoe itoe slaloe sijap mati kapanpoen, pendeknjah idoepnjah tijada lebih sebagih hewan adoewan poen, matjem manah toewanjah kassie prentah ianjah mistih pigih, tijada pedoeli djikaloe itoe mistih ka Neraka djahannam...'

Alief djahadie tediem...

"Kowe tjoeman tahoe djikaloe soldadoe itoe poenja senapang, baris, tegep...aken tapi tijada pernah tengo matjem manah marikaorang poenja kaidoepan poen...tijada wang, djaoh sama kaloewarga....bole mati tijada dikenaal..."
"Djahadie mas Radjie tijada setoedjoe djikaloe ik mahoe djahadie soldadoe poen ?"
"Tida poen, tjoekoep ik sahadja Lief, kowe mistih djahadie orang pinter, iang lebi pinter dari soldadoe, iang pekerdjaannjah boekan boewat ngaroesak...kowe mistih djahadie goeroe itoe poen...satoe kerdja'an iang soeda teramat moelija..."

Hah, goeroe ? Matjem mana ik poenja potongan ?

"Ja soeda mas, djikaloe itoe iang bole djahadie pertimbangan mas Radjie, mangka ik ikoet sahadja, ik pertjaja sampejan poenja pandangan iang lebi loewas daripadah ik poen...."

Mangka si Alief sigrah dikassie kenalken samah mas Radjie poenja kawan di SGA Sragen afdeliing poen....sakola tjalon goeroe....

*Gambar diambil van sinih

Post a Comment Blogger

 1. woh, achiernjah berlandjoet ini poen.. mantap boeng

  ReplyDelete
 2. weleh boeng... ik fikir ini hikajat soedah berachir boeng.... ternjatah masih pandjang yach....

  ReplyDelete
 3. #boeng Anima : tenang sahadja boeng, mingsih pandjang toelen inih tjrita poen....

  #Soeshila : ja betoel poen, ik sendirih tijada perna kassie fikier bila ini tjrita berachier...

  ReplyDelete
 4. pekerdjaan matjem di goegoe lan di tiroe alias goeroe maimang moelija, saiang nasibnja kadang terbengkalai poen...

  ReplyDelete
 5. IToela boeng valens, matjem manah ini orang India wetan bole madjoe djikaloe ianjah poenja kaoem goeroe tijada dikassie peratiin ?

  ReplyDelete
 6. goeroe maimang pekerdjaan jang sangat moelia poen..seperti pepatah goeroe kentjing berdiri moerid kentjingi goeroe..tjoba bajangkeun djikalaoe goeroenya tjewek toelen, apa tijada soesah itoe ketjingnja?

  ReplyDelete
 7. Gampang toelen boeng ! Apalagih djikaloe itoe sang goeroe bole mooij....

  ReplyDelete
 8. Salaah itoe boeng, soalnja si Alief itoe lelaki poen. Djadi goeroe jang bagoes itoe prempoewan jang semochh biyar moerid-moerid sumringah poen.

  ReplyDelete
 9. Djikaloe ada moeried matjem koweorang, pitik elek sobo kebon en si kawoela alit...mangka soeda mistih roesak ini india olanda poenja nagri !

  ReplyDelete
 10. tijada njana djikalaoe djaman sekarang djahadie goeroe semangkin soelit poen...

  ReplyDelete
 11. koweorang apa soeda tijada lagi selera sama itoe goeroe jang prempoewan semoch van molegh poen?

  ReplyDelete
 12. oemar bakriiiijjjjj....oemar bakriiiiijj.....
  Idoep Goeroe Koeaing !!!
  Btw link kowe orang soeda ijk pasang lagih di blog ijk.

  ReplyDelete
 13. heheheheh...matjem aman chabar boeng ?

  ReplyDelete
 14. sangar toelen...!10:25 PM, June 01, 2007

  djahadi goeroe apa poela itoe boeng..? goeroe silat, karate atawa goeroe soekarnopoetra al toekang djoget poen..?

  ReplyDelete
 15. djadi goeroe ja? bagoes itoe! ja toh??

  ReplyDelete
 16. soesa en pandjang bener koweorang poenja idoep itoe boeng...

  saloet

  ReplyDelete
 17. #Sangar venus, ianjah djahadie goeroe sakol ara'iat bijasa sahadja itoe...

  #cyclers : maimang poen, itoe Alief poenja idoep betoel sangsaro ....

  ReplyDelete
 18. boeng, oepdate lah koweorang poenja blog inih..

  ReplyDelete
 19. Hahahah...ija malah lalie poen, ok boeng ik apdet itoe...toenggoe sebentar ja ? Ik noelis dahoeloe....

  ReplyDelete
 20. mingsih noenggoe koweorang boeng anima ?

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top