koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

 
...kaping teloe, koempoelana wong kang soleh...
....sala sawidjine sopo bisa ngelakonih...
..Insja Alloh, Goesti Pangeran ngidjabahie...
(kangdjeng Sajjidina Ali)
Satoe pagih, soeboeh di negrih Toemasek..

"Kang...bangoen kang..bangoen...sholat soeboeh dahoeloe jo ?"

Dengen males toelen ik broesaha kassie bangoenin badan iang penat inih, soewalan tidoer di itoe van hotel iang maiwah bole bikin seger en males boewat bangoen poen. Aken tapi inih ik poenja broer iang tijada kira2 ianjah poenja kasoelehan, soeda bikin ik bangoen. Dwi ia poenja djoeloek. Ianjah poenja prawakan koeroes sahadja, slaloe tersenjoem en tijada moedah marah. Satoe persoonlijk iang ianjah poenja iaitoe sebagih pemetjah mas'alah, zonder larie van mas'alah. Ianjah semendja poekoel tigah soeda bangoen poen, lantess kassie mandie van kakoes, bersi2 seblon kassie adep Van Alloh SWT. Dimoelain van sholat fadjar dahoeloe, abis itoe kassie toenggoe adzan soeboeh ianjah bole dzikier iang lama en dalem...

...sala sawidjine sopo biso ngelakonie Insja Alloh Goesti Pangeran ngidjabahie...
Brapa oknuum van koweorang iang poenja tingkat kasolehan matjem ianjah ? Ik tijada pertjaija sikit poen satoe orang van pembatja in blog bole berlakoe sedemikijan soleh en alim poen ! Apalagih bole bitjara van sinjo pitik, sinjo kawulo alit.....marikaorang soeda terkenal aken kakemprohan en kapentjolengannjah, terlebi sabagih oeroesan van lendir, bole zaken marikaorang itoe ! Mangka matjem boemie van langit bole dibandingin samah ik poenja broer inih, DWI.

Ianjah poenja djoeloek bole tijada mamboe arab barang sikit poen, aken tapi iang namanjah djoeloek tijada kassie djamien aken tingkat kasolehan satoe ana Adam poen. Mangka djikaloe kitaorang merasa sabagih orang iang bijasa2 sahadja,alijas awam, mangka soeda wadjieb oekoemnjah djikaloe kassie tjarie kawan iang lebi soleh, bijar katoelaran poen ! Kowe bole kassie bajangin djikaloe itoe sinjo pitik en sinjo kawulo alit bole pigih barengan, mistih saling kassie mangoewatkeun van oeroesan chijanat en mesoem soeda bole mistih ! Laksana satoe pepatah djawie iang soeda bole berboenjie matjem ginih : "Toemboe ole toetoep, kloop !"

Djikaloe pigih ka sembarang tempat, marikah mistih boetoeh orang katiga iang tingkat kasolehannjah bole lebi bae van oknuum2 itoe poen...mitsalkeun ik, koeaing. Djahadie djikaloe marikaorang soeda mahoe berboewat iang chijanat ik bole ada kassie paringatan ka marika orang itoe !

Tombo ati


Koembali ka oknuum iang soleh toelen tahadi. Ianjah poenja djabatan van diens soeda tjoekoep tinggih, soeda bole diseboet sebagih mandor bessar van ini maaschappij. Mangka sebagih mandor bessar bole djahadie banja oknuum iang bole tawarkeun wang boewat ada dikassie moeda marikaorang poenja oeroesan. Mangka djoemla wang iang bole mahoe dikassie bajarin samah oknuum2 inih bole tijada dibilang sebagih sikit poen, aken tapih malimpa roewah tijada terkira2 ! Aken tapih ianjah bole dengen ni'matnjah tjoekoep kassie toelakan dengen aloes, "Ik poenja gadjie van maaschappij soeda tjoekoep itoe...!" Soebhanallah ! Mangka soeda tjotjok ianjah poenja prilakoe searie2 dengen tindak en tandoeknjah poen.

Kangdjeng Nabi bessar Moehammad tijada bole bratsiel djikaloe ianjah tijada sebagih 'Oeswatoen Hasannah" alijas soerie tauladan iang bae. Maimang betoel, kowe mistih kassie peratejan samah apa iang kaloewar van moeloet saorang poen, boekan oknuumnjah ! Aken tapi ada soelit boewat djabanin itoe passal. Mangka kowe lekass tijada pertjaia barang sikit poen samah oknuum iang djelas2 tijada kloop ianjah poenja perkata'an dengen parboewatan. Mangka broentoengla ik poenja sokabat iang soleh lagih penjabar ini poen.

Tempo2 djikaloe soeda ada itoe adzan dhoehoer en ashar soeda mahoe kassie djelang mangka ik soeda sijap poen, pigih ka masdjied. Djikaloe tijada adjakan van ini orang soleh, mangka soeda mistih ik tijada tergera atie boewat sholat van tepat sa'atnjah, apalagih ka masdjied..!

Aken tapih semendja ini orang soleh bole kassie adjak tijap arie zonder brentih, mangka ik soeda bole bijasa sholat djema'ah van masdjied, minimaal dzoehoer en ashar !

Soeda bole dikatakeun bahoewa kangdjeng Sahabat Ali soeda betoel itoe,"Koempoelana wong kang soleh.." mangka kitaorang dapet ianjah poenja karomah ! Sebaliknjah djikaloe koweorang soeka koempoel dengen pentjoleng,orang2 ada klakoewan chijanat diloewar adab orang sopan....mangka bole kena toelahnjah djoewa ! Satoe oekoem sebab en akibaat iang soeda djahadie soeratan takdir.

Lantas matjem manah sebaenjah kitaorang ada ambiel sikep ?
Gampang sahadja, semingkin banjakien koweorang poenja kawan iang bae2, semingkin djaoehin koweorang poenja kawan iang bole berlakoe chijanat en pentjoleng itoe...

Koeaing!
Moegi2 diidjabah samah Goesti Alloh


Post a Comment Blogger

 1. Jah benar, jika jij soeka gaoel sama orang bae, jij bakal jahadie orang bae joegah. Akentapih, skalie2 jahadie orang 'jaat' poen bole lah, bisa bikin jij ingat bakal jahadie orang bae poen :)

  ReplyDelete
 2. tijada tahoe poen, ik tijada perna djahadie orang chijanat :P

  ReplyDelete
 3. Ik jadie kangen sama posting2 nyeleneh poenja jij, koq ik batja blakangan jij poenja post jadie aliem2 smoewah..

  Mau beroebah jadie orang aliem? :p

  ReplyDelete
 4. Watricht !

  Ik noelis apa sahadja itoe sinjo, maimang banja iang njeleneh ja ? Soewalan ik bossen samah itoe toelisan iang bijasa2 sahadja...sapah lagih iang kassie toelisan tentang oepil, tjolie sama peller ?

  Hahahaha...!
  Aken tapih ik djoewa soeka kassie toelis hal echwal iang bole berbaoe religiuus poen, demi kemaslahatan oemat. Mistih ada djoewa missie dalem ini blog...

  Matjem amanah gaia toelisan sahadja iang perloe kita olah itoe sinjo...

  ReplyDelete
 5. kalo itoe di ik poenja masdjid ada soewatoe plesetan poen jang diambil dari lagoe sholatoellah salamoellah...

  "sholat oleh ra sholat oleh...nek ra sholat kancane akeh.."

  koweorang soedah mertobatkah?itoe itil van betinah mingsihlah enak, boeng!!

  ReplyDelete
 6. Masja Alloh, baroesan ik bilang, djikaloe ada pitik samah kawulo alit, bole kijamat poen....

  Ik djoewa poenja tamsiel : Pitik kotjlok sobo kebon opo hajo ?

  ReplyDelete
 7. lho.. boeng wes tobat tho??
  puja pudji syukur...

  ReplyDelete
 8. Noni omith iang mooij : lha ik blon perna kassie parboewatan chijanat ko tobat poen, apa ma'soed ?

  Ik perkosa depan belakang ntaran koweorang bijar taoe rassa itoe...

  ReplyDelete
 9. wah...mistih jaoeh2 dari boeng koeaing inih.....

  ReplyDelete
 10. ik tjoeman kassie perkossa iang empoenja pajoedara sahadja poen...laen tida...

  ReplyDelete
 11. kawoela penoeh pesona10:04 PM, January 19, 2008

  ik toeroet berbahagija koweorang mingsih tetep kassie djalan et reel iang baik boeng..
  aken tetapih bole benar djoewa iang ditjotjotkeun samah boeng pitik van tetelo poen.. bahwasannjah djikalaoe memek ngawe awe soeda pasti itoe katjoek manthoek manthoek.. matjam soeda teroemoesken setjara alami poen.. ik djoestroe takoet djikalaoe kowe beralih mendjaoehi memek iang ngawe awe kojo ngece ndjaloek di gape en beralih ka itoe silit iang njlempit poen.. sadarlah boeng..

  ReplyDelete
 12. Iang dikassie toenggoe soeda dateng poen, dadjjal lakoe darat ! Kawulo Alit van Endiks, dengen tatto 666 di ianjah poenaj djidat...

  he kowe machloek renda bole itoe kowe kassie tjioemien si silit pitiek sobo kebon opo hajo sebagih sesama penghoeni alam gelap poen...enjah koweorang...dengen idjien Alloh SWT, terbakarlah koweorang berdoewa poen...Woeshh..!!

  ReplyDelete
 13. Boeng koeiang, tjoekoep jij batja soerat Jasin keras-keras, itoe orang-orang sesat pasti pada kobong semoeanja.

  ps. toemben jij djadi aliem boeng? ik kok djahadi kangen dengan postingan jij jang sesat.

  ReplyDelete
 14. # boeng nDaru : hahahahhahaha.....! Djikaloe pitik bole kobong poen, djikaloe itoe si kawulo, passal ianjah seranie, mangka bole ik tjipratien aer soetji van Romo mangoen...lantas ik tantjepien salib van ianjah poenja dada en tijada loepa ik kassie lempar van bawang poetie...

  PS : Watricht, koweorang abis kassie poedjie ik langsoeng kassie banting poen ! Godverdomme zig !

  Bole ik toelis ntaran lagieh...

  ReplyDelete
 15. kawoela bermanoek dawa10:41 PM, January 22, 2008

  matjam mana koweorang kassie djoeloek ik samah toe vampir van dzombie poen.. ik ini tjoeman lelaki biasa iang poenja manoek gagah perkasa poen..
  djikalaoe boeng pitik walik sobo kramat toenggak itoe tijada mampoes djikalaoe tjoeman dibatjain soerat Jassin poen mistihnjah ianjah bole di balang linggis rong kodi setelah koweorang batja batjain poen

  ReplyDelete
 16. Hahahahah..! Mateni pitik sahadja ko rese toelen, tinggal koweorang kassie lading iang landhep toelen soeda bole djahadie bekekak ntaran poen !

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top