koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


Kissah Si Ni'mat Van Solok

...sasoenggoehnjah tijada tjoebaan iang dikassi Toehan Alloh SWT terkatjoewali satoe hamba bole pikoel bebannjah...( satoe boenjie ajat soetjie )

Nikko ianjah poenja djoeloek, Ni'mat ianjah poenja panggilan poen. Brasal van kitaorang poenja plesetan sebagih ni'matnjah kontol. Passal ianjah oerang awak iang maimang poenja nama2 iang soeka aneh en assal. Ianjah poenja bapa satoe orang bessar di Goepernemen Van Der Oost Soematranen. Satoe administrateur iang merangkep sabagih regent Solok poenja regentie. Koeroes tinggih, lemah dalem pengoetjapan kata, mesoem laksana kitaorang samoewa. Pengidap asthma akoet aken tapi satoe orang toekang minoem roko iang soenggoe berat itoe.

...kebroentoengan bole kowe anggep sebagih anoegera terbesarr sebab tijada bole kowebikin...
Ini oknuum satoe kawan ik djeman mingsih koelija di itoe Universiteit Van Der Djatinangor Darroessallam. Soeda begitoe satoe in de koost poela, mangka ik tahoe betoel ianjah poenja kabijasaan peroentoengan mahoepoen kasijalan poen (djikaloe ada itoe poen). En badjingannjah ini oknuum slaloe broentoeng, mangka kita orang djoewa soeka kassie djoeloek sebagih si Oentoeng, matjem itoe sepoepoe Donald Van bebek iang soeda sohor aken ianjah poenja proentoengan iang soenggoe bagoes toelen. Matjem mana tida ? Di ampir samoewa paristiwa iang manah iang laen poenja kasijalan ianjah bole beroentoeng maloeloe.

Satoe koetika perna, kitaorang poenja Voetbal bond bole bertanding dalem rangka satoe kadjoewaraan dalem kampoes poen. Mangka kitaorang soeda sepakat kassie djadi ini si Ni'mat bole djahadie kiper poen, passal kita arepin ianjah poenja proentoengan aken bikin kitaorang sebagih kampiuun. Mangka pertandingan soeda berdjalan dengen kadoedoekan satoe - nol boewat kitaorang poenja bond. Aken tapi apa latjoer, mangka di minit itoe terachier, dimanah kitaorang soeda moesti kassie rajain kitorang poenja kamenangan mangka ada satoe kitaorang poenja pemaen blakang iang berdjoeloek sebagih Topik Padang soeda kassie djegal satoe penjerang lawan poen. mangka soeda ditijoep itoe ploeit wasit bole kassie gandjar kita samah oekoeman pinaltie !Si Oentoeng....

Mangka ditembala itoe bola van depan gawang boewat kassie oekoeman ka kitaorang poenja Voetbalen bond. Aken tapih itoe si Ni'mat bijasa sahadja tijada kassie persijapan barang sikit poen. Tjoeman berdiri tega kassie adep bola, boekan matjem kiper iang laen ! Edan itoe botjah jongen, mahoe kita kassie bogem mentah passal boleh bikin kitaorang poenja kamenangan iang soeda didepan mata antjoer !

Priiiiiiiiiiit !

Tijada manoenggoe lama, mangka itoe bole soeda ditendang dengen koewatnjah tepat ka soedoet kanan bawa si Ni'mat poenja gawang poen ! En geblegnjah itoe si ni'mat mala bole bergera ke arah kiri poen soeda begitoe bole tangkep bola van atas ! Soeda temtoe sang bola bole mengalir dengen bebasnjah ka kitaorang poenja gawang ! Masoep ka ? Adjaibnjah tida boeng ! Itoe bola entah pigimana bole tersangkoet oedjoeng djempol si Ni'mat iang maimang poenja badan pandjang poen en mental ke ara kanan gawang sikit, njaris masoep ! Halleloejah ! Mingsih poenja ianjah poenja proentoengan !

Laen tempo kitaorang mingsih sama2 koelija, soeda temtoe poenja itoe taboengan van bank. Namanjah si oentoeng ini bole kassie simpen wangnjah di Bank Cina Asia poen. En itoe bank maimang sedeng getol2njah kassie adiah matjem oto, alat roema tangga, radioe elektriek en banja lagih iang laen. Iang namanjah menang oendijan, bole poenja kasempatan satoe diantara satoe laksa itoe. Aken tapih ini si ni'mat bole kassie itoe adijah van itoe bank poen ! Opo ora haibat ? Djikaloe sekali sih tijada kaget kita poen, aken tapih doewa kalih ! Bertoeroet2 poen !

Pertamah ianjah bole dapet itoe radio elektriek iang bole di tempel di pinggang ! En iang kadoewa ianjah bole dapet itoe koolkaast segede bagong ! Bole kowe bajangin itoe koolkaast tjoeman ngedongkrong sahadja di ianjah poenja kammer in de koost iang sempit, perna ik bole kassie koendjoengin ianjah poenja kammer, en langsoeng ik boeka itoe koolkaast en poenja arepan aken kassie temoewin masakan2 iang lekker di dalemnjah ! Watricht ! Ik tjoeman temoewin itoe satoe botol aer poeti dingin sahadja !

Tempo kitaorang soeda mahoe loeloes koelijah, kitaorang soeda kebingoengan iang amet sanget passal samoewa bole noelis apa boewat bahan skriptie poen. Ada iang pergi ka Djacatra bole ka poesat arsiep nasionaal, ada iang bole pigi ka itoe Djogja bole ketemoewin langsoeng satoe goeroe bessar van Gadjah Mada poenja Universiteit. Sedeng inih si Ni'mat tjoekoep kassie sadoer seratoes per ratoes mirip ianjah poenja Bapa poenja toelisan iang bole dibatjain di Negri Djohor dalem rangka lawatan ianjah sebagih orang bessar Goepernemen Van Soematranen oost.

Iang namanjah skriptie, bole dapet itoe dosen iang soeka tjorat en tjoret sasoeka ati ianjah. Ik sahadja ampir tijada loeloes gara2 itoe dosen2 iang maimang brengsek samoewah ! Aken tapih tijada berlakoe boewat si Ni'mat inih poen. samoewanjah lantjar djalie, tijada alangan barang sikit poen van dosen, tijada satoe tjoretan barang sikit poen. Mangka dari moelain noelis sampe sidang kaloeloesan, ianjah tjoeman boetoeh tempoh tiga boelan sahadja ! Sedeng ik boetoeh doewa tahoen ! bangsat toelen itoe oknuum, bole broentoeng maloeloe poela itoe.

Mangka soeda tiba sa'atnjah kitaorang kassie obrolan soewal prampoewan. Dalem inih mas'alah prampoewan ianjah djoewa lantjar2 sahadja bole dapet patjar en djodo. Djikaloe bosen ianjah tinggal kassie tjari lagih. Selama ik tahoe ianjah poenja patjar tiga bidji, en tijada satoe poen iang achiernjah bole djahadie ianjah poenja djodo poen. Ianjah poenja patjar matjem2, moelain itoe ana2 kadokteran gigih, psikologie sampeh itoe doktor betoelan ! Achiernjah ianjah kawien-mawien samah satoe oknuum prampoewan van ana orang bessar itoe minja negri poenja maaschappij, PERTAMINA. Bole kowe bajangkeun ianjah poenjah harta tijada bakalan abis toedjoeh toeroenan.

Oh ijah, satoe lagih mas'alah kerdja'an. Ianjah bole lantjar2 sahadja itoe dapet kerdja'an poen. Tijada toenggoe lamah2 mangka ianjah soeda djahadie satoe manager satoe fabriek trompah iang soeda kawentar toelen poen, BATA. Dengen gadjie sekitar itoe 1500 goelden sewoelan ! Edan ! Sedeng ik mistih kassie nganggoer dahoeloe ampir doewa tahoen seblon bole dapet kerdja poen, en koweorang mahoe tahoe ik poenja gadjih pertamah ? Tjoeman 40 goelden poen ! Ik tjoeman bole kassie arepan samoega semingkin banja orang broentoeng di ini doenija iang semingkin roewet !

Koeaing !
Mahoe oentoeng mala boentoeng kasaroeng !
Post a Comment Blogger

 1. djahadie apa poela boeng poenja malang dalem itoe doenija prampoewan, boeng?

  ReplyDelete
 2. tempoh2, djikaolpeo ditola poen...djikalaw itoe dianggep sebagih kemalangan....

  ReplyDelete
 3. wakakakak...niko itoe ternjata :p
  kemana adja meneer? djidj peonja blog terlantar kliatanja sekarang ini itoe poen?

  ReplyDelete
 4. ija poen, kerdjaan tijada abisnjah...

  ReplyDelete
 5. 40 gulden kira kira berapa doeit wang ORI, meneer?

  ReplyDelete
 6. itoe kira2 poen sepoeteran ampat ratoes reboe roepija....

  ReplyDelete
 7. ik perna tjoba berguru oentoek elmu ini boeng. elmu kabegdjan bole kasi djuluk. ik tiada loeloes itoe poen. masi djao dari kabegdjan

  ReplyDelete
 8. Ngapain djao2 itoe ada di koweorang poenja atie iang bening....

  ReplyDelete
 9. saoemoer idoep ik, ik rasa penoeh kabegdjan. moelai dari sekola, hingga mentjari oeang poen.

  tjoeman satoe yang ik rasa tijada keberoentoengan, ik blom djoea punja bini!

  ReplyDelete
 10. kabegdjan iang datang tijada sering tamtoelah mamboewat kitaorang tahoe itoe rasa sjoekoer iang toelen....

  ReplyDelete
 11. ni'mat djoega bisah sperti si Oentoeng, digrajangi banjak sama prempoean

  ReplyDelete
 12. #anakperi : betoel boeng, bedja atwpoen tjilaka musti sama2 bersjoekoer, matjem kangdjeng Nabi Ajoeb itoe...

  #moes jum : begitoela boeng djikaloe soeda dapet bole oentoeng, oentoeng teroes saoemoer2....

  ReplyDelete
 13. itu lo potonya mbah, lagi bkr sambil angkat berat ya? sampe mbrodol semua gitu, antara ngejan angkat berat ama ngejan boker disatuin kali tu..

  ReplyDelete
 14. begitoela njah, djikaloe ada satoe kasijalan poen, tijada bole kita indarin terkatjoewali soeda di soeratan samah Alloh SWT poen...

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top