koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


Enidjogdja.com Oknuum paling sijal sedoenija...Doenija ditjiptakeun berpasangan, ada bagja, ada bentjana, ada oentoeng ada sijal...( Ki Gebleg Poerwasisesa )


Djikaloe kowe pertjaia itoe Ki Gebleg poenja pendapat mangka ada baeknjah kowe tengo ik poenja toelisan brikoet. Sabermoela dari ik poenja nassieb iang soeda menghanteurken ik ka Batavia. Soeda ik ikoet satoe saringan masoep satoe maaschappij bessar di ini kota inten poen. Mangka soeda ada itoe belasan oknuum iang terpili boewat djahadie tjalon ambtenaar baroe. Niew Koeli aseli van mingsih loegoe toelen.
...kemalangan bole bikin idoep koweorang semingkin kwat ato mala bikin semingkinnglokro...
Mangka ada satoe oknuum van Djogdja iang berdjoeloek sebagih enidjogdja.com. Satoe prawan iang soenggoe moeloes ianjah poenja koelit, item kintjlong ianjah poenja ramboet, aken tapih saiang ianjah poenja gigi djoewa madjoe tijada keroewan matjem orang Betawie poenja gaia. Aken tapi boekan gigi iang henda ik sampekeun ka koweorang samoewa aken tapi ianjah poenja nassieb iang slaloe sijal poen.

Ini oknuum satoe student iang brilijan, loeloesan terbae Universiteit Gadjah Metal van der Djogdja. Dari itoe djoeroesan akoentansie. Cum laude ianjah poenja judisiuum kaloeloesan poen. Mangka sigrah ianjah ditrima di ini maaschappij bareng samah ik roepanjah poen. Soeda barang temtoe sebagih jongen iang baharoe kassie indjek pertama kalie di ini kota bessar, mangka kita orang sigrah tjari in de koost masing2 poen. Kabetoelan kitaorang poenja poesat pendidikan van maaschappij terleta di sapoetaran kota inten kawasan niew Holland poen. Soeda barang temtoe di pinggir kali bessar iang item en baw batjin.Orang Sijal....

Mangka tijada tempat iang bole kassie njaman boewat tinggal di sapoeteran itoe afdelliing. Mangka ik soeda tinggal di blok A en ada iang tinggal di sapoeteran mangga doewa djoewa. En kowe bole kassie teba ini oknuum van djogdja bole mili tempat di sepoeteran Pantjoran, Glodok, petjinan lamah. Mangka ianjah soeda nae oto taksie van stasioen Gambir.

"Bang...bole kowe anterkeun ik ja..."
"Ija non....dari manah non.."
"Djogdja.com..."
"Mahoe kemanah kowe non ?"
"Bole kowe anterin ik di pantjoran poen..."
"Watricht !...Ech..noni moij djoewa, berapa kowe poenja harga poen ?"
"Enak sahadja kowe orang chijanat ! ik prampoewan bae2 poen !" djawap itoe Enidjogdja dengen mara loewa bijasa, passal soeda dikirain sebagih itoe prampoewan latjoer.
"Ala..djangan belaga pilon non, ik brani bajar mahal boewa bobo samah koweorang poen..." tamba tjoenihin itoe sopir bangsat...
"Soeda toeroenin, ik disinih sahadja poen...!!" eni soeda tijada tahan aken matjem manah itoe sopir soeda kassie 'tawar' ianjah poenja awak.
"Dja..dja..dja..ngan dong non, koweorang bole sebagih penglaris ik ini arie, ma'loem tariekan lagi sepi nich.."
"Abisnjah koweorang soeka asal ..."
"Mahap non, soewalnjah koweorang mahoe ka itoe pantjoran Glodok poen, itoe poesat prampoewan latjoer...en koweorang seperti prampoewan latjoer iang baharoe pertamakalie bole tiba van dessa...."

Itoe kasijalan pertama si Enidjogdja.com begitoe bole tiba di inih kota dossa. Baharoe pertamakalie sahadja soeda ditawar laki idoeng belang, passal ianjah tijada tahoe bahoewa itoe pantjoran Glodok maimang tempat mangkal prampoewan latjoer. Soeda begitoe ianjah pili in de koost di itoe afdeellling. Mangka setijap arie ianjah mistih liwatin begitoe banja tjenteng, prampoewan malem en tjopet iang poenja operatie sijang en malem.

Satoe arie Enidjogdja.com soeda mistih pigih ka ara Tjilintjing, boewat satoe praktiek lapangan van prahoto bessar. Mangka soeda berkoempoel kitaorang poenja rombongan di itoe depot prahoto bessar. Soeda moelain poekoel sembilan pagih poen, kitaorang soeda kompliet samoewa...samoewa ? Tida roepanjah, mingsih ada satoe oknuum lagih iang blon kasie kompliet. Sapaka gerangan itoe oknuum van laat ? ENIDJOGDJA.COM !! Mangka selidiek poenja selidiek roepanjah ianjah kesassar tijada keroewan nae itoe oto oemoem poen. Soeda begitoe ianjah tenga bin tengo kaloewar pintoe oto, ech ianjah bole djato kedjoengkel van itoe oto. Soeda bedara2 ianjah poenja tangan poen....kitaorang djadi kesijan samah ini noni poenja kesijalan.

Beladjar van pengalaman itoe, mangka ini oknuum bole pinda roema inde koost di kawasan kebajoran lama afdeliing. Ini in de koost laksana kandang tikoes sahadja, di lante doewa en djoroknjah minta ampoen itoe ! Mangka boewat naek ka ianjah poenja kammer mistih liwat tangga ketjil iang poenja tingkat kemiringan ampir sembilan poeloe deradjat ! En manoeroet sang Empoenja Tjrita, ianja bole djato liwat tangga itoe, kepleset...en sigrah djato ka itoe ana tangga iang banja...doeweng..doeweng..doeweng..! Soeda doewa kalie ianjah ngalemin djato di itoe tangga, matjem itoe toniil tjoeret sahadja ! Mangka ianja poenja toelang ekor poenja keloehan sampe ini tempoh !

Satoe arie ianjah bole berkoendjoeng ka ik poenja kantoor poen. Mangka ianjah soeda ik kenaliin samah ik poenja broer, iang achiernjah bole djahadie ianjah poenja djodo. Mangka seabis kitaorang sholat ashar, itoe patjar si Eni bole bernijat aken traktier kitaorang poenja makan malem. Mangka sigrah kita toeroen ka itoe lante dassar en sigrah kassie toedjoe ka ara djalan boewat nae itoe otobus. Aken tapi ik soeda tengo itoe EniDjogdja.com tjoeman make itoe trompa dekil sahadja !

"He kowe eni, apakah koweorang tijada maloe mahoe kentjan make itoe trompa dekiel poen ?"

Mangka sigrah ianjah tengo ianjah poenja kakie en sigrah tereak !

"Masja Alloh ik loepa poen..blon genti ik poenja kasoet koelit..mala mingsih make ini trompa dekil bekass ik ambiel itoe aer woedhoe poen..."

Hahahahahahahahaahah...! entah sijal iang ke berapa poen !

Mangka kitaorang sigrah nae itoe otobus manoedjoe ka itoe Tomang afdeliing. Sigrah kitaorang ngobrol ngaloer van ngidoel. En sigrah kita toeroen di itoe satoe tempat makan poenja djoeloek sebagih passer Taman anggrek. Satoe passer iang loewasnjah bole kassie samain benteng Van Den Burg. Tempo kitaorang berdjalan manoedjoe itoe passer tiba2 itoe Eni poenja tereak

"Ha...ik poenja kantoeng wang ilang poen...djato ato pigimanah inih ?" sambiel ianjah kassie toendjoekien moeka paniek en bingoeng toelen..."

Mangka soeda sedarla kitaorang bahoewasanjah ianjah bole ditjopet di kitaorang poenja otobus tadih....

Malang soenggoe malang ini prampoewn poenja nassieb. Seabis ini paristiwa katjopetanpoen ianjah mingsih katjopetan doewa kali lagih, blon ianjah bole tinggalin djem tangan, katjamata, atoe benda mahal laennjah di djamban oemoem, djamban kantoor. En bole kowe tebak, ilang samoewah !

Koeaing!
djahadie oentoeng djikaloe dibandingkeun samah si sijal Eni !


Post a Comment Blogger

 1. Kowe orang poenja tjerita banjak berseri boeng....
  apakah jang laen itoe mingsih ada samboengannja ataw soedah tamat boeng.... soalan tijada tanda tamat ataw bersamboeng...

  ReplyDelete
 2. hahaha...kasian si eni...

  yang ini ada lanjutannya gak?

  ReplyDelete
 3. #Boeng soeshila en noni venus, ik kassie tjrita tergantoeng mood poen, slaloe ada itoe kamoengkinan kelandjoetan poen...swatoe sa'at ntaran...sabar sahadja...

  ReplyDelete
 4. namanjah sahadja lagi sijal boeng ....

  ReplyDelete
 5. sijal itoe boekanjah kain iang di lilitken di leher?

  ReplyDelete
 6. boeng srinthil kibing, ija boeng djikaloe kowe gantoengkeun sikit ka itoe woewoengan koweorang poenja kammer....teroes kowe iketkeun ka koweorang poenja leher en plaaas...bablas tjotjote....

  ReplyDelete
 7. eni van djogja dikawinkeun sahadja sama itoe ni'mat van solok boeng.. biar impas..

  ReplyDelete
 8. saiangnjah marika orang soeda berana pina sekarang inih poen...

  ReplyDelete
 9. mudah2an gen sialnya Eni gak menurun ke pinakannya, amin..

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top